Category Archives: Трудови права и задължения

Пенсиониране през 2019г. Нови промени и условия


Новите условия в пенсионната система, които влизат в сила от 1 януари 2019 година, облекчават процедурата за пенсиониране,  най -вече изискванията за представяне на документи и поради факта, че няма систематизирана информация преди 1997 година гражданите ще трябва да представят само трудова книжка и документ за отбита военна служба. Останалите бюрократични пречки при вадене на документи за стаж – отпадат.

                                    Кога ще може да се пенсионирате , какви са изискванията?

От 2019г. условия за пенсиониране, като за жените годините за възраст ще бъдат 61 години и 4 месеца, а стажът, който е необходим е 35 години и 8 месеца. За мъжете възрастта е 64 години и 2 месеца, а изискването за стаж става 38 години и 8 месеца.

Тези, които не са придобили необходимия стаж могат да се пенсионират по т.нар. облекчена процедура, за която се изисква възраст от 66 години и 4 месеца през 2019 година, но трябва да имат и 15 години действителен стаж.

Изключение от общия принцип за пенсиониране осигурителният кодекс прави за следните категории лица, като военнослужещи, определени категории държавни служители, балетисти, балерини, учители, лица работили при първа и втора категория труд, съдии и прокурори. Например военнослужещите  от 01.01.2019 г. – при навършване на възраст 53 години и 4 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (чл. 69, ал. 1 от КСО)

Как да направим преценка дали е дошъл „правилният момент„  за пенсиониране, достатъчен ли е стажът, който имаме?

Вие и сам може да прецените кога да подаде документите си за пенсиониране, ако е изпълнил условията. За целта  направи необходимите изчисления в пенсионния електронен калкулатор, който е достъпен с персонален ПИК код на страницата на НОИ – https://applications2.nssi.bg/PensionsCalc/.

Може ли да закупите осигурителен стаж, ако не ви достига за пенсиониране, какъв ще е размерът му през 2019г.?

!!!Това се отнася за завършилите висше и полувисше образование.

Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от Кодекса за социално осигуряване) – 110,88 лв. (19,8 на сто х 560 лв. – минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ), когато вноската се прави след 31.12.2018 г.

Какъв ще е минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване) през 2019г.:

– от 1 януари до 30 юни 2019 г. – 207,60 лв.;

– от 1 юли до 31 декември 2019 г. – 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).

Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях:

 • от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. –  910 лв.,
 • от 1 юли 2019 г. – 1200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2019 година.

  Увеличение на размера на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., считано от 01.07.2019 г. – с 5,7 на сто.

Едновременно с това пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Когато преизчисленият размер на пенсията с по-високата тежест за осигурителния стаж и увеличеният с 5,7 на сто размер на пенсията не са равни, пенсията се определя в по-високия размер. По този начин се гарантира по-благоприятното за лицата увеличение на пенсията, като същото не може да бъде по-малко от 5,7 на сто.


                                                           ІІ. Изчисляване размера на пенсиите през 2019г.:

    Две са основните причини за промяната на формулата за определяне на пенсиите. Първо – опитите за измама при предоставянето на документи от вече несъществуващи работодатели и второ – изкривяването на сумите заради липсата на таван на осигурителния доход преди 2000 година.      

От 1 януари 2019 г. от формулата за определяне размера на пенсията, при изчисляване на индивидуалния коефициент отпада доходът на лицето върху, който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 01.01.1997 г. За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителният доход на лицето за осигурителния му стаж след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент се определя като средно съотношение между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец.

                 Какви са промените и как ще бъдат изчислявани пенсиите през 2019г.?

    А. Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с правото и размера на пенсията

1. Нараства тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,169 на 1,2 на сто. Размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и другите пенсии от трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., ще се определя с новата тежест от 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и със съответна пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Не се предвижда по-нататъшно нарастване на тежестта на осигурителния стаж след 2019 г.

Тъй като пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 01.01.2019 г., ще бъдат преизчислени от 1 юли 2019 г. с новата тежест на една година осигурителен стаж от 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, както и за инвалидност поради общо заболяване, определени по реда на чл. 75 от КСО, ще бъдат определени с еднаква тежест на осигурителния стаж.

2. При изчисляването на индивидуален коефициент на пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. ще участва осигурителния доход на лицата за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за не по-малък период от 36 пълни месеца. Това означава, че няма да се взема предвид осигурителния доход до 01.01.2000 г., с изключение на случаите, когато конкретно лице има по-малко от 36 месеца осигурителен доход след тази дата. В случаите, когато осигурителният доход на лицето след 31.12.1999 г. е за период по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид последния осигурителен доход на лицето преди 01.01.2000 г. Ако доходът общо за целия осигурителен стаж е за период по-малък от 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния осигурителен доход.

Индивидуалният коефициент на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., ще се изчислява на базата на месечни съотношения между личния осигурителен доход на осигуреното лице и средния осигурителен доход за страната за същия месец, въз основа на отработените от лицето дни в конкретния месец. С оглед на това, когато данните в информационната система/регистрите на НОИ са непълни или са подавани некоректно, при служебната проверка ще се изисква от осигурителите да издават удостоверения/документи за осигурителен доход по месеци, както за периодите след 31.12.1999 г., така и за периодите преди тази дата – предвид допълването на периоди с осигурителен доход до 36 месеца.

За пенсиите, отпускани с начална дата преди 01.01.2019 г., индивидуалният коефициент на осигурените лица се определя по утвърдената методика за изчисляване на индивидуален коефициент, съобразно действалата до тази дата нормативна уредба. Тези коефициенти не подлежат на преизчисляване по методиката за изчисляване на индивидуален коефициент, която влиза в сила от 01.01.2019 г. и отразява посочените промени. В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.

3. При изчисляването на размера на пенсиите за трудова злополука или професионална болест, на основание чл. 79 от КСО, коефициентите, които се вземат предвид са увеличени с 5,7 на сто, спрямо размерите им през 2018 г.

4. За лицата, на които се преценява правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО в случаите, свързани с прилагането на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, е предвидена нова възможност (нова ал. 4 в чл. 68 от КСО). Когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има не по малко от 15 години действителен осигурителен стаж, и в случай че до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж, лицето навърши възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, му се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия. Пенсията се отпуска от датата на навършване на посочената възраст, но не по-рано от датата на подаване на заявлението за пенсиониране. Тя се прекратява при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по КСО, а получените от лицата суми за пенсии на това основание се прихващат от новоотпуснатата пенсия.

5. Определянето на началната дата, от която се отпускат пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ, на лицата, които не са подали заявление за отпускане на пенсия в двумесечния срок от датата на инвалидизирането (чл. 94, ал. 1 от КСО), се извършва от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице. Когато е пропуснат и този едномесечен срок, пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ се отпускат от датата на заявлението в териториалното поделение на НОИ.

6. Създава се възможност за служебно преизчисляване веднъж годишно на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и/или осигурителен доход (нова ал. 3 в чл. 102 КСО).

На служебно преизчисляване подлежат само пенсиите на лицата, подали изрично писмено заявление за това, по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт. Преизчисляването се извършва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като всяка година за конкретния пенсионер това преизчисляване се прави от първо число на един и същ месец.

Служебно преизчисляване може да се заяви както за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., така и когато са отпуснати преди тази дата.

Преизчисляването се извършва въз основа на наличните данни за пенсионерите в информационната система/регистрите на НОИ, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията.

Служебното преизчисляване се извършва за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, като преценката кой вариант е по-благоприятен за лицата се прави служебно.

 

                         Изменения и допълнения при пенсиите несвързани с трудова дейност

1. За социалните пенсии за старост, регламентирани в чл. 89а от КСО и социалните пенсии за инвалидност, следващи се на основание чл. 90а от КСО, изрично е предвидено, че не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава. До сега тези пенсии се отпускаха на правоимащите лица, но поради забраната за едновременното им получаване с друг вид пенсия, в тези случаи те се спираха едновременно с отпускането им.

2. Във връзка с новия Закон за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31.12.2014 г., изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто от следващия им се размер, се прекратяват служебно, считано от 01.01.2019 г. На същите лица започва да се изплаща сума под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане при условията, предвидени в Закона за хората с увреждания.

3. Съгласно изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) (обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) и свързаните с тях промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), считано от 01.01.2019 г. децата без право на наследствена пенсия от починал родител нямат право на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, а Министерският съвет на Република България съответно няма правомощие да отпуска персонални пенсии на тази категория лица.

За децата без право на наследствена пенсия от починал родител е предвидено Агенцията за социално подпомагане да отпуска и изплаща нов вид месечна помощ, регламентирана в чл. 8е от ЗСПД, като същата не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от КСО.

Отпуснатите до 31.12.2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт в размерите им, определени към тази дата, по досегашния ред и до изтичане на законоустановените срокове или до отпускане на помощ по чл. 8е от ЗСПД.

Министерският съвет на Република България ще продължи да отпуска персонални пенсии по досега установения ред на следните категории правоимащи лица:

 • жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече лица до навършване на 18- годишната им възраст;
 • лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ (за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия).
                                 !!! Източник относно част ІІ. „Изчисляване размера на пенсиите през 2019г.„ и  вижте повече тук „Промени в областта на пенсионното осигуряване, влизащи в сила от 01.01.2019г.„, информацията публикувана в сайта на Национален осигурителен институт

rabotatami.com

Работа след осъждане. Условно осъждане, лишаване от права, пробационни мерки, реабилитация, свидетелство за съдимост

Извършвате престъпление и сте осъден. Как да продължите да работите, какви ще са трудовите ви правоотношения, ще ви наеме ли някой на работа, можете ли да работите в затвора, ако сте осъден на „лишаване от свобода„, какви работни позиции не може да заемате. Ще разледаме различните хипотези.


                                             Ако се осъден условно и последиците за вашата работа:

Единственото “условно“ при това осъждане е отлагането на изпълнението на наказанието под условие. Вероятно затова законът използва термина “условно осъждане“. Тоест условно осъждане по чл. 66 от НК е едно безусловно осъждане с отлагане на изпълнението на наказанието за определен срок.Условието, поради което се отлага изпълнението на наказанието не е едно, а две. Първото: осъденият “условно“ да работи или учи. Второто: да не върши престъпления. И двете трябва да бъдат изпълнени. Законодателят lr дава шанс да се превъзпитатe, без да влизат в затвор и без да изпитат отрицателното въздействие на затворническата среда. Чрез него него те могат да продължат нормалния си живот и дейност.

  Какви са условията, за да бъдете осъден условно:

1.Ако това е първото ви осъждане за извършено престъпление от общ характер с наказание “лишаване от свобода”, дори да  сте осъждан с друго наказание “пробация”, “общестевно порицание” или ви е наложено наказание за административно нарушение), това не е пречка за вашето условно осъждане, не следва да бъдете и реабилитиран. 2.Наказанието “лишаване от свобода”, което ви налагат с присъдата, е с продължителност до 3 години. 3. Съдът по свое убеждение преценява, че за постигане на целите на наказанието и  за вашето поправяне не е необходимо ефективно да изтърпя наказанието.

 Този период от време се нарича изпитателен срок, т.е. не търпите ефективно – в затвора наложената ви присъда. Изпитателният срок може да е с продължителност от 1 до 3 години, когато сте извършил престъплението като непълнолетен и от 3 до 5 години след навършването на 18 години. Докато тече този период, сте длъжен да работите, учите или да се лекувате.

!!! Но внимавайте и при извършването на нови престъпни действия от ваша страна може да се премине към ефективно изпълнение на присъдата, когато: 1.преди изтичане на изпитателния срок сте извършил друго умишлено  престъпление от общ характер, за което съдът ви  осъжда с наказание “лишаване от свобода”, (в случай че сте непълнолетен към момента на извършването на престъплението, съдът може да ме освободи отчасти или изцяло от изтърпяване на отложеното наказание); 2. преди изтичане на изпитателния срок извършите престъпление по непредпазливост( съдът отново прави преценка изцяло или отчасти да го изтърпите);3. Без основателна причина не изпълнявате постановените ви пробационни мерки; 4. Ако е трябвало да се лекувате и без основателна причина прекъсна лечението.


       Пробационни мерки, които ще ви бъдат наложени с цел вашето трудово превъзпитание

През времето на условното осъждане може да ви бъде постановена и пробационна мярка за определен срок( регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител, ограничение в свободното придвижване,включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие, безвъзмезден труд в полза на обществото,поправителен труд). Целта е вашето превъзпитание и превенция.

Нашият сайт е  с насоченост към вашите трудови права и задължения, ще разгледаме накратко тези пробационни мерки, които  имат отношение към вашето трудовопревъзпитание:

 1. Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие  е мярка, която представлява възможност за някакъв вид трудово обучение и интеграция, за изграждане на социални навици, създаване на умения, които да ви помогнат в живота занапред – набавяне на минимума необходими средства за съществуване по законоопределен и позволен начин. Може да е между 6 месеца и 3 години според решението на съда.
 2. Безвъзмезден труд в полза на обществото – това е неплатен труд в полза на обществото, без по никакъв начин да се ограничава свободата  ви като осъден – например да почиствате определени райони, да бъдете включен в бригада за строително ремонтни дейности. Изработените часове няма да ви бъдат платени, а се считат за труд в полза на обществото. Продължителността на наказанието е между 100 и 320 часа годишно. Мярката не може да бъде наложена на ненавършили 16 – годишна възраст.
 3. Поправителен труд  – тази мярка представлява удръжки, налагани върху паричното възнаграждение на осъдения, в размер, определен в решението на съда , задължително между 10 и 25%. Удръжките са в полза на държавата. Освен това, допълнителна част от наказанието е, че времето на полагане на мярката “поправителен труд” не се счита за трудов стаж. Продължителността на наказанието варира между три месеца и две години. Тази мярка също не може да ми бъде наложена, ако съм непълнолетно лице, ненавършило 16-годишна възраст.

След изтичане най-малко на една четвърт от времето, за което е наложено наказанието, мярката  може да се промени, или по-точно да се смекчи . Ако без основателна причина нарушите пробационната мярка, след съответната процедура и отправено писмено предложение за замяна на мярката, може да се наложи и „ лишаване от свобода„.


Лишаване от права

Лишаването от права е наказание което се налага от съда за извършено престъпление, налага се самостоятелно, така и заедно с друго наказание (допълнително, кумулативно). Сроковете на наказанието се определят от съда в рамките на предвидените от Наказателния кодекс. Когато се налага с друго наказание, различно от лишаване от свобода се постановява за определен срок до три години в пределите, установени в особената част на Наказателния кодекс.Когато лишаването от такова право се налага заедно с наказание лишаване от свобода, неговият срок може да надминава срока на последното най-много с три години, освен ако в особената част на Наказателния кодекс е предвидено друго.

Видове:

1. Лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност;

2Лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;

3.Лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия и лишаване от военно звание


                                                             Кога можете да бъдете реабилитиран

Реабилитацията е процедура, чиято цел е да заличи последиците от осъждането след изтърпяване на наказанието. Не се прилага единствено по отношение на осъдените за престъпления против Републиката и срещу мира и човечеството.Заличават се и вторичните последици от осъждането – лишаването от права, записването в регистрите на осъдените лица (осъждането, за което лицето е реабилитирано не се отбелязва в свидетелството за съдимост), освен ако със закон, изрично, не е постановено друго, както и допълнителните наказания, наложени с присъдата – отнетите права се възстановяват – например правото да се заема определена държавна или общинска длъжност, правото да се упражнява определена професия .

Видовете реабилитация са съдебна и по право:

1.Реабилитация по право настъпва за случаи, които се характеризират с по-ниска обществена опасност. Нейното настъпване само се констатира без какъвто и да е акт на съда или на друг държавен орган. В чл. 86 от НК са изброени хипотезите,  при които реабилитацията настъпва по право.

2. Реабилитацията по съдебен ред –  съгласно разпоредбата на чл. 87 от НК всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание ако е имал добро поведение и ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.


                                                                        Право на работа в затвора

Това е едно от най-важните ви права в затвора, защото, ако работите, наказанието ви ще бъде намалено. За 2 работни дни, наказанието се намалява с 1 ден. Освен платена работа, която затворът  намира според вашите възможности и умения, може да работите и доброволно неплатено. Правото на работа дава и право на почивка. Ако работя поне 8 месеца през последните 10 месеца, то ще ми бъде отпусната годишна почивка от 14 дни.


                                                                Свидетелство за съдимост
Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало, ако има такова. Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти, съдии, полиция). Когато сте реабилитиран, осъждането няма да се отбележи в свидетелството за съдимост.

 

Електронно трудово досие. Връчване на документи по електронен път между работодател и работник – 2018г.

Уволнение по електронната поща и трудовите досиета да станат електронни – това предвижда новата Наредба за вида и изискванията за издаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника.*** Да ви уволнят с имейл- възможно, но няма да е толкова лесно, а и при определени условия.Идеята на законодателя е да се улесни връзката работодател – служител – четете, за да разберете защо.

 
Електронно ще могат да се връчват и съхраняват всякакви документи, свързани с възникването на трудовото правоотношение, изменения и прекратяването му.  По имейл ще може да получите заповеди от работодателя ви, ще може да изпратите болнични листове,  ще е позволено и връчването на предизвестия за прекратяване на трудов договор – било то от вас, било от вашия работодател.

!!!  Предвидено е връчването на електронни документи да е договорено между работодателя и работника и да бъде изрично вписано в трудовия договор или анекс към него, а  работникът и работодателят да могат по всяко време да се откажат от ползването на електронни документи.Съгласието може да се даде преди, едновременно със или след възникването на трудовото правоотношение.

Връчването на електронни документи обаче няма да става през обикновена електронна поща, а през системата за електронно връчване, която ще ползва и електронното правителство. Тя бе пусната от Държавната агенция “Електронно управление” в края на  2017година.

Работодателят трябва да подписва всички свои е-документи до работника с електронен подпис, а на някои от тях да слага и електронен печат. Работникът ще въвежда своите документи в системата на фирмата и без електронен подпис. Ако все пак работодателят иска от него да подписва документите, той трябва да поеме разходите за закупуване на електронни подписи за служителите си.Разходите по използването на услуга за електронна препоръчана поща от страна на работодателя и от страна на работника или служителя са за сметка на работодателя.

По искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок от 14 дни да му издаде и предостави в електронен вид документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, както и електронните документи, съхранявани в трудовото му досие, както и преписи от тях.

Трудовите досиета и възможността за тяхното съхраняване и създаване в електронен формат:
На теория възможността работодателите, които желаят, да създават и съхраняват документите от трудовото досие на работника или служителя в електронен формат, беше въведена още на 1 януари 2017 г. с изменението на чл. 128б на Кодекса на труда:

Чл. 128б.  (1) Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.
(2) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.
(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Част от документите по ал. 2 могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и изискванията за създаването и съхраняването им се определят с акт на Министерския съвет.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи по реда на чл. 128а.
В Наредба за вида и изискванията за издаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника се определят видът на електронните документи, които са част от трудово досие, както и изискванията за тяхното създаване, съхраняване и размяна, както и и изискванията към информационни системи на работодателите.

!!! Но наредбата не задължава работодателите да създават и съхраняват документите за трудовите правоотношения в електронен вид.И всеки работодател на фирма ще може да прецени, според спецификите на работата, кои документи ще пази на хартия и кои в електронен вид. Това той ще определя с Правилника за вътрешния трудов ред, в него ще се определя и видът на електронния подпис, който се използва от работниците и служителите.

Наредбата не изброява всички видове книжа, които са част от трудовото досие и може да съществуват и в електронна форма, а прави следната класификация:

 • едностранни документи, създадени от работодателя;
 • едностранни документи, създадени от работника и служителя;
 • документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение;
 • документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение
 • други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение.

Когато работодателят създава и съхранява електронни документи в трудовото досие е длъжен да уведоми работника или служителя.

Изпращането и получаването на е-документи ще става чрез препоръчан имейл с възможност за доказване на връчването на всяко съобщение. Всички разходи са за сметка на работодателя.

В наредбата се определят и специфични изисквания към информационната система на работодателя. Тя не трябва да позволява случайно или незаконно унищожаване на документи и данни в нея, неправомерен достъп, изменение или разпространение на личните данни на служителите.Всяко действие в системата се удостоверява с квалифициран електронен времеви печат.

Работодателят няма право да откаже получаването на документ от работник или служител на хартиен носител.Документите подадени на хартиен носител могат да се включват в трудовото досие на работника или служителя чрез снемане на електронен образ от тях със сканиращо устройство.

Работодателят осигурява на работника или служителя непрекъснат и безплатен достъп до електронните документи от трудовото му досие.

 

И още –  за всичко това е нужен електронен подпис, а той струва пари, за да се ползва системата за сигурно електронно връчване, работодателите ще трябва да плащат  и такса на година за всеки свой работник.

Също така и работникът да речем да е технически грамотен и да може да работи с електронна поща и да има достъп до интернет.

При всички случаи, трябва да се натрупа известна практика и да видим, как самата система и правила ще заработят…
*** При развитие и промени – ще „ъпдейтна статията„ и ще следя развитието на въпроса!
Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Професионална болест. Обезщетения, осигуряване, освидетелстване, и още…

Работа в нездравословна работна среда, неспазване на изискванията за предпазни мерки за извършване на определена работа, липса на почивка и още много други причини могат да доведат до „професинолна болест„. А голяма част от работещите в България, могат да изкарат списък с болежки, които са последица на извършваната от тях работа.  От хората работещи по цял ден на компютър до тези работещи на високото скеле, всяка професия носи своите рискове. Дали и вашето заболяване може да се счете за професионално, кои са осигурени лица и условията за получаване на обезщетение, и още…

1. Определение на “Професионална болест”

“Професионална болест” е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването./определение от noi.bg/

Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и късните й последици.За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

2. Разграничение между трудова злополука и професионална болест

Разликата от трудовата злополука и професионалната болест  идва от изискването за внезапност на трудовата злополука, а при болест имаме едно дълбоко и трайно отклонение от нормалната жизнена дейност на организма, съпроводено със структурни и функционални изменения в него.  Интересното тук, е реждането в  чл. 73, ал. 2 от Наредба за медицинската експертиза е разпорежда, че не се считат за внезапно увреждане на здравето по смисъла на чл. 55 КСО патологични състояния вследствие на заболяване от каквото и да е естество, включително епилепсия, хронична исхемична болест на сърцето (всички клинични форми, включително миокарден инфаркт), мозъчен инсулт, захарен диабет, атеросклероза, високо кръвно налягане, душевни болести. Те обаче могат да са професионални болести, стига да са причинени от факторите на работната среда.

3.Осигуряване за трудова злополука и професионална болест. Осигурени лица

Осигуряването за трудова злополука и професионална болест се осъществява от задължителното държавно обществено осигуряване. Средствата за него се обособяват във фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ФТЗПБ).

Задължително осигурените обществени групи за рискове като „трудова злополука“ и „професионално заболяване“ са:

– работници и служители, работещи при един или при повече от един работодател, без значение от вид на работата, начин на заплащане и източници на финансиране;държавни служители; съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;военнослужещите, съобразяващи се със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавни служители, изпълняващи задълженията си по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, служители в Главна дирекция -„Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи; членове на кооперации, трудещи се и получаващи трудовите си възнаграждения в кооперацията;изпълнители по договори относно управлението и контролът на различни търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори;обществени групи, които упражняват трудовите си ангажименти и получават доходи на изборни трудови позиции;служители, имащи духовно звание от Българската православна църква и други вероизповедания, които са регистрирани Закона за вероизповеданията;специализанти, получаващи работните си възнаграждения според договори за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на Закона за здравето; морски служители;

 

!!! Самоосигуряващи се лица и получаващите възнаграждения по извънтрудово правоотношение  не са обекти на осигуряване за трудови инциденти и заболявания, възникнали по време на трудовия процес.

 

4.Право на какви обезщетения имат работниците и  служителите?

При възникването на трудови. злополуки и професионални заболявания, осигуряващите се лица или наследниците им имат правото на:

– финансово обезщетение за временна нетрудоспособност;

– финансово обезщетение при евентуално трудоустрояване;

– лична или наследствена пенсия за възникнала инвалидност;

– финансова помощ за провеждане на профилактика и рехабилитация;

– еднократно подпомагане при смърт.

Увреденият работник или служител може да търси обезщетение за причинените му вреди, щом те са резултат от трудова злополука или професионална болест и са му причинили трайна неработоспособност.

Обезщетението  е 90% от доходите на осигуреното лице и се изплаща от първия ден на неработоспособността до пълно възстановяване или доказване на трайна нетрудоспособност. В болничният лист се посочва видът на неработоспособност, необходимостта от и вида на лечението и продължителността на отпуска. Оценка за степента на загуба на работоспособност се прави от медицинските експертни комисии към Министерство на здравеопазването.

Осигурените лица,  загубили 50% или повече от работоспособността си поради  трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност, независимо от продължителността на  осигурителния си стаж.

Месечната пенсия по инвалидност е в размер между 30-40% от доходите на осигуреното лице и в зависимост от  загубата на трудоспособност (между 50-90% и повече). Минималната пенсия за инвалидност е 100-125% от минималната пенсия за старост според загубата на работоспособност. Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука не може да бъде по-малък от размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

В случай на смърт на работник, наследствената пенсия се определя като процент от личната пенсия на починалото осигурено лице, както следва: 50% при един наследник; 75% при двама наследници; и 100% при трима и повече наследници. Наследствена пенсия се предоставя като обща сума за всички лица, които имат право (съпруг, деца, родители) и се разделя по равно между тях.  Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 75 на сто от минималния размер.

5. Носи ли работодателят отговорност и какво обезщетение може да получи работникът или служителят от него?

Увреденият работник или служител може да получи обезщетение от работодателя и  ако наред с това получава пенсия за инвалидност или обезщетение на временна неработоспособност , като обезщетението от общественото осигуряване е от значение само за размера на дължимото от работодателя обезщетение.

Имуществената отговорност на работодателя може да бъде ангажирана за обезщетяване на пропуснати ползи от разлика над получаваната пенсия до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО – чл. 200, ал. 3 от КТ. Крайният срок, в който може да се претендира разлика между заплащането преди непозволеното увреждане трудово възнаграждение и отпуснатата след това пенсия е до навършване на предвидената за добиване право на пенсия за осигурителен стаж възраст, като този срок може да бъде продължен най-много с толкова време, колкото би било необходимо за достигане на определената сума /точки/ от възрастта и осигурителния стаж по чл. 68 КСО. Това е така, защото именно поради увреждането от професионалното му заболяване или трудовата злополука работникът е лишен от възможността да работи до навършване на посочената възраст и търпи имуществени вреди от лишаването му от тази възможност.
Няма пречка да бъдат обезщетявани бъдещи вреди, стига тяхното настъпване да е сигурно, а размерът – установим.Могат да се претендират неимуществени вреди / болки и страдания/ на основание чл. 52 от ЗЗД.
В случай, че здравословното състояние на пострадалия бъде влошено в сравнение със състоянието, при което е присъдено обезщетението, нему се дължи ново обезщетение за самото влошаване, но само ако то се намира в причинна връзка с увреждането, а не се дължи на други фактори и причини. Обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост за болките и страданията само от влошаването, без да се дублира с вече присъденото за първоначалното страдание, а обезщетението за имуществени вреди се присъжда в случай, че влошаването би дало отражение на присъденото с първоначалното решение обезщетение за тях, т. е. когато влошаването на здравето е довело до преминаване в по-висока група инвалидност.
Ако въпреки влошаването не са настъпили нови имуществени вреди, пострадалият не може да иска ново обезщетение за тях.
Вземането за обезщетението за влошаване на здравословното състояние е изискуемо от момента на влошаването.

Пострадали служители от трудови инциденти или заболелите от професионални заболявания задължително получават лекарска подкрепа, медикаменти, медицински изделия и различни помощни и технически средства в съгласие с реда, установен в общите здравноосигурителна и социална системи за подпомагане.

6.Кой е компетентният орган, който определя налице ли е влошаване на състоянието на увредения работник или служител?

ТЕЛК е медицинският орган, който е компетентен да се произнесе по административен ред . Лекарската комисия трябва да извърши личен преглед на лицето и проверка на съществуващата медицинска документация и след спазване на установения ред да даде заключение налице ли е причинна връзка между осигурения социален риск и влошаването на здравето на пострадалото лице.

 При непълноти в проучването на ТП на НОИ, ТЕЛК (НЕЛК) може да поиска допълнителна информация от работодателя или от ТП на НОИ. ТЕЛК (НЕЛК) разполага и с възможността по чл. 59 НМЕ да насочи лицата за допълнително изясняване във връзка с потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на болестта към отделенията и клиниките по професионални болести.

Явно е, че за правилната преценка следва да се събират максимално широк кръг от доказателства. Въпреки това, може да се стигне до незаконосъобразно произнасяне. Обжалванията и възраженията от страна на освидетелстваните се правят  срещу решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК. Ако и тогава освидетелстваният не е удовлетворен, наред идва съдебната защита.

Решенията на НЕЛК се обжалват пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В хода на съдебния процес, установяването на вида на здравословното увреждане и причинната връзка с изпълняваната работа изисква специални знания из областта на медицината. За да се извърши надлежна проверка на решението на НЕЛК, на основание чл. 159 ГПК, във вр. с чл. 144 ГПК,  административният съд назначава съдебно-медицинска експертиза, която се извършва по преценка на съда от вещи лица лекари, специалисти по трудова медицина и по съответните заболявания, чиито характер се изследва.

Срокът на експертното решение, с което се признава професионалната болест, е 3 години, след което лицето се преосвидетелства по реда на НМЕ.

Правната уредба за професионалните заболявания се съдържат: в Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд,  Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

Свeтлана Димитрова,

rabotatami.com

 

 

2018г.: 7 промени, които ще засегнат всички – осигуряване, пенсии, помощи, и още

Промените, които ще ни засегнат тази година

 1.  Официални почивни дни през 2018г.

 Общо 22 ще са официалните почивни дни през 2018 г. Първият работен ден за новата година е 2 януари (вторник). За националния празник 3 март ще почиваме от 3 до 5 март.  За Великден ще се почива от 6 до 9 април, или от Разпети петък до втория ден на Възкресение.  Почивен ще е и 1 май, след което отново ще почиваме три дни по Гергьовден – от 5 до 7 май.  Неработни дни ще са още 24 май и 6 септември  По Коледа ще се почива общо 5 дни – от 22 до 26 декември.

2. Пенсии 2018 година
От началото на годината минималните пенсии стават 200 лева. От 1 юли ще бъдат увеличени до 207,60 лв. Пенсиите ще се преизчисляват с 1,169% за всяка година осигурителен стаж. Разходите за пенсии в бюджета за 2018 година са 8 351 000 лв.Размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” се увеличава с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1.126 на 1.169, в резултат на което всички пенсии ще бъдат увеличени с 3.8 на сто от 1 юли. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година ще се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169.

От началото на годината в сила влиза и планираното увеличение на възрастта и стажа за пенсия – при жените ще се изискват 35 години и 6 месеца стаж, плюс възраст от 61 години и 2 месеца, а при мъжете стажът трябва да бъде 38 години и 6 месеца, а възрастта се увеличава на 64 години и 1 месец.

 

3. Промените в осигуряването

Всички работещи ще плащат по-висока осигуровка за пенсия –вноската се увеличава с 1 процентен пункт.

Минималният осигурителен праг вече е 510 лв., колкото е минималната заплата. Това е и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се.

От тази година вноската за пенсия на всички от трета категория вече е 19.8 на сто. 5 на сто тази сума за родените след 1959 г. отива в универсалните пенсионни фондове. Останалите 14.9 на сто влизат в НОИ за държавната пенсия. Осигурителната тежест продължава да се разпределя в съотношение 60:40 за работодателя и работника.

Осигурителната тежест се увеличава и по другото направление минималните осигурителни прагове се повишават средно със 6.8 на сто.

Увеличаване на минималните осигуровки  за земеделците и тютюнопроизводителите ще се осигуряват за пенсия на поне 350 лв. тази година, което е с 50 лв. повече спрямо 2017 г.

 

4. Нови промени при получаване на обезщетението за безработица

НОИ  затяга условията за получаване на обезщетение за безработица – ще се иска осигуряване най-малко 12 месеца от последните 18 месеца. Освен това се иска и повече години осигуряване, за да се получават максимално дълго парите от НОИ. Всеки без работа може да получава максимум една година обезщетение, но трябва да има стаж поне 15 години (до миналата година се искаше 12 години стаж).Ако пък е уволнен по инициатива на работодателя, но срещу компенсация от поне 4 заплати, вече ще има право само на минимално обезщетение от НОИ.

Първо условие обаче е регистрацията в бюро по труда. Досега се изискваше също човек да се е осигурявал минимум 9 от последните 15 месеца. С новите правила този период се удължава – вече се искат най-малко 12 месеца от последната година и половина.

При осигурителен стаж до 3 години, срокът е 4 месеца, при стаж от 3 години и 1 ден до 7 години- 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца, над 15 години -12 месеца.

5. Промяна в детските надбавки.
От 2018 г. месечната помощ за отглеждане на дете се увеличава на 40 лв. за семейства с едно дете. За семейства с две деца помощта става 90 лв., а за семейства с три деца – 135 лв. Помощи в този размер ще получават домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек.
Въвежда се допълнителен доходен критерий за получаване на месечни помощи за деца и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лв. до 500 лв. Те ще вземат 80 на сто от пълния размер на помощта.

Освен това от средата на м.г. действа и новият вид обезщетение за майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши една година (след 135-ия ден от раждането).

Те получават половината от майчинството си от НОИ към заплатата от работодателя. Вече има и максимално дневно обезщетение за безработица – 74.29 лв. на ден, като то е сметнато на 60% от максималния осигурителен доход.

6. Ако изгубите или унищожите трудовата си книжка

В случаите на изгубване или унищожаване на трудова книжка, работниците и служителите ще подават писмено заявление-декларация за издаване на нов документ в съответната дирекция “Инспекция по труда“. В него са посочва кой е изгубил документа (работникът/служителят или работодателят) и се посочват данни за работодателите, при които е работило лицето.

7. Промяна в Закона за здравословни и безопасни условията на труд 

От 2018 г. отпада задължението на работодателите да подават уведомления за неподаване на годишна декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условията на труд (промяната е обнародвана в бр. 97 на Държавен вестник от 05 декември 2017 г.) Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларациите се подават в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието до 30 април.

rabotatami.com

 

Майчинство – прехвърляне на бащата, бабата или дядото. Как и кога? Документи

Времето, през което една жена получава право на обезщетение за бременност и раждане, е 410 дни – 45 дни преди раждането плюс още една календарна година. След изтичането на този период всяка майка, респективно осиновителка, има право на допълнителен платен отпуск за отглеждане на детето, наречен майчинство.

Да, но често се налага, за да запази работното си място или по друга причина майката да се върне на работа.

След изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане за майката съществуват три възможности:

1.Да заяви, че желае да ползва отпуск за отглеждане на малко дете, като  ще започне да получава обезщетението за отглеждане на малкото дете от датата, посочена в заявлението.

2.Да се върне на работа, като има право на обезщетение за неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете.

3.Да се върне на работа, като прехвърли правото на обезщетение за отглеждане на детето на бащата или на един от нейните, съответно неговите родители (бабата или дядото на детето) – в този случай обезщетение ще започне да получава отглеждащият детето.

Този път ще разгледаме третата правна възможност, когато майката прехвърля правото на обезщетение за отглеждане на детето на бащата или родител на някой от двамата.

Според чл. 164 (1) от КТ, след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Според същия член ал. 3 и 4, отпускът може да се разреши на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение, разбира се със съгласието на майката (осиновителката). Други лица, дори и да са в роднинска връзка, не могат да се възползват от тази възможност, въпреки съгласието на майката. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за и да е осигурен за рисковете, които попадат във фонд „Общо заболяване и майчинство“.Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.


Обърнете внимание:

 • Детето да не е записано  в детско заведение.
 •  Бабата, дядото или бащата – работят по трудово правоотношение без значение какво, и на какво време – пълно или непълно работно време;,  имат 12 месеца осигурителен стаж и да е осигурен за рисковете, които попадат във фонд „Общо заболяване и майчинство“.

Проучете и актуалните европейски програми и схеми за подкрепа на майчинството, безработните лица и пенсионерите и възможностите, които те ви дават.

Документи, които се подават от майката:

За да ползва отпуск за гледане на дете до 2 години тя  вече е подала:

1. Приложение № 7 към чл. 4, т.6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

2. Молба за отпуск по чл. 164, ал. 1 – отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете

Работодателят е издал  Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 164, ал. 1 и е подал в НОИ  Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9

След това се подават и още :

1. Декларация – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО, която се попълва от майката (осиновителката), даваща съгласие за прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете, и от лицето, което поема отглеждането на детето и ще ползва отпуска – в два еднообразни екземпляра и се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето.

2. Справка – приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО  , която се попълва от предприятието, където работи майката, в два еднообразни екземпляра и също се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето.

Предприятието на майката подава Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 с попълнен раздел II-  лицето е дало съгласие детето му да се отглежда от баща, баба или дядо – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 от КСО.

Какви документи се подават от бабата, дядото или бащата:

 1. Молба за отпуск по чл. 164, ал. 3
 2.  Екземпляр от Декларация – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО
 3. Екземпляр от Справка – приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО
 4. Приложение № 7 към чл. 4, т.6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

Работодателят издава  Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 164, ал. 3 и е подалва в НОИ  Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9


Предприятието, в което работите, е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако нямате право на този отпуск, предприятието е длъжно да  ви уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.


Майката (осиновителката) има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ и да продължи да ползва лично отпуска за отглеждане на дете. В този случай се подава писмено заявление до предприятието, в което работи майката (осиновителката), към което се прилага и декларацията – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 Наредба за работното време, почивките и отпуските. Екземпляр от декларацията се представя и в предприятието на лицето, поело отглеждането на детето.

Бабата, дядото и бащата също имат право да прекратят отпуска.

Отпускът по чл. 164, ал. 3 се прекратява и в следните случаи: когато майката (осиновителката) оттегли съгласието си, при настаняване на детето в детско заведение,при даване на детето за осиновяване, при смърт на детето, при прекратяване на правоотношението или осигуряването на майката (осиновителката).

Ползването на отпуск от лицата по чл. 164, ал. 3, които отглеждат детето, не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползва друг вид отпуск.

 

Размерът на изплащаното обезщетение се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и е различен за всяка календарна година.

Направете консултация с юрист, счетоводител, както и с НОИ за вашите права и възможности.

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Работещ пенсионер в България – права, осигуровки, самоосигуряващ се пенсионер. Може ли пенсията ви да се увеличи?

Вече сте в пенсионна възраст, но решавате, че още  сте способен и желаете да продължите да работите.  Защо не?  И все повече хора  в България ще го правят, въпреки увеличаващата се пенсионна възраст, по едни или други причини, като например малък размер на пенсията или допълнителна подкрепа за семейството, недостиг на работна ръка в определени сфери – като учители, охранители, лекари,чиновници. Водещи в България сектори са охранителният и бюджетният, като там най-много получават заплата и пенсия.

Ако харесате работата, която сте вършили преди пенсиониране, помислите и говорете с вашия работодател за работа на непълно работно време.Тъй като работодателите мразят да губят ценни служители, стария ви шеф може  да ви наема отново, дори и ако имате нужда от по-малко интензивно или по-гъвкав график. Това ще ви позволи да подновите контакт със старите си колеги и да продължите работа, която винаги ви е радвала.

Независимо каква пенсия получавате –  за възраст и стаж,  социална пенсия,наследствена, инвалидна пенсия поради общо заболяване, пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест или такава, която ще получавате при загуба на работоспособност при изпълнение на военна служба или граждански дълг, може при ваше желание и при подходящи за вас трудови условия да продължите да работите.

Вашите трудови права, като работещ  пенсионер ще бъдат същите като на всички работници и служители, упражняващи вашата професия. Ще имате право на почивки, отпуски, болнични, еднакви условия с всички останали работещи в съответното предприятие или организация.

Няма пречка, след като подадете документите си за пенсиониране, заедно с доказателството, че е прекратено трудовото правоотношение, да бъдете назначен от работодателя си отново. Новият трудов договор може да бъде както срочен, така и безсрочен. Това зависи от волята на двете страни, като законът не поставя ограничения относно продължителността му.

Отново внимавайте при сключване на трудовия договор, всичко да бъде изрядно. Не приемайте устни уговорки с работодатели, защото рисковете при тази група от работещи са големи.  Освен по трудов договор,         може да работите и по граждански договор.

Осигуряването ви като работещ пенсионер?

!!! Пенсията не се включва в осигурителния ви доход.

Работещият пенсионер е длъжен да декларира пред работодателя си основния размер на пенсията /пенсиите, които получава, добавките към тях , както и всяка промяна в размера им./

Законодателят  не разграничава работещите пенсионери от  останалите работещи по трудов договор. Независимо, че като пенсионер сте  здравноосигурен за сметка на държавния бюджет, подлежите на задължително здравно осигуряване.

Подлежите и на задължително обществено осигуряване за всички осигурени рискове. Доходът, върху който се осигурявате, не може да бъде по – малък от минималния осигурителен доход за съответната дейност и повече от максималния осигурителен доход.

Ако пенсионер желае да се осигурява за пенсия при работата си по граждански договор, той трябва да заяви своето желание пред работодателя. Лице, което получава пенсия и работи по граждански договор, не дължи здравноосигурителни вноски при едновременно изпълнение на следните предпоставки: – полученото възнаграждение за работа без трудово правоотношение, след намаляването му с разходите за дейността по чл.29 от ЗДДФЛ, да е по-малко от една минимална работна заплата и – да не е осигурено здравно на друго основание по чл.40, ал.1 или 2 от ЗЗО, напр. като самоосигуряващо се лице, като работещ по трудов договор, по договор за управление и контрол и други.
Ако пенсионер полага труд по граждански договор и получава възнаграждение за месеца, по-голямо или равно на една минимална работна заплата за страната след намаляването му с разходите за дейността по чл.29 от ЗДДФЛ, здравноосигурителни вноски се дължат, независимо че лицето е осигурено като пенсионер за сметка на бюджета.
Може ли пенсията ви да  се увеличи?

Ако сте придобил допълнителен осигурителен стаж след пенсионирането и представите осигурителен доход – пенсията ви ще бъде преизчислена, ако това е по-благоприятно за вас. Преизчислението на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление  пред НОИ не повече от веднъж в една календарна година. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението.

Ако получавате пенсия за инвалидност, какви е бъдат условията?

Имате право на трудоустрояване, ако не може да изпълнявате възложената ви работа и това е установено от ТЕЛК . Така работите, но при по–леки условия или пък може бъдете  преместен на по-подходяща за здравословното ви състояние работа. Както и на данъчни облекчения от доходите от трудови правоотношения, наеми, доходи от прехвърляне на права /чл.18 ЗДДФЛ/.

Ако сте самоосигуряващ се пенсионер?

Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО, самоосигуряващи се лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Това са: лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лица, упражняващи трудова дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества (дружества по ЗