Category Archives: Препоръчани

Пенсиониране през 2019г. Нови промени и условия


Новите условия в пенсионната система, които влизат в сила от 1 януари 2019 година, облекчават процедурата за пенсиониране,  най -вече изискванията за представяне на документи и поради факта, че няма систематизирана информация преди 1997 година гражданите ще трябва да представят само трудова книжка и документ за отбита военна служба. Останалите бюрократични пречки при вадене на документи за стаж – отпадат.

                                    Кога ще може да се пенсионирате , какви са изискванията?

От 2019г. условия за пенсиониране, като за жените годините за възраст ще бъдат 61 години и 4 месеца, а стажът, който е необходим е 35 години и 8 месеца. За мъжете възрастта е 64 години и 2 месеца, а изискването за стаж става 38 години и 8 месеца.

Тези, които не са придобили необходимия стаж могат да се пенсионират по т.нар. облекчена процедура, за която се изисква възраст от 66 години и 4 месеца през 2019 година, но трябва да имат и 15 години действителен стаж.

Изключение от общия принцип за пенсиониране осигурителният кодекс прави за следните категории лица, като военнослужещи, определени категории държавни служители, балетисти, балерини, учители, лица работили при първа и втора категория труд, съдии и прокурори. Например военнослужещите  от 01.01.2019 г. – при навършване на възраст 53 години и 4 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО)

Как да направим преценка дали е дошъл „правилният момент„  за пенсиониране, достатъчен ли е стажът, който имаме?

Вие и сам може да прецените кога да подаде документите си за пенсиониране, ако е изпълнил условията. За целта  направи необходимите изчисления в пенсионния електронен калкулатор, който е достъпен с персонален ПИК код на страницата на НОИ – https://applications2.nssi.bg/PensionsCalc/.

Може ли да закупите осигурителен стаж, ако не ви достига за пенсиониране, какъв ще е размерът му през 2019г.?

!!!Това се отнася за завършилите висше и полувисше образование.

Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от Кодекса за социално осигуряване) – 110,88 лв. (19,8 на сто х 560 лв. – минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ), когато вноската се прави след 31.12.2018 г.

Какъв ще е минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване) през 2019г.:

– от 1 януари до 30 юни 2019 г. – 207,60 лв.;

– от 1 юли до 31 декември 2019 г. – 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).

Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях:

 • от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. –  910 лв.,
 • от 1 юли 2019 г. – 1200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2019 година.

  Увеличение на размера на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., считано от 01.07.2019 г. – с 5,7 на сто.

Едновременно с това пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Когато преизчисленият размер на пенсията с по-високата тежест за осигурителния стаж и увеличеният с 5,7 на сто размер на пенсията не са равни, пенсията се определя в по-високия размер. По този начин се гарантира по-благоприятното за лицата увеличение на пенсията, като същото не може да бъде по-малко от 5,7 на сто.


                                                           ІІ. Изчисляване размера на пенсиите през 2019г.:

    Две са основните причини за промяната на формулата за определяне на пенсиите. Първо – опитите за измама при предоставянето на документи от вече несъществуващи работодатели и второ – изкривяването на сумите заради липсата на таван на осигурителния доход преди 2000 година.      

От 1 януари 2019 г. от формулата за определяне размера на пенсията, при изчисляване на индивидуалния коефициент отпада доходът на лицето върху, който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 01.01.1997 г. За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителният доход на лицето за осигурителния му стаж след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент се определя като средно съотношение между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец.

                 Какви са промените и как ще бъдат изчислявани пенсиите през 2019г.?

    А. Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с правото и размера на пенсията

1. Нараства тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,169 на 1,2 на сто. Размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и другите пенсии от трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., ще се определя с новата тежест от 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и със съответна пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Не се предвижда по-нататъшно нарастване на тежестта на осигурителния стаж след 2019 г.

Тъй като пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 01.01.2019 г., ще бъдат преизчислени от 1 юли 2019 г. с новата тежест на една година осигурителен стаж от 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, както и за инвалидност поради общо заболяване, определени по реда на чл. 75 от КСО, ще бъдат определени с еднаква тежест на осигурителния стаж.

2. При изчисляването на индивидуален коефициент на пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. ще участва осигурителния доход на лицата за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за не по-малък период от 36 пълни месеца. Това означава, че няма да се взема предвид осигурителния доход до 01.01.2000 г., с изключение на случаите, когато конкретно лице има по-малко от 36 месеца осигурителен доход след тази дата. В случаите, когато осигурителният доход на лицето след 31.12.1999 г. е за период по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид последния осигурителен доход на лицето преди 01.01.2000 г. Ако доходът общо за целия осигурителен стаж е за период по-малък от 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния осигурителен доход.

Индивидуалният коефициент на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., ще се изчислява на базата на месечни съотношения между личния осигурителен доход на осигуреното лице и средния осигурителен доход за страната за същия месец, въз основа на отработените от лицето дни в конкретния месец. С оглед на това, когато данните в информационната система/регистрите на НОИ са непълни или са подавани некоректно, при служебната проверка ще се изисква от осигурителите да издават удостоверения/документи за осигурителен доход по месеци, както за периодите след 31.12.1999 г., така и за периодите преди тази дата – предвид допълването на периоди с осигурителен доход до 36 месеца.

За пенсиите, отпускани с начална дата преди 01.01.2019 г., индивидуалният коефициент на осигурените лица се определя по утвърдената методика за изчисляване на индивидуален коефициент, съобразно действалата до тази дата нормативна уредба. Тези коефициенти не подлежат на преизчисляване по методиката за изчисляване на индивидуален коефициент, която влиза в сила от 01.01.2019 г. и отразява посочените промени. В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.

3. При изчисляването на размера на пенсиите за трудова злополука или професионална болест, на основание чл. 79 от КСО, коефициентите, които се вземат предвид са увеличени с 5,7 на сто, спрямо размерите им през 2018 г.

4. За лицата, на които се преценява правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО в случаите, свързани с прилагането на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, е предвидена нова възможност (нова ал. 4 в чл. 68 от КСО). Когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има не по малко от 15 години действителен осигурителен стаж, и в случай че до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж, лицето навърши възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, му се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия. Пенсията се отпуска от датата на навършване на посочената възраст, но не по-рано от датата на подаване на заявлението за пенсиониране. Тя се прекратява при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по КСО, а получените от лицата суми за пенсии на това основание се прихващат от новоотпуснатата пенсия.

5. Определянето на началната дата, от която се отпускат пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ, на лицата, които не са подали заявление за отпускане на пенсия в двумесечния срок от датата на инвалидизирането (чл. 94, ал. 1 от КСО), се извършва от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице. Когато е пропуснат и този едномесечен срок, пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ се отпускат от датата на заявлението в териториалното поделение на НОИ.

6. Създава се възможност за служебно преизчисляване веднъж годишно на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и/или осигурителен доход (нова ал. 3 в чл. 102 КСО).

На служебно преизчисляване подлежат само пенсиите на лицата, подали изрично писмено заявление за това, по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт. Преизчисляването се извършва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като всяка година за конкретния пенсионер това преизчисляване се прави от първо число на един и същ месец.

Служебно преизчисляване може да се заяви както за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., така и когато са отпуснати преди тази дата.

Преизчисляването се извършва въз основа на наличните данни за пенсионерите в информационната система/регистрите на НОИ, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията.

Служебното преизчисляване се извършва за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, като преценката кой вариант е по-благоприятен за лицата се прави служебно.

