Category Archives: Права на безработния

Документи за регистрация като безработен. Нови промени 2019г.


Когато се регистрирате в дирекциите „Бюро по труда“,  ще представяте по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.Целта им е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми.

Отпада изискването при регистрация, да представите документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, като Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

В дирекциите „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират:

 • безработни;
 • заети;
 • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време;
 • лица, придобили право и лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Да си припомним, накратко, ако отивате за пръв път в “Бюро по труда” , какво следва да постъпите.

Отивате в “Бюро по труда” по постоянния или настоящия си адрес – лично.

 

Носите следните документи:

 • документ за самоличност – лична карта;
 • заявление-декларация по образец – попълвате на място, дадената ви бланка;
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес, ако е различен от постоянния в;
 • документи за придобито образование и/или квалификация – дипломи за завършено например средно или висше образование, за изкаран курс и т.н.;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, ако имате трайно намалена работоспособност;
 • други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

След като успешно минете през процеса на регистрация, получавате регистрационна карта. В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.Вие следва да изпълнявате препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения. Ако бъдете писмено поканен от Агенцията по заетостта, сте длъжен да се явя на посочените дата и час.

Ако веднага след това се появи подходящо свободно работно място отговарящо на вашата квалификация, трудовият посредник ви свързва с работодателя, който го предлага. И в определения ден, следва да започнете работа.

В случай, че за вас няма подходяща работа при регистрацията и такава не се появи в първия месец, откакто се водите безработен, ще ви бъде изготвен индивидуален план за действие.

Регистрацията в дирекция „Бюро по труда“ дава възможност  за ползване и на други права:

 • парично обезщетение за безработица по реда на глава IVа от Кодекса за социално осигуряване;
 • социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане;
 • издаване на удостоверения за отпускане на стипендии за учащи се и безплатни учебници на ученици от социално слаби семейства;
 • изплащане на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и др.

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се подава и  по електронен път чрез използване на електронна административна услуга „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от КСО“. За да използват услугата лицата трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Услугата е достъпна по един от следните начини:

 • чрез рубрика Е-услуги/Административни услуги/ ТП на НОИ/е-Парични обезщетения за безработица/Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО
 • на адрес: https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx
 • чрез бутон за бърз достъп „Електронни адм. услуги, въпроси, сигнали и жалби“, от началната интернет страница на НОИ.


Не се извършва регистрация когато търсещото работа лице:
1. е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация;
2. е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията “Бюро по труда” и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;
3. е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

Регистрацията lr може да бъде прекратена и по ваше желание. В този случай,  следва да подадате Зяавление (по образец). Това ще ви позволи при желание да се регистрирате отново без да е необходимо да изчакват изтичане на 6 месечен срок от датата на прекратяване на последната регистрация.

Прочетете повече и се запознайте с вашите права като безработно лице в секцията ни „ Права на безработния„, където ще прочетете за различните обезщетения за безработица, условията за тяхното отпускане, прекратяване, спиране, възобновяване и възстановяване, с които е добре да бъдете запознати.

И още, с оглед новите промени, вижте и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството.

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.com

Отказ на предложение за работа от „Бюро по труда“. Последици. Уважителни причини за отказа

Регистриран сте в „Бюро по труда“, според трудовия посредник ви се предлага подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) , както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове, но на вас предложението по една или друга причина ви се струва неподходяща и правите отказ.Вие  сте длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие. Освен права, имате и задължения, които следва да спазвате.

Този път ще разгледаме, коя работа е подходяща според определението,което дава законодателят, кои са уважителните причини за отказ от подходяща работа и административната процедура за прекратяване на регистрацията ви.

 

Коя работа, която ви предлага трудовия посредник в „Бюро по труда“, според Закона за насърчаване на заетостта е подходяща?

Работата, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 12 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция „Бюро по труда“. След този период „подходяща работа“ е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт. (§ 1.,т.4 ЗНЗ).

Това е легалното определение и отговорът на това, как се определя подходящата за вас работа.

Трудовия посредник издава формуляр „Насочващо писмо“, с което търсещото работа лице да се яви при работодателя, обявил мястото. В насочващото писмо са упоменати работодателят (име и адрес); името на лицето, което кандидатства за работното място; трудов посредник, изготвил и подписал насочващото писмо, както и информация за възможните резултати от насочването. Договаря се и срок, в който регистрираното лице следва да информира трудовия посредник за резултата от насочването, съответно отказ от ваша страна да започнете работа.

Съобразно изискванията на чл. 22, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта, работодателите са длъжни в срок от 7 работни дни да информират ДБТ за резултата от насочването: за заетите и закритите работни места, които са били обявени като свободни; за приетите на работа лица, насочени от ДБТ; за безработните лица, отказали да приемат предложената работа, както и за своя отказ да наемат на работа лицата, насочени от бюрото по труда. За тази цел работодателят следва да изпрати в ДБТ отрязъка на насочващото писмо, с който да уведоми ДБТ за резултата от насочването.

 

Как следва да постъпите, ако има уважителни причини за вашия отказ от предлаганата ви работа? И кои са уважителните причини според законодателя?

 

Съгласно разпоредбата на § 1, т.26 от ДР на ЗНЗ, уважителни причини са: задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно.

Тъй като сте  длъжни своевременно да уведоми органите на Агенцията по заетостта за наличието на уважителни причини за отказ да приеме подходяща работа, то в случая е приложима разпоредбата на чл.16, ал.2 от ПП ЗНЗ, който предвижда срок от седем работни дни от отпадането на уважителната причина.

Каква е административната процедура за прекратяване на регистрация в „Бюро по труда“  при отказ от ваша страна да започнете подходяща работа?

Ще бъде изготвен съответно протокол за отказ от от подходяща работа или включване в курс за професионална квалификация.

Регистрацията се прекратява, възстановява и отказва възстановяване с решение на директора на Дирекция “Бюро по труда” по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, на основание чл.21, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.
Издаденото решение за прекратяване на регистрацията може да се обжалва в 14 – дневен срок от връчването му пред директора на дирекция „Регионална служба по заетостта“, по реда на Административнопроцесуалния кодекс или пред съда.

Кога можете отново да се регистрирате отново, ако предходната ви регистрация е прекратена?
• Когато са изтекли 6 месеца от прекратяването на предходната регистрация.

Нормативните актове, които използвах и на база, на които ви давам отговори: Закон за насърчаване на заетостта и Правилник за прилагането на Закон за насърчаване на заетостта !

Знайте трудовите си права с нас!

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Унизително! Да ритат жена, а ние да мълчим, за да не загубим пари!

Шведският турист – 53-годишният Ралф Сундберг брутално изрита камериерката Деяна Петкова в хотел в Слънчев бряг. Разследването е установило, че двамата с брат му, с когото заедно са пътували, са изпили голямо количество алкохол по време на дългото пътуване до България.Преди да пристигнат в Слънчев бряг като индивидуални туристи, те даже и в таксито продължили да пият алкохол, който носели в багажа си. Според информацията, в курорта те са се държали много агресивно.
Първоначално е задържан за 24, а след това освободен. След разпространение на потресаващото видео в медиите, пак е задържан.А ако не беше заснето с камера и достигнало до медиите, със сигурност щяхме да мълчим, както поиска Благой Рагин – председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация .

Уважаеми хотелиери и ресторантьори и туроператори,

Българските закони следва да бъдат спазвани в България и чужденците намиращи се на страната, като въз основа на произхода им не следва да бъдат третирани по-благоприятно. Нека не го разбираме като присъда срещу държавата Швеция, а срещу посегателство на един хулиган, независимо от неговия национален произход.
Не бива да си затваряме очите пред това грубо и унизително посегателство към един български гражданин, който е на работа и с изпълнява своите служебни задължения.
Притесненията на Благой Рагин, който коментира по Нова тв скандалния инцидент в Слънчев бряг са следните:

„Шведските туристи са много чувствителни. Преди години имаше един случай – беше убит един барман. И те се обидиха и направиха бойкот. Няколко години не идваха по нашето Черноморие“
„Клиентите са 17 типа“, според Рагин, като изрази надежда, че когато България влезе в Еврозоната, стандартът ни ще се повиши и тогава ще започнем да приемаме туристи от по-високо ниво.

Каза също в интервютата, че жената ще получи пари от шведски туроператор.

Господин Рагин, не мисля, че който и да е разумен швед не ви осъдил постъпката на своя сънародник. Всеки път, когато прочета за престъпления на българи в чужбина, изпитвам възмущение, срам и гняв, но не би ме спряло да посещавам място, където бих била сигурна да отида. А ако мине някой на улицата, било швед, англичанин французин или германец, и ей така случайно ви изрита – ние как трябва да го приемем да мълчим, защото така трябва?
Не може в национален ефир браншови шеф да казва: „Трябва да се снишим, за да не си загубим парите“.
А аз като българка отида на хотел в Швеция и изритам някой в лицето, какво следва да кажат – „Не я закачайте, тя си е платила!„.
Ами, ако майка ви, съпругата ви, беше изритана по този начин, кой щеше да си е платил тогава?
Вие показахте, що за човек сте, а за мъж, ми е трудно да ви нарека.

Господин Рагин, Вие се поставихте на равно, на същата везна, с шведския гражданин Ралф Сундберг. Извъртяхте се, когато обществото не си замълча.

С това безумно поведение не даваме ли сигнал на всички : „ Добре дошли в България! За пари тук е позволено да ни ритате, стойте тук и си плащайте!„

За това и туризма ни е на такова дередже, и никой нормален българин, няма да иска да стъпи на българското черноморие. За типа туристи, които идват тук – мисля че сте виновни и българските хотелиери, освен държавата. Също така и отвратихте и отблъснахте нормалните българи, запътили се да изкарат някой лев на черноморието.

От хотела, в който работи жената също мълчат.

Скандинавците били горди? А ние какви сме?

Унизително е, че продаваме достойнството си за пари. Няма ли кой да защити възрастна жена, работеща на стари години почтено за хляба си. Или накрая ще кажат, че просто е паднала?

Последна информация: Благой Рагин е подал оставка като председател.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Да застраховаме ли кредити си срещу безработица в България? Ами, ако ме уволнят и се разболея? Предимства и недостатъци

В България често парите не достигат от заплата до заплата и се налага да се вземат кредити. Пък и все пак сме си българи – винаги искаме да си купим жилище, нова пералня, телевизор, нещо вкъщи се развали, излезне нов модел телефон…
Съществува знаете и такава възможност, при която да имате кредит, а да нямате работа, поради една или друга причина. Но кредитът си стои, вноските чакат, а няма откъде, нито накъде и пък кой ли?

Как следва да постъпим разумно тогава?

Принципно, ние българите имаме ниска застрахователна култура. Или се сещаме, каква трябваше да направим, когато събитието вече се е случило. Тя е много атрактивна в условията на криза и нестабилност на пазара на труда.
Продуктът, популярен като застраховка „Безработица“ или застраховка „Уволнение“, е насочен към хората, които имат потребителски или ипотечни заеми. При теглене на заем или по-късно клиентът може да сключи застраховката директно с банката (ако я предлага), която пък от своя страна има договорености със застрахователни компании. Направете консултация с банковата институция, с която сте решили да сключите такъв договор. Тя е пoдxoдяща зa вcичĸи, ĸoитo чyвcтвaт нecигypнocт в бъдeщитe cи дoxoди, a paзxoдитe нe мoгaт дa бъдaт избeгнaти. Същевременно самата банка получава допълнителна гаранция за връщането на дадения ви кредит.
Нa пaзapa в мoмeнтa пpeoблaдaвaт зacтpaxoвĸитe cpeщy бeзpaбoтицa, cвъpзaни c изплaщaнe нa ĸpeдит. Taзи зacтpaxoвĸa ce пpeдocтaвя нaй-чecтo пpи пoтpeбитeлcĸи и ипoтeчни ĸpeдити.

Застраховка „Безработица“ е механизъм за посрещане на финансови затруднения при най-тежките житейски ситуации, които могат да възникнат, покривайки следните рискове: смърт (при заболяване и злополука); инвалидизация (над 70%); продължителни болнични (временна неработоспособност) и безработица вследствие на уволнение.
Ако потребителят има такава застраховка и бъде уволнен от работа, плащанията му по кредитите ще бъдат покривани временно от застрахователите.
Условие за сключването на тази полица е човекът да е физически здрав, а възрастта няма значение, а също и да не е самоосигуряващо се лице, пенсионер, да не е нетрудоспособен или инвалид, да не е в отпуск по майчинство или да получава обезщетение, да е регистриран в бюрото по труда и да получава обезщетение за безработица от НОИ.
При сключването на застраховка срещу безработица кредитът се оскъпява леко с не повече от 3 процента.B cлyчaй нa зaгyбa нa paбoтa, т.e. пpи нacтъпвaнe нa pиcĸa „бeзpaбoтицa“, зacтpaxoвaтeлят ocигypявa peдoвни мeceчни oбeзщeтeния, плaтими зa пepиoд, избpaн oт ĸлиeнтa, ĸoйтo мoжe дa бъдe до няколко месеца. Не разчитайте, че застрахователят ще плаща вноските ви през целия период, в който сте безработен или временно нетрудоспособен.

Kaĸвaтo и зacтpaxoвĸa дa избepeтe cpeщy pиcĸa oт бeзpaбoтицa – чe тя щe вaжи, caмo aĸo бъдeтe cъĸpaтeн. Ho нe и в cлyчaитe, ĸoгaтo нaпycнeтe caм, aĸo cтe yвoлнeн диcциплинapнo, aĸo cтe били нa cpoчeн тpyдoв дoгoвop, ĸoйтo e изтeĸъл или пъĸ cтe били ocвoбoдeн пo вpeмe нa изпитaтeлeн cpoĸ. Също така изискване е да се регистрирате в Бюрото по труда.
Получаването на обезщетение по застраховка срещу безработица не е пречка лицето да получава и съответното полагащо му се обезщетение за безработица от Агенция по заетостта.

Имайте предвид и периодите на изключване- това е период от време, през което реално не ви се изплаща нищо, дори и да останете без работа или да сте нетрудоспособен. Например сключвате застраховката на 12 май и в продължение на 3 месеца /периода на изключване/ , каквото и да ви се случи, няма да получите нищо.Следва период на изчакване- това означава, че след като минат тези 3 месеца /периода на изключване/ и вие сте съкратен или сте изпаднали във временна нетрудоспособност, започват да тече един нов 2 месечен срок. Едва след неговото изтичане, ако все още сте в същото положение, то ще получите обезщетение.Следете срока, в който трябва да уведомите застрахователя, че въпросното застрахователно събитие е настъпило.

И още:
Четете внимателно договорът, ако е необходимо направете консултация с експерт.Питайте за всичко, което не ви е ясно и не подписвайте механично. Ако закъснеете да платите застрахователната си премия определен период / често е над 30 дни /, се прекратява полицата ви. Възможно е да е предвидено тя да се активира, ако възстановите плащанията си.
Направете сравнение за най-добрите условия, които предлагат банките – срокове, вноски, покритие.

Автор:
Светлана Димитрова,
rabotatami.com

България: Как да продължим да се трудим и да получаваме обезщетение за безработица? Два законни начина

Право на парично обезщетение за безработица имате, ако сте внесли дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.
Трябва да отговарят и на следните условия:
– да имате регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
– да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
– да не упражнявате трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО (чл. 54а, ал. 1 КСО).

Две са изключенията, при които може да продължите да получавате обезщетение за безработица и едновременно с това да работите. Кои а те и при какви условия:

1.Когато сте наети на работа на непълно работно време и получавате възнаграждение по – малко от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период, ще получите обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото ви се парично обезщетение за оставащия период на изплащане, докато отговаряте на тези условия.

2.В случаите, при които полагате само труд без трудово правоотношение(граждански договор) и получавате месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната за съответния период, след намаляването му с разходите за дейността, същите не подлежат на осигуряване и, следователно имате право да получавате за същия период и парично обезщетение за безработица.
В редки случаи при извършвани проверки от ГИТ/НОИ, някои граждански договори могат да се третират като скрити трудови, с оглед избягване на определени задължения на работодателите / често например се сключва граждански договор с продавачи/. Гражданският договор предполага, например, работа в рамките на даден проект или извършване на консултантска дейност.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Регистрация като безработен в България по електронен път – как и кога

Безработните българи ще могат да се регистрират по електронен път в бюрата по труда. За безработните, които нямат интернет, ще се запази възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на НОИ.
Националният осигурителен институт вече разработва нова електронна административна услуга, която трябва да започне да действа от 1 юли 2017 г. Целта й е да отпадне необходимостта от посещение на място в офисите на НОИ за получателите на тези осигурителни плащания, както и намаляване на административаната тежест.
За подаване на заявление по електронен път ще се използва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код.
Отпада и необходимостта от представяне на документи, удостоверяващи осигурителен стаж при подаване на заявление за получаване на обезщетение за безработица. Тази информация ще бъде използвана от базата данни на НОИ.
Предвижда се от 1 юли 2017 г. лицата да посочват в заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях с оглед уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в териториалното поделение на НОИ, по пощата – на посочен от тях адрес или по електронен път – на посочен електронен адрес.

rabotatami.com

Важно за трайно безработните – увеличение на здравната вноска за 2017

Здравните вноски са по-високи от началото на 2017 за безработните – сега държавата очаква от вас да плащате по 18.40 лева месечно, вместо както досега по 16.80лв. месечно. Сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв и става 18,40 лв. Срокът за плащане на дължимото за януари е 25 февруари 2017 г., за февруари съответна дата за март.
Тези от вас, които внасяте за своя сметка здравните си осигуровки, трябва да знаеете, че от януари 2017г. минималната вноска за трайно безработните и лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО е увеличена. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017г. е 460 лв.
Преди да платите дължимите си здравни вноски, тезии от вас които са трайно безработни или са с прекъснати здравноосигурителни права трябва да подадете и Декларация образец 7. В случай, че имате по-стари задължения за здраве, преди да платите дължимите вноски, трябва да подадете заявление (2а), в което да опишете поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения, ако имате такива.

Как се плащат здравноосигурителните вноски?

Вноските могат да бъдат платени от всеки банков клон, както и на банковите гишета, открити в някои офиси на НАП. При попълване на платежното нареждане се посочва номера на банковата сметка и наименованието на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес, ЕГН и имената на наредителя, както и точната сума на превода. Здравните вноски могат да бъдат преведени и чрез пощенски запис, както и по интернет чрез услугата на НАП „Плащане на данъци, осигуровки и публични задължения по интернет“.

Платежно нареждане за здравноосигурителни вноски от безработни.

Помощ?

Тел.: 0700 18 700 – за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
Въпросите си можете да зададете и на място във всеки офис на НАП.

Източник: НАП – nap.bg

Изплащане на обезщетение за безработица по новите правила за 2017 година

Основното на новите промени е, че периодът за паричното обезщетение ще бъде обвързан с реалния осигурителен принос на лицето. Променят се изискванията за натрупан стаж, както и времето, през което Осигурителният институт изплаща обезщетението.
С новите правила за определяне на срока на получаване на обезщетение ще се взема предвид само осигурителният стаж, натрупан след 2001 г., откогато има фонд „Безработица“ в НОИ. Срещу 12 години стаж например – ще се получава една година обезщетение. Или още за :
Осигурителен стаж след 2001г. до 3 години – обезщетението за безработица ще е 4 месеца, от 3г.-6г. ще е 6 м., 6г.-9г. – 8м., 9г.-12г. – 10 месеца, а на тези със стаж над 12 години – ще получават обезщетение в рамките на 12 месеца.
Минималният размер на обезщетението остава – 7,20 лв. на ден. Получават го тези:
– които сами са напуснали работа;
– които са дисциплинарно уволнени;
– които в рамките на 3 години остават за втори път без работа, без значение на каква заплата са били;

С промените, повечето хора ще си спестят носенето на цял куп документи в НОИ, защото данните ще се вземат от електронния регистър. От средата на годината – заявлението за получаване на обезщетение за безработица ще се подава по електронен път.

rabotatami.com,
снимка: Интернет

Обезщетение за безработица за студенти. Как и кога?

Част от студентите – предимно тези в редовна форма са издържани от родителите си, докато следват. Но друга част се издържат сами. Тези усилия би трябвало да се стимулират и да се има предвид, че един млад и учащ човек, не винаги има възможност веднага да започне една работа след друга.
Останалите без работа студенти ще получават обезщетение за безработица. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта. Това е една добра стъпка и ще бъде преодоляна една явна несправедливост и дискриминация по отношение на работещите студенти, защото в процеса на обучение също заплащат съответните данъци и осигуровки.
С всяка изминала година броят на работещите студенти нараства. Проблемът е, че голяма част от тях са в сивия сектор, което пък от друга страна също е пречка за получаване на обезщетение, защото не се заплащат съответни осигуровки.

Промените в Закона за насърчаване на заетостта, които уреждат правото на студентите да получават обезщетение за безработица, вече са приети на второ четене в парламента.

Условията в Кодекса за социално осигуряване, на които трябва да отговарят студентите, за да имат право на парични обезщетения за безработица, са:
1. да имат внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имат регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;
2. да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, професионална пенсия за ранно пенсиониране или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава;
3. да не упражняват трудова дейност, за която да подлежат на задължително осигуряване.
*Предстои приетият на 27 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта да бъде изпратен на Президента, след което от него ще се очаква да издаде указ за обнародването му в Държавен вестник.
Светлана Димитрова,
rabotatami.com
снимка: Интернет

Професионално ориентиране в Бюрото по труда

Дирекциите „Бюро по труда“ предлагат следните услуги по професионално ориентиране:
Професионално консултиране – индивидуално или групово.
Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по отношение на:

избора на професия (специалност)

степента на квалификация – начална професионална квалификация или преквалификация

пътищата за придобиване на желаната квалификация.

Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите.

Професионално информиране на всички желаещи по отношение на:

същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване

състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост

личностните изисквания за професионална пригодност

възможностите за професионално обучение, следване, повишаване на квалификационното ниво

обучаващите институции – Центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация и т.п. (учебни програми, материално-техническата база и др.), формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите, документите, които се издават при завършване

възможностите за професионална реализация на пазара на труда.

Информирането може да бъде индивидуално или групово (на лица с общи интереси). Услугите по професионално ориентиране се предлагат в дирекциите „Бюро по труда“ и/или в Информационно-консултантските звена към тях.