 

                         Изменения и допълнения при пенсиите несвързани с трудова дейност

1. За социалните пенсии за старост, регламентирани в чл. 89а от КСО и социалните пенсии за инвалидност, следващи се на основание чл. 90а от КСО, изрично е предвидено, че не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава. До сега тези пенсии се отпускаха на правоимащите лица, но поради забраната за едновременното им получаване с друг вид пенсия, в тези случаи те се спираха едновременно с отпускането им.

2. Във връзка с новия Закон за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31.12.2014 г., изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто от следващия им се размер, се прекратяват служебно, считано от 01.01.2019 г. На същите лица започва да се изплаща сума под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане при условията, предвидени в Закона за хората с увреждания.

3. Съгласно изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) (обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) и свързаните с тях промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), считано от 01.01.2019 г. децата без право на наследствена пенсия от починал родител нямат право на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, а Министерският съвет на Република България съответно няма правомощие да отпуска персонални пенсии на тази категория лица.

За децата без право на наследствена пенсия от починал родител е предвидено Агенцията за социално подпомагане да отпуска и изплаща нов вид месечна помощ, регламентирана в чл. 8е от ЗСПД, като същата не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от КСО.

Отпуснатите до 31.12.2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт в размерите им, определени към тази дата, по досегашния ред и до изтичане на законоустановените срокове или до отпускане на помощ по чл. 8е от ЗСПД.

Министерският съвет на Република България ще продължи да отпуска персонални пенсии по досега установения ред на следните категории правоимащи лица:

 • жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече лица до навършване на 18- годишната им възраст;
 • лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ (за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия).
                                 !!! Източник относно част ІІ. „Изчисляване размера на пенсиите през 2019г.„ и  вижте повече тук „Промени в областта на пенсионното осигуряване, влизащи в сила от 01.01.2019г.„, информацията публикувана в сайта на Национален осигурителен институт

rabotatami.com

Работодатели, наели работници без трудов договор, не могат да участват в обществени поръчки

Без право да участват в обществени поръчки в срок от три години остават работодатели, които са допуснали полагане на труд от работници и служители без сключен с тях и регистриран в НАП писмен трудов договор, дори ако са заплатили наложената санкция.

Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление, дори ако са платили наложената за нарушението санкция. Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) този вид нарушения на Кодекса на труда, освен че са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, не подлежат на изчистване.

Причината е, че не е възможно да се отстранят със задна дата вредните последици за наетите вследствие на загубата на трудовите и осигурителните права за периода, през който те са полагали труд без трудов договор. В този смисъл Главна инспекция по труда не може да издаде удостоверение за липса на нарушение срещу доказателства за платена санкция, за каквото настояват работодатели. Не подлежат на отстраняване и нарушенията, свързани с наемане на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда, както и на незаконно пребиваващи на територия на България чужденци, се допълва в съобщението.

Възможността за доказване на надеждност чрез отстраняване на нарушението е предвидена само за нарушения, свързани със заплащането на труда, тъй като след изплащане на забавените възнаграждения се счита, че вредните последици от него са отстранени. Нарушенията на Кодекса на труда, основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Всеки работодател може да заяви и да получи необходимите му удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове по електронен път с електронен подпис веднага, независимо от работното време на администрацията чрез внедрена от ГИТ система. Системата генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис.

Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно. Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т.е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път.

Източник:

http://www.gli.government.bg/, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда„


Телефони за граждани


0700 17 670 – национален телефон
0800 14 008 – телефон за трудови злополуки
(00359) 2 8101 747 – телефон за граждани, работещи в чужбина
Подробна информация относо телефоните за граждани.

Документи за регистрация като безработен. Нови промени 2019г.

Когато се регистрирате в дирекциите „Бюро по труда“,  ще представяте по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.Целта им е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми.

Отпада изискването при регистрация, да представите документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, като Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

В дирекциите „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират:

 • безработни;
 • заети;
 • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време;
 • лица, придобили право и лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Да си припомним, накратко, ако отивате за пръв път в “Бюро по труда” , какво следва да постъпите.

Отивате в “Бюро по труда” по постоянния или настоящия си адрес – лично.

 

Носите следните документи:

 • документ за самоличност – лична карта;
 • заявление-декларация по образец – попълвате на място, дадената ви бланка;
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес, ако е различен от постоянния в;
 • документи за придобито образование и/или квалификация – дипломи за завършено например средно или висше образование, за изкаран курс и т.н.;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, ако имате трайно намалена работоспособност;
 • други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

След като успешно минете през процеса на регистрация, получавате регистрационна карта. В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.Вие следва да изпълнявате препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения. Ако бъдете писмено поканен от Агенцията по заетостта, сте длъжен да се явя на посочените дата и час.

Ако веднага след това се появи подходящо свободно работно място отговарящо на вашата квалификация, трудовият посредник ви свързва с работодателя, който го предлага. И в определения ден, следва да започнете работа.

В случай, че за вас няма подходяща работа при регистрацията и такава не се появи в първия месец, откакто се водите безработен, ще ви бъде изготвен индивидуален план за действие.

Регистрацията в дирекция „Бюро по труда“ дава възможност  за ползване и на други права:

 • парично обезщетение за безработица по реда на глава IVа от Кодекса за социално осигуряване;
 • социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане;
 • издаване на удостоверения за отпускане на стипендии за учащи се и безплатни учебници на ученици от социално слаби семейства;
 • изплащане на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и др.

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се подава и  по електронен път чрез използване на електронна административна услуга „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от КСО“. За да използват услугата лицата трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Услугата е достъпна по един от следните начини:

 • чрез рубрика Е-услуги/Административни услуги/ ТП на НОИ/е-Парични обезщетения за безработица/Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО
 • на адрес: https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx
 • чрез бутон за бърз достъп „Електронни адм. услуги, въпроси, сигнали и жалби“, от началната интернет страница на НОИ.


Не се извършва регистрация когато търсещото работа лице:
1. е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация;
2. е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията “Бюро по труда” и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;
3. е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

Регистрацията lr може да бъде прекратена и по ваше желание. В този случай,  следва да подадате Зяавление (по образец). Това ще ви позволи при желание да се регистрирате отново без да е необходимо да изчакват изтичане на 6 месечен срок от датата на прекратяване на последната регистрация.

Прочетете повече и се запознайте с вашите права като безработно лице в секцията ни „ Права на безработния„, където ще прочетете за различните обезщетения за безработица, условията за тяхното отпускане, прекратяване, спиране, възобновяване и възстановяване, с които е добре да бъдете запознати.

И още, с оглед новите промени, вижте и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството.

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.com

Пораствам. Родена през декември

Пораствам. Всяка година през декември се търкулва годината и някъде по средата на месеца и аз добавям по още една  нова година към моя живот. Време, за дълги разходки в снега. Студът и бялата зима, не ме плашат, те ми действат заздравително, събуждат всяка клетка в тялото ми и я карат да се бори и съпротивлява. Да съм жива и да се усещам всяка част от себе си, това е привилегия, както и това, че се движа.

Порастваш и боли когато се променяш като човек, когато се отърсваш от стари навици, когато започваш да се вглеждаш  и да изваждаш от дълбоката ракла на душата грешките на това, което е било, когато се бориш със страха да продължиш напред и когато се опитваш да спреш да лъжеш сам себе си. Най-болезнено е, когато се наложи внезапно.

С порастването се изправям пред много избори. И вече знам, че най-правилният е този, при който сърцето се връща винаги след всички останали възможности.

Пораствам и знам, че това, което си искал или чувствал днес, не може да го заличиш утре с лека ръка, просто защото искаш. Сърцето и ума са две различни неща. Научих, че и трябва да се ценят хубавите моменти, защото те се превръщат някой ден в красив спомен. Научих се, че е много важно да не мълчиш, а да кажеш какво чувстваш, да бъдеш смел, за да не останеш за дълго в обятията на самосъжалението.

В търсене на по-добрите хора, по-добрата любов, по-добрата възможност, по-добрата работа, често не правим правилната оценка и се надяваме на нещо повече, и  повече и понякога в този си стремеж не може да познаем истинските хора на време.

С времето се уча да приемам, да знам, къде е моето място.  Да не съдя  хората, за това, което са, различни сме. За мен вече не съществуват крайностите. Опознавам и давам шанс, ако имам желание, опитвам да намеря допирната точка или просто да разбера. Когато видя, че не получавам насрещно уважение  си тръгвам. Тихо, не оставям буря след себе си, ако няма нужда от това.

С времето се уча да приемам и себе си, такава каквато съм и се опитвам да променя или подобря това, което не харесвам. Не се влияя от мнение и думи, когато взимам решение. Мога да се уча от всеки, било то по-голям или по-малък от мен. Не държа моята дума да е последната. Приемам по- спокойно грешките и ги преценявам според това поправими ли са или не са поправими. Греша и позволявам да сгрешат. Някои битки и спорове са излишни, някои думи понякога идват в повече. Опитвам се да наблюдавам ситуацията от страни и да не действам импулсивно.  Гнева е лош приятел, а гордостта лош съветник. Знам, че там, където си сгрешил, ще се върнеш.Всичко в този живот става с други хора. Сам човек не е за никъде.

Пораствам, но в ума ми приказният завършек винаги има своето място, доброто винаги печели, справедливостта възтържествува, така съм устроена, няма да се промени. Знам че живота не е приказка и не вярвам в приказни герои. Не се радвам на грешките и паденията на хората, наблюдавам и гледам да науча урок чрез тях. По-лесно прощавам. Пътят от „Осанна!„ до„Разпни го!„ е много кратък, още по-кратък, когато трябва да те дръпнат надолу.

Клюките, интригите и глупостите безкрайно  уморяват, уморява и обсъждането на хората, кой какво има или няма, как изглежда, къде е бил и какво е направил, бягам от тях, а когато стана свидетел на такива разговори,  те просто преминават покрай мен и ако темата не може да се смени, си тръгвам. Научих се да поставям граници. Оставих и стремежа да се харесам на всеки. Нямам време да живея и да изживявам чуждия живот.

С времето някак се научих  да се усмихвам и да крия своите проблеми, когато някой очаква, че трябва да реша неговите. Да внимавам в изказа и да се подхождам с уважение. Хората не са виновни за моите лични драми.

Гледам да удържам словесните стрели и да подбирам правилно думите, ако се наложи да поставя някого на мястото. Не се надявам на никого – да признаят усилията, да оценят това което съм направила. Научих, че човек струва, колкото изпълнението на дадената дума, а не само по даването й. Ако веднъж и два и три пъти те излъже един човек, ще те излъже и пети и шести, и така може до безкрай.

Пораствам и знам, че проблемите те правят по-силен, само ако им позволиш да те направят такъв, иначе просто те унищожават- бавно. Проблемите носят и болести, ако не се решат навреме. А понякога, просто трябва да боли, за да мине, и сълзите да измият раните, да изкарат навън всичко онова, което и тежи на душата .

Пораствам и  не търся перфектните хора, защото просто понякога, е важно някой да застане до теб и  с две думи да ти даде сила да продължи напред, а  хората, без които ти е зле са важните, тези които не те оставят, когато търсиш себе си някъде по дъното.

Научих, че като изгубя нещо, едва тогава усещам липсата му и тогава разбирам, че нищо не е било излишно, че е трябвало да мине достатъчно време, за да го оценя и да разбера, че е имало смисъл, че и това през което минавам носи такъв.

Научих, че семейството е изключително важно. Да има кой да те подкрепи безусловно  или пък да ти посочи слабостите, когато тръгнеш по лош път. Добрите родители са важни. Добрият пример на добрите хора, ако си имал късмет да видиш пред себе си е важен.

Миналото понякога се повтаря. Научих се да гледам към своето минало, за да се уча и да не допускам, доколкото мога,  грешките допуснати тогава. Научих се да внимавам какво мисля, защото мислите стават реалност. Особено негативните, те най-лесно повличат надолу.

С времето виждам и че най-голям успех постигат тези, които проявяват много труд, отговорност и постоянство, не най-талантливите. Най-добър живот имат  тези, които могат добре да балансират и знаят мярката и стойността на нещата. Най-силни и адаптивни са тези, които могат да се съвземат след всеки удар и да започнат живота отначало. Най-умни, тези които могат да приложат наученото. Най-богати, тези които винаги дават от себе си.

Още една изминала година и още една добавена лична. Една от малкото, които са подарени, да сме тук .

Когато нямаш нищо друго, обичай, когато няма кой, обичай себе си. Не проспивай живота и мечтите си.

И знам, че още съм далеч от това, което искам да бъда.

 

 Автор: Светлана  Димитрова,

rabotatami.com

Събуждане по български. Човеците насилници Х.

Една матрица на повтарящи се всяка седмица събития в България.И тук не става въпрос за познатите ни проблеми с корупцията, със здравеопазването, с разбитите ни пътища, недобре работещата ни съдебна система.  То на тях не се съпротивляваме, просто ги отчитаме като факт от действителността и живеем с тях. Става въпрос за нас хората, за човека и защо агресията и използването на физическа сила и дори отнемането на живот, станаха единствения възможен път за решаване на проблемите на толкова много млади хора. За един човек Х., който може да има много лица и имена, но участва в един и същи филм, със сценарий пропит от насилие. За нас човеците и какво се случва в нашите души, никой не говори.

Човекът Х. решава, че ще насили някой / изнасили, ограби, пребие, убие/, решението е на момента, това е неговото единствено решение, Х. не е научен, че има и други решения, демонстрацията и употребата на физическа сила е решението за Х. Х. е виждал, че други Х-та действат по този начин, че има ефект и така въздава лична справедливост и правосъдие, така се налага и се осъществява като личност в обществото. Х. е недооценен син на майка си българска и гражданин български. Х. няма страх от закона, за Х., държавата отдавана е вече закрита.За Х. всички, които не го разбират са к*ви, боклуци, п*раси. Х захвърления потомък на системата българска, неизвестен никому, освен, ако новините в седем не са решили да го направят такъв. Х. е част от българската матрица, Х.-татат обаче се много и матрицата, много скоро може и да се счупи.

Х. може да употреби и оръжие, но може и да не –  той е един силен български Х, който може да завлече някой в храстите и да го удуши, да удари една главичка или да строши кокалите за едната бройка. Х не чака, Х задоволява нуждите си и оправя положението си веднага.Х е първичен. Х е готов веднага да избухне.

Колко ли Х-та, „избухват„ нейде и докато четеш  това в България, в училища, на работа, в дома си, оставени без контрол и всякакви задръжки? Какво да правим с Х-тата?

Претръпнахме ли за лошотията и  какво става с нас, защо започнахме да се затриваме масово един друг?

Всеки ден в България слушамe и четeм за жертви, за деца и  жени жертви, за болни деца и техните майки, за случайни жертви. Убитата журналистка от Русе, дядото пребит за 120 лева, майките на болните деца, адвокатката затворена и пребита в кантората си в София. И това са примерите, които влизат в новините,  със сигурност, голяма част  от престъпленията не влизат в този поток.

Не помня имената на тези хора, не помня и лицата им. Те са далеч, съчувствам, после животът продължава. Едни от многото. Заравяне на главата в земята, знам че не е правилно това, което се случва. „Да чукам на дърво на мен да не ми се случва.„До там. Слушам и други говорят за това, което се случва в България за насилието във всичките му форми, което екскалира, чудят се защо става така, изнасят статистики и ни назидават от телевизията-психолози, социолози и представители на НПО-та, оправдават своите заплати, а представителите на държавния апарат, „работят по въпроса„. Поучават ни, защото всеки иска да е авторитет и назидател. Не правим нищо, с което да покажем, че не искаме това да се случва, и то продължава да се случва.

Някой трябва да дойде и да ни събуди.

Разрушени са много основи и най-лошото е, че успяха да минат като валяк през най-ценното в душите на хората- морала, уважението и зачитането на ближния, да  бъдеш научен  на почтенност, да отстоиш с мъдрост принципите си, да съумееш да видиш добрия пример от някого, а не  да рушиш, а виждайки го да изградиш нещо свое. И далечна е мисълта за идеален свят и че лоши неща няма да се случват, злото е част от човешката природа, още не сме го надраснали, но в България вече отдавна е взе превес.

Трябва някой да върже нишките и връзките между децата и родителите, защото там се гради човекът като личност и  какви ще бъдат отношенията му с хората в неговия живот, между учителите и учениците, защото освен, че се придобиват знания, там трябва да се учи за взаимоотношенията в обществото и правата и задълженията като гражданин на една държава, а и да развиваш свободно това, което носиш като заложби. Някой, който да върне вярата  в народа като едно цяло, което има общи интереси. Някои хора, които да бъдат примера, защото ние се учим и подражаваме един на друг.

Какво правим ние сега за промяната? Цъкаме. Цъкаме лайкове  и разплакани емотикони във Фейсбука, за поредното отишло си без време или пострадало дете. Цъкаме пред телевизора с дистанционното, докато вечеряме в седем и съчувстваме за малко, докато почне сериалът  в осем. Разцъкваме в кръчмата, щото там е и мястото да оправяме държавата. Цъкаме с език, когато чуем и комшията да вие от болка, нас да не ни достига такава тежка съдба, тц, тц…

Не може да има толкова проспани вечери и да бъде все същото, не може да продължава да се мисли, че ставащото е нормално и че нищо не може да се промени…

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

снимка: илюстративна-Интернет

 

 

Пътуване на дете в чужбина без съгласието на единия родител. Как?

Брачната клетва в днешните динамични отношения много често бързо губи своя смисъл, ако има и брак разбира се. Независимо от желанието да продължат живота си поотделно, на разделените партньори се налага да общуват помежду си  в името на детето, което имат. Един от най-сложните за двамата разделени родители въпроси е този за пътуване и престой на детето в чужбина  поради някаква конкретна цел – например на екскурзия, във връзка с образованието му или лечение.

При разтрогване на отношенията в семейството и загубата на доверие, това  често става непостижимо и се превръща в инструмент за съзнателен тормоз. Законът не позволява детето да бъде поставено в позицията на „заложник“ на някой от родителите си, ако са налице аргументи за неговия интерес да пътува извън рамките на страната.

Съгласно българското законодателство непълнолетните деца пътуват извън страната, придружени от двамата си родители, а при невъзможност – само от единия, но с писмено нотариално заверено съгласие на другия.

Ако с майката/бащата на детето сте на различно мнение относно това дали то може да пътува в чужбина само или с вас, то може да да отправите искане за заместващо съгласие до районния съд по настоящия адрес на детето.

Това производство започва с искова молба от родителя, който иска разрешението на съда за това детето му да пътуване с него в чужбина. Делото се разглежда от Районния съд по местожителство на детето.

Искането за разрешение за пътуване трябва да е конкретизирано, като се посочи: определена държава или поне кръг от държави, до които ще се пътува; времето на пътуването или поне определен период от време, през който да се осъществи; причината за пътуването.В рамките на същото производство може да се иска и разрешение за издаване на паспорт на детето без да е необходимо съгласието на другия родител – в случай, че детето няма паспорт или му е изтекъл.

Съдът следва да бъде убеден от молителя, че пътуването е в интерес на детето. Аргументите трябва да са убедителни, защото те ще се сблъскат с тези на другия родител, който е ответник по делото. Другият родител  също може също  да предяви  насрещен иск за получаване на разрешение за извеждане на детето в чужбина. В този случай родителят, който е започнал производството, ще трябва да вземе становище и по искането на другия родител, и да ангажира доказателства, в случай че възразява. При уважаване и на двете искания, всеки родител ще има утвърдено от съда право да извежда детето извън пределите на България.

Заинтересовани страни в тези производства са и представителите на Агенция за социално подпомагане, които могат да дадат становище по иска. Производството е двуинстанционно. Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред съответния Окръжен съд. решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Възможно е Районният съд да постанови предварително изпълнение на своето решение. Това означава, че детето ще може да пътува дори и другата страна да обжалва решението – в случай, че искането е уважено и съдът е разрешил пътуването.

Прието в съдебната практика е, че пътуването до страна, в която има неотстранени щети от природен катаклизъм или неразрешен военен конфликт, не е в интерес на детето. Не е препоръчително и пътуването до страна, относно която българската държава е лишена от възможността да упражни какъвто и да е контрол за защита правата на детето – държави, които не са членки на ЕС, не са страни по Хагската конвенция от 1980 г. за гражданскоправните аспекти на международното отвличане на деца или вътрешното им право отрича международно признатите човешки права и свободи.

Важно! Разрешението на съда обаче не е генерално. То може да бъде дадено само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респективно държави, чийто кръг е определяем.

Следва да имате предвид и следното:

Граничните полицаи имат право да извършват допълнителни проверки за автентичност на  документите, интервюта с децата и придружаващите ги родители или други роднини или лица, както и проверки в автоматизираните информационни масиви.

 Вижте и : Тълкувателно решение № 1/2016 г. – ВКС

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.com

Държавен служител. Кандидатстване и конкурс за държавен служител в България. Ред

Завършили сте или вече работите, но отдавна мечтата ви е да„ работите като държавен служител„ или в момента се открива подходяща за вас позиция и желаете да кандидатствате. Как се провежда конкурсът, какви са изискванията, къде да намерите обявления за желаната длъжност, ще ви запознаем сега.


Закона да държавния служител дава определение, в чл.2, ал.1, кои лица са държавни служители:„Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон.„Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в „Държавен вестник“.

Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс, който включва централизиран етап и децентрализиран етап. Като в чл. 10 от Закона за държавния служител, са посочени случаите, в които не се провежда конкурс, на които няма да се спирам сега. Подробна информация за различните длъжности в администрацията и начина за кандидатстване се публикуват на страницата на Административния регистър.

І.  Къде може да намерите обявленията за конкурсите за държавни служители?

В съответствие със Закона за държавния служител обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват освен в публичения Административен регистър едновременно с публикуването им в специализиран сайт или портал за търсене на работа в България.Новата версия на Административния регистър позволява да се публикуват конкурси или обяви за назначаване по трудово правоотношение, както и извършването на справки. За това за тези работни места – следете и в специализираните сайтове, така и в тези на съответната административна структура.  В Обявленията за конкурси за държавни служители следва да има информация за: длъжността, за която се провежда конкурсът, администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността, минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност, необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им, общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.


 В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни.Като Регистъра освен обявите за конкурси вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт /ръководните им органи и техните правомощия, структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея,общата численост на служителите в администрацията, брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена, административно-териториалната принадлежност на общините и населените места,данни за контакт с администрациите/, както и Регистърът на услугите, в който се съдържа информацията от досега поддържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.

!!!Четете внимателно изискванията за документи, които ще изискват за кандидатстването ви за определената позиция, за да не отпаднете още на етап на тяхното разглеждане.

Срока за подаването на документите,  не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса, така че имате достатъчно време да се подготвите и спазите необходимите изисквания.

Подгответе и добре CV-то си. Вижте нашите съвети в Автобиграфия.

  ІІ. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от назначена Конкурсна комисия

Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсна комисия. До участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. Не се допускат и кандидати, които нямат право да участват в централизирания етап на конкурса поради ограничението в чл. 10д, ал. 4 – кандидат, които  се и явявал на тест повече от два пъти в рамките на една година.

След като разгледа документите Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които обявява на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място на седмия ден от крайната дата за подаване на документите. Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира по реда на изречение първо за датите, часа и мястото на провеждане на централизирания етап. Датите на провеждане на централизирания етап не може да бъдат по-рано от 7 дни след информирането.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускане. Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред органа по назначаването в тридневен срок от обявяването на списъка. Органът по назначаването се произнася в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

                                                                 ІІІ. Провеждане на конкурса

Одобрени сте по документи. Следват двата етапа, през които следва да минете, за да бъдете назначен за съответната длъжност.

Централизираният етап на конкурса се организира от Института по публична администрация и се провежда чрез тестове за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба. Когато длъжността, за която се провежда конкурс, е ръководна, централизираният етап включва тест за определяне нивото на общата компетентност и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности.Когато тестът е  успешно издържан, резултатът от него е  валиден за срок три години от датата на обявяването му.

Децентрализираният етап на конкурса се провежда от конкурсната комисия и има за цел да определи нивото на специфичните компетентности, професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната длъжност. До участие в децентрализирания етап на конкурса се допускат само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати – когато тестовете са успешно издържани, резултатите от тях са валидни за срок три години от датата на обявяването им, ако сте се явил на тест преди това, не за тази длъжност той ще бъде признат .  Датата, часът и мястото на провеждането се обявяват на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място. Датата за провеждане на децентрализирания етап не може да бъде по-рано от 5 работни дни след обявяване на резултатите от централизирания етап.

Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.

Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 5-дневен срок от провеждането на децентрализирания етап на конкурса. Класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява в същия срок на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място в съответната администрация.

 

Вижте, как да се подготвите за интервю за работа на и полезни съвети  в Интервю за работа

                ІV. Подлежи ли класирането на съдебен контрол

Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Участвалите в децентрализирания етап на проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от публикуването на класирането. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

В 14-дневен срок от представянето на протокола органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.

Постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпване в длъжност.Преди постъпването си на служба държавният служител е длъжен да положи клетва.  Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат.

Източници: Закон за държавния служител, Закон за администрацията

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.com

Даяна. Защо я видяха като заплаха? Силните жени, които променят света

….Не след дълго, след като часовникът удари в полунощ на 31 август 1997 г., принцеса Даяна е убита при трагична автомобилна катастрофа, заедно с милионера и богат наследник Доди Ал Файед. Спекулациите за катастрофата са много, като една от конспиративните теории гласи, че дворецът и британските разузнавателни служби имат пръст в това .Смъртта й остави света в покруса – благодарение на нейната харизма, благородство и ролята и на  кралска знаменитост. Даяна се превърна в любима фигура по света.

Тя никога не стана кралицата на своя народ, но остана и беше запомнена, като кралица в сърцата на хората, не само в своето кралство, но и по света, хората я разпознаха като тава. Принцеса Даяна е една от невероятните жени оставили следи в историята по много причини. Хуманитараната дейност е една от тях, тя слезе сред хората и даде положителния пример за благородство и благотворителност, привлече вниманието към различните и забравени от обществото хора – в болници, в хосписи, сред хората страдащи от СПИН, булимия, сред изостовените деца.Майка на двама сина. Всички знаем подробности за нейния личен живот и драматичните обрати, през които той преминава, докато  е съпруга на принц Чарлз, както и след техния развод, желанието да се самоубие, за да избяга от „студения и изпълнен с интриги и лъжи“ кралски дворец, депресията, от която страда след раждане, булимията, която отключва, след като принц  Чарлз а нарича„ леко пухкава„и за това как е знаела за Камила, още преди брака им и паралелната връзка на принца, нейните такива, неодобрението на кралския двор.

Сега това ни се струва невероятно, но ако през 1981 г. Даяна не се беше омъжила за Чарлз, светът никога нямаше да узнае, че тя съществува.

…Срамежливото обикновено момиче, дете на разведени родители, провалило се два пъти на матурата в училище и едва изкарало един семестър в колеж, едва ли би станало със собствени сили толкова популярна и обожавана личност, каквато е съпругата на престолонаследника.

Даяна не е била богата преди сватбата. Според британските закони титлите от разряд „пер“ (както и титлата на граф Спенсър) заедно с всичкото движимо и недвижимо имущество се унаследяват само по мъжка линия.

Даяна имала по-малък брат Чарлз и две по-големи сестри. Момчето щяло да наследи всичко, а сестрите ѝ успели да сключат доста изгодни бракове.

Когато Даяна официално станала приятелка на принца на Уелс, тя вече живее в Лондон от две години – първо при майка си, а после в апартамента, който ѝ бил подарен за 18-ия ѝ рожден ден. Тъй като момичето нямало по-специално образование, то се захващало с всякаква работа, при това без да се задържа дълго където и да било.

Известно време чистила срещу заплащане при по-голямата си сестра и някои нейни приятели, помагала в организирането на партита, работила като инструктор по танци за подрастващи деца, като детегледачка в американско семейство с фамилия Робъртсън, като помощник-учителка в Young England School и като помощник-възпитателка в детска градина.

Това работела Даяна Спенсър в момента, в който близките ѝ започнали активно да я насочват към връзка принца на Уелс и престолонаследник – Чарлз, като класически роман на Джейн Остин. Оставало само да се покаже пред очите на принц Чарлз (на когото всички придворни активно му търсели булка) и да го заговори.Чарлз бил впечатлен от скромността и чувствителността на Даяна, но изобщо не смятал да започва връзка с нея, още пък по-малко да се жени. До медиите достигнала информация, че принцът си е намерил нова приятелка и взаимоотношенията им станали обект на спекулации в пресата. Бабата на Даяна обаче била приятелка на кралицата-майка. Даяна нямала други връзки преди това, а изглеждало, по всичко, че ще бъде добро попълнение към „фирмата„ – да ражда деца и да бъде в сянката на мъжа си.

Последвал един тежък брак, завършил с крах, на който всички били свидетели, а и бил обречен може би н началото си и всички сме чели и чували.

През 1995 г., принцеса Даяна дава едно от най-забележителните си интервюта пред Мартин Башир от BBC1, в предаването им  „Панорама“ .В момента едно от най-популярните видеа в социалните мрежи е именно  този клип с участието на лейди Даяна и думите й, които показват, че тя е знаела, каква участ я очаква като една от силните жени, на нашето време.

БАШИР: Мислили ли сте, че някога ще бъдете кралица?

ДАЯНА: Не, не, не.

БАШИР: Защо мислите така?

ДАЯНА: Бих искала да бъда кралица на сърцата на хората, в сърцата на хората, но не виждам себе си като кралица на тази страна. Не мисля, че много хора ще искат да бъда кралица.

Всъщност, когато казвам много хора, имам предвид „предприятието„, в което се ожених, защото решиха, че не съм подходяща, изначално.

БАШИР: Защо мислите, че са решили така?

ДАЯНА: Защото аз правя нещата по различен начин, защото не действам по правилник, защото аз се ръководя от сърцето си, а не от главата,  макар че това ми носи неприятности в работата, разбирам го. Но някой трябва да излезе отвън, да обича хората и да им го показва.

БАШИР: Смятате ли, че заради начина, по който се държите, ще ви попречи да станете кралица?

ДАЯНА: Не,  не би ми попречило. Не бих казала,  че е така. Просто не мисля, че имам толкова привърженици в среда, като тази .

БАШИР: Искате да кажете в двореца?

ДАЯНА:  Те ме виждат като някакъв вид заплаха, а аз аз съм тук, за да върша добро, не съм човек, който разрушава.

БАШИР: Защо те виждат като заплаха?

ДАЯНА: Мисля, че всяка силна жена в историята трябва да върви по подобен път, мисля, че  силата е това, което  предизвиква объркването и страха им.Защо е силна? Откъде я има?  От къде я взима?Къде ще я използва? Защо обществото все още я подкрепя?

Светлана Димитрова,

използвана част от интервю на Мартин Башир, предаване „Панорама„ – ВВС1,/превод мой/

rabotatami.com

Работа след осъждане. Условно осъждане, лишаване от права, пробационни мерки, реабилитация, свидетелство за съдимост

Извършвате престъпление и сте осъден. Как да продължите да работите, какви ще са трудовите ви правоотношения, ще ви наеме ли някой на работа, можете ли да работите в затвора, ако сте осъден на „лишаване от свобода„, какви работни позиции не може да заемате. Ще разледаме различните хипотези.


                                             Ако се осъден условно и последиците за вашата работа:

Единственото “условно“ при това осъждане е отлагането на изпълнението на наказанието под условие. Вероятно затова законът използва термина “условно осъждане“. Тоест условно осъждане по чл. 66 от НК е едно безусловно осъждане с отлагане на изпълнението на наказанието за определен срок.Условието, поради което се отлага изпълнението на наказанието не е едно, а две. Първото: осъденият “условно“ да работи или учи. Второто: да не върши престъпления. И двете трябва да бъдат изпълнени. Законодателят lr дава шанс да се превъзпитатe, без да влизат в затвор и без да изпитат отрицателното въздействие на затворническата среда. Чрез него него те могат да продължат нормалния си живот и дейност.

  Какви са условията, за да бъдете осъден условно:

1.Ако това е първото ви осъждане за извършено престъпление от общ характер с наказание “лишаване от свобода”, дори да  сте осъждан с друго наказание “пробация”, “общестевно порицание” или ви е наложено наказание за административно нарушение), това не е пречка за вашето условно осъждане, не следва да бъдете и реабилитиран. 2.Наказанието “лишаване от свобода”, което ви налагат с присъдата, е с продължителност до 3 години. 3. Съдът по свое убеждение преценява, че за постигане на целите на наказанието и  за вашето поправяне не е необходимо ефективно да изтърпя наказанието.

 Този период от време се нарича изпитателен срок, т.е. не търпите ефективно – в затвора наложената ви присъда. Изпитателният срок може да е с продължителност от 1 до 3 години, когато сте извършил престъплението като непълнолетен и от 3 до 5 години след навършването на 18 години. Докато тече този период, сте длъжен да работите, учите или да се лекувате.

!!! Но внимавайте и при извършването на нови престъпни действия от ваша страна може да се премине към ефективно изпълнение на присъдата, когато: 1.преди изтичане на изпитателния срок сте извършил друго умишлено  престъпление от общ характер, за което съдът ви  осъжда с наказание “лишаване от свобода”, (в случай че сте непълнолетен към момента на извършването на престъплението, съдът може да ме освободи отчасти или изцяло от изтърпяване на отложеното наказание); 2. преди изтичане на изпитателния срок извършите престъпление по непредпазливост( съдът отново прави преценка изцяло или отчасти да го изтърпите);3. Без основателна причина не изпълнявате постановените ви пробационни мерки; 4. Ако е трябвало да се лекувате и без основателна причина прекъсна лечението.


       Пробационни мерки, които ще ви бъдат наложени с цел вашето трудово превъзпитание

През времето на условното осъждане може да ви бъде постановена и пробационна мярка за определен срок( регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител, ограничение в свободното придвижване,включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие, безвъзмезден труд в полза на обществото,поправителен труд). Целта е вашето превъзпитание и превенция.

Нашият сайт е  с насоченост към вашите трудови права и задължения, ще разгледаме накратко тези пробационни мерки, които  имат отношение към вашето трудовопревъзпитание:

 1. Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие  е мярка, която представлява възможност за някакъв вид трудово обучение и интеграция, за изграждане на социални навици, създаване на умения, които да ви помогнат в живота занапред – набавяне на минимума необходими средства за съществуване по законоопределен и позволен начин. Може да е между 6 месеца и 3 години според решението на съда.
 2. Безвъзмезден труд в полза на обществото – това е неплатен труд в полза на обществото, без по никакъв начин да се ограничава свободата  ви като осъден – например да почиствате определени райони, да бъдете включен в бригада за строително ремонтни дейности. Изработените часове няма да ви бъдат платени, а се считат за труд в полза на обществото. Продължителността на наказанието е между 100 и 320 часа годишно. Мярката не може да бъде наложена на ненавършили 16 – годишна възраст.
 3. Поправителен труд  – тази мярка представлява удръжки, налагани върху паричното възнаграждение на осъдения, в размер, определен в решението на съда , задължително между 10 и 25%. Удръжките са в полза на държавата. Освен това, допълнителна част от наказанието е, че времето на полагане на мярката “поправителен труд” не се счита за трудов стаж. Продължителността на наказанието варира между три месеца и две години. Тази мярка също не може да ми бъде наложена, ако съм непълнолетно лице, ненавършило 16-годишна възраст.

След изтичане най-малко на една четвърт от времето, за което е наложено наказанието, мярката  може да се промени, или по-точно да се смекчи . Ако без основателна причина нарушите пробационната мярка, след съответната процедура и отправено писмено предложение за замяна на мярката, може да се наложи и „ лишаване от свобода„.


Лишаване от права

Лишаването от права е наказание което се налага от съда за извършено престъпление, налага се самостоятелно, така и заедно с друго наказание (допълнително, кумулативно). Сроковете на наказанието се определят от съда в рамките на предвидените от Наказателния кодекс. Когато се налага с друго наказание, различно от лишаване от свобода се постановява за определен срок до три години в пределите, установени в особената част на Наказателния кодекс.Когато лишаването от такова право се налага заедно с наказание лишаване от свобода, неговият срок може да надминава срока на последното най-много с три години, освен ако в особената част на Наказателния кодекс е предвидено друго.

Видове:

1. Лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност;

2Лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;

3.Лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия и лишаване от военно звание


                                                             Кога можете да бъдете реабилитиран

Реабилитацията е процедура, чиято цел е да заличи последиците от осъждането след изтърпяване на наказанието. Не се прилага единствено по отношение на осъдените за престъпления против Републиката и срещу мира и човечеството.Заличават се и вторичните последици от осъждането – лишаването от права, записването в регистрите на осъдените лица (осъждането, за което лицето е реабилитирано не се отбелязва в свидетелството за съдимост), освен ако със закон, изрично, не е постановено друго, както и допълнителните наказания, наложени с присъдата – отнетите права се възстановяват – например правото да се заема определена държавна или общинска длъжност, правото да се упражнява определена професия .

Видовете реабилитация са съдебна и по право:

1.Реабилитация по право настъпва за случаи, които се характеризират с по-ниска обществена опасност. Нейното настъпване само се констатира без какъвто и да е акт на съда или на друг държавен орган. В чл. 86 от НК са изброени хипотезите,  при които реабилитацията настъпва по право.

2. Реабилитацията по съдебен ред –  съгласно разпоредбата на чл. 87 от НК всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание ако е имал добро поведение и ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.


                                                                        Право на работа в затвора

Това е едно от най-важните ви права в затвора, защото, ако работите, наказанието ви ще бъде намалено. За 2 работни дни, наказанието се намалява с 1 ден. Освен платена работа, която затворът  намира според вашите възможности и умения, може да работите и доброволно неплатено. Правото на работа дава и право на почивка. Ако работя поне 8 месеца през последните 10 месеца, то ще ми бъде отпусната годишна почивка от 14 дни.


                                                                Свидетелство за съдимост
Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало, ако има такова. Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти, съдии, полиция). Когато сте реабилитиран, осъждането няма да се отбележи в свидетелството за съдимост.

 

Португалия – работа, как да потърсим. Права, трудов договор, пенсии, здравеопазване, образование, полезни връзки…

Португалия не оставя никого безразличен – спокоен живот, малки цветни градчета, морска история, вино и фадо, с гледка към океана. И всичко както и при останалите южни европейски народи се случва бавно. Ако търсите работа в сферата на туризма, обслужването или селското стопанство и не ви се нрави работата в студения север – това е едно от местата, където би било добре да поработите и поживеете и също толкова интересно и със същия дух като Италия и Испания.

Работата в страна, известна със слънцето, морето и пясъка, може да изглежда идеална, но португалската икономика беше един от най-тежко засегнатите по време на глобалната рецесия, което доведе до дългове, недостиг на работна ръка и висока безработица, но в последните години тенденцията е към бързо възстановяване.Най-важните сектори на португалската икономика са търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството, публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност  и промишлеността.

Как да  намерите работа в Португалия?

Тъй като конкуренцията за работни места е толкова ожесточена, гражданите на ЕС и ЕИП трябва да започнат да търсят работа възможно най-рано. Ако сте извън ЕС, ще трябва да потърсите и да си осигурите работа, преди да се преместите в страната.

Ако се отправите към лекия средиземноморски климат и красивите плажове на Португалия за да търсите работа, по-вероятно е да успеете в големи градове като Лисабон и Порто, но очаквайте ожесточена конкуренция, квартири в големите градове също трудно се намират, така че потърсете предварително, ако работодател не ви осигури такава.За повече информация: www.apemip.pt; www.comprarcasa.pt ; www.portaldahabitação.pt; www.inci.pt; http://thenews.net/property/;  www.visitportugal.com ; www.pousadasjuventude.pt

Онлайн приложенията са обичайни в Португалия и използването на формуляри за кандидатстване е широко разпространено.

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

Телекомуникационната индустрия отбеляза огромен растеж с кол центрове, създавайки работни места за опитни мениджъри и хора, владеещи няколко езика, както и ай ти сектора като цяло .

Доброто разбиране на португалски ще ви е от полза, а ако работите в сферата на туризма, английския е задължителен. Провеждането на курс в родната ви страна е добра идея.

В столицата Лисабон се намират и множество многонационални компании, сред които:Energias de Portugal,Нестле; Нокия ,Португалия Телеком,Samsung. Като португалското правителство се стреми да насърчи стартиратиращите предприемачи да  започнатбизнес в страната и е поставил големи суми пари в инвестиционен орган Portugal Ventures.

Обществената служба по заетост  е IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional  www.iefp.pt  и  има мрежа от 86 Бюра по труда, където можете да получите информация за свободни работни места в страната. За да се регистрирате, ви е необходим паспорт или лична карта. Можете да прегледате информацията за свободни работни места и на интернет страницата http://www.netemprego.gov.pt

Ако си търсите работа чрез Агенции за временна заетост, може да проверите техния статус и легитимност на следния интернет адрес: http://www.iefp.pt > Soluções para entidades > Empresas de Trabalho Temporário Regulamentadas.

Други интернет страници със свободни работни места:

http://superemprego.sapo.pt; www.acime.gov.pt; www.idict.gov.pt;www.sef.pt; www.min-nestrangeiros.pt/mne; www.netemprego.gov.pt;  Expressoemprego.pt; Emprego.sapo.pt; Bonsempregos.com; Empregosonline.з Linkedin Portugal

Социална сигурност и трудовият договор

При започване на работа и регистриране в системата за социално осигуряване (работодателят ще направи първата ви регистрация), трябва да се регистрирате и в най-близкия Здравен Център. За целта са ви необходими валиден документ за самоличност или паспорт, карта за социално осигуряване и документи за удостоверяване на пребиваването в страната. От центъра ще ви издадат лична здравна карта и ще ви определят семеен лекар. Носете и ЕЗОК, за начало, ако имате такава в България.

Служителите в Португалия обикновено работят 40 часа седмично (осем часа на ден), въпреки че трудовото законодателство позволява гъвкавост в определени случаи до 60 часа седмично (12 часа на ден). Служителите на пълен работен ден имат право на годишен отпуск от 22 дни, над задължителните девет дни на официалните празници.

Социално осигурителните вноски се внасят както от работника, така и от работодателя. Общата ставка е 23.75% за работодателя и 11% за работника, които се приспадат директно от заплатата. Работещите самостоятелно трябва да заплащат от 25.4% до 32% от декларирания доход месечно.

За допълнителна информация посетете: www.seg-social.pt  При започване на нова работа, в рамките на 24 часа работникът трябва да уведоми за това системата за социално осигуряване чрез Интернет: www.seg-social.pt 

Прочетете и внимателно трудовия договор, който сключвате. За някой видове трудови договори, писмена форма не се изисква, но в португалския трудов кодекс, например в писмена форма се изисква да бъде сключен трудовите договори с чуждестранни работници, на половин работно време, за изпитване, срочните и т.н.

Договарянето на условията на труд е отговорност основно на работника и работодателя.  За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .  Информация за лицензирани агенции ще откриете на: www.iefp.pt

Служителят може да получи обезщетение за болест за общо 1 095 дни. Болничните се изчисляват на базата на референтната стойност на възнаграждението на служителя за целите на социалното осигуряване и варира между 55% и 75% в зависимост от периода на заболяване.

 

Здравеопазване

Ако сте чужденец, живеещ или работещ в Португалия, обикновено имате право на достъп до субсидирано държавно здравно обслужване в Португалия. Португалската здравна система включва както публични, така и частни здравни услуги, а стандартът на здравното обслужване на Португалия е висок.

Системата на здравеопазване в Португалия се състои от три съпътстващи системи: Националната здравна служба (NHS) или специалните здравноосигурителни схеми (здравни подсистеми) и доброволното частно здравно осигуряване. Португалското министерство на здравеопазването (Ministério de Saúde) отговаря за управлението на NHS, което се финансира чрез общото данъчно облагане.

Можете да използвате личната ви португалска карта, ако имате такава или карта за социално осигуряване като доказателство за пребиваване, за да получите карта за здравна грижа  (cartao do utente), която е на разположение в здравните центрове. Гражданите, които са безработни, зависимите членове на семейството и пенсионерите, не трябва да правят вноски.

Също така, ако желаете може да сключите и частни здравни застраховки както и допълнителни такива.В Португалия съществуват здравни подсистеми, които са специални схеми, базирани на професията, които се изпълняват успоредно съз задължителното здравно осигуряване и осигуряват служители на определени професии със социална защита. Влизането в тези схеми е автоматично при наемане на работа и вноските се уреждат от работодателите (състоящи се от вноски от работодателя и служителя).
В Португалия има обществени и частни болници.  Някои разходи за болница може да не бъдат покрити от стандартната обществена здравна застраховка, така че ще трябва да проверите преди да получите лечение. За посещение при специалист се изисква направление. Денталните услуги не са безплатни, освен за някои уязвими групи, а някои застрахователи, предлагат такъв вид застраховки, които покриват зъболечението.

Данъци

Необходимо е да имате Карта на данъчно задълженото лице , която се издава от данъчните служби след представяне на документ за самоличност. Има данъчни облекчения върху следните разходи: за здравеопазване, образование, жилищни ремонти, жилищни спестявания, пенсионно спестовни планове и др. Вноските се правят от работодателя. Облагането с данъци варира в зависимост от годишния доход. При доходи под EUR 4 755, ставката е 10.5%; ако доходът надвиши EUR 64 110 – до 42%. Повече информация на: www.seg-social.pt .

За повече информация: www.dgci.min-financas ; www.e-financas.gov.pt .

Пенсии

Португалската пенсионна система, подобна на много други пенсионни системи в Европа, се състои от задължителна държавна пенсионна схема, която съществува заедно с много по-малки доброволни професионални и частни спестовни фондове. Португалската пенсионна система се ръководи от Centro Nacional de Pensoes (CNP) на организацията за социално осигуряване в Португалия или Segurança Social.

За да имате право на пенсия за старост в Португалия, трябва да сте работили и плащали социално осигуряване в Португалия най-малко 15 календарни години, а не непременно последователни. Една календарна година се квалифицира като работеща поне 120 дни през тази година. Всяка година с по-малко от 120 работни дни може да се комбинира като пълна календарна година за вашата португалска пенсия.

Официалната възраст за пенсиониране в Португалия е нараснала на 66 години и 3 месеца за жените и мъжете на 1 януари 2017 г.

Възможно е да получите ранно пенсиониране в Португалия преди 66-годишна възраст, ако направите поне 40 години вноски. Възможно е също така да отложите получаването на пенсията си в Португалия, докато не достигнете 70. Въпреки това изчислената пенсия, която получавате, ще бъде намалена с плъзгаща се скала, ако се пенсионирате рано или се увеличи, ако се пенсионирате по-късно. Определени за всеки отделен случай, изключения за ранно пенсиониране без санкция могат да бъдат предоставени в определени ситуации, като например:дългосрочна принудителна безработица, специално защитени професионални дейности, ситуации, определящи специфични мерки за защита на дейности или предприятия поради краткосрочни икономически фактори.
Според португалската пенсионна система дългосрочно безработните работници могат да кандидатстват за ранно пенсиониране само в края на тяхното обезщетение за безработица. Тези, които не получават тази надбавка и са били безработни повече от една година, обикновено нямат право на ранно пенсиониране.

Безработните лица, които са получили обезщетения, могат да се пенсионират и да претендират за португалската пенсия на 62-годишна възраст, при условие че са плащали най-малко 15 години осигурителни вноски и са навършили най-малко 57 години, когато са загубили работата си; ако са платили поне 22 години осигурителен стаж и са били уволнени на 52 години, португалска пенсия може да се иска още на 57-годишна възраст. Трябва обаче да се отбележи, че онези, които имат достъп до пенсията си преди да навършат 62 години, ще бъдат обект на санкции – обикновено под формата на по-ниски португалски пенсионни плащания.

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.Португалски пенсионни ставки и вноски

Заплащанията за заместване на възнагражденията по португалската държавна пенсия са относително високи, при приблизително 69% от доходите. Въпреки това средните доходи в Португалия са сравнително ниски в сравнение с други страни от ЕС.

Португалските държавни пенсионни ставки зависят от приходите и размера на направените вноски, като пенсионните проценти на Португалия се колебаят от 30-92%. Минималната пенсионна ставка, основана на вноските, е 254 евро на месец с 15 години вноски и 379 евро с най-малко 31 години вноски.

Вноските за социално осигуряване към португалската държавна пенсия възлизат на около 11% от заплатата на служителя, като работодателите допринасят с още 23,75%. Това включва вноски за пенсии за преживели лица и инвалиди в Португалия. За работещите в публичния сектор пенсионните вноски възлизат на минимум 2,25% от заплатата, определено е  да нарасне до 3%. Процентът на вноските за тези, които са самостоятелно заети, е 29% от печалбата.

Португалските пенсионни плащания се извършват месечно с допълнителни плащания през юли и декември, което означава, че пенсионерите получават 14 пенсионни плащания годишно.

Португалия има и социална пенсия за старост, която е изпитана от средства.  За да имате право на тази пенсия в Португалия, трябва да сте пребивавал в страната в продължение на най-малко три години и месечният Ви доход трябва да бъде по-малък от 40% от размера на социалната пенсия за едно лице или 60% за една двойка.
Социалната пенсия за старост в Португалия се изплаща с фиксирана ставка от 195,40 EUR на месец. Има и добавка от 17,54 евро за тези на възраст до 60 години и 35,06 евро за тези над 70 години. В случай на необходимост се предлагат и добавки за дългосрочна грижа.
Фирмени и частни пенсии в Португалия

В допълнение към португалската държавна пенсия има частни пенсии в Португалия под формата на доброволни професионални планове и лични спестявания.
Пенсионните фондове в Португалия се управляват от регулирани фондове за пенсионни фондове и могат да бъдат или затворен фонд (ограничен до един работодател или малък брой работодатели, обикновено свързани със синдикално споразумение) или отворен фонд (където се приемат и инвестират пари от различни външни пенсионни планове).

Португалия има данъчни договори с държави-членки на ЕС, както и споразумения за социално осигуряване с някои страни извън ЕС, които позволяват на чужденците да избягват двойното данъчно облагане на пенсионните си плащания. В такива случаи, след като станете постоянно пребиваващ в Португалия, обикновено ще бъдете подложени само на португалски данъци, които може да са по-ниски от тези, които се връщат вкъщи.

Тъй като жителите на Португалия се облагат с данък върху доходите си в световен мащаб, частните пенсии, платени от чужбина, също могат да бъдат облагани с португалски данъци Възможно е прехвърлянето на частни пенсионни доходи да бъде възможно, без да се начисляват такси чрез офшорна пенсионна схема.
Преди да се оттеглите в Португалия, трябва да проверите дали вашата страна има двустранно данъчно споразумение с Португалия и винаги е препоръчително да се консултирате с професионалист, за да сте сигурни, че разбирате данъчните и наследствени последици.

Образование

Ученици от предучилищна възраст до 9 – ти клас, включени в общественото образование, чийто майчин език не е португалски, имат право на подпомагане – освен редовното обучение по португалски, могат да получават и допълнителни извънредни часове при необходимост. Приемът е в съответствие с района, в който живеят родителите.

По-подробна информация за образователната система ще намерите на следните сайтове: : www.min-edu.pt, www.dgidc.min-edu.pt/equivale.asp

Автор: Светлана В. Димитрова

rabotatami.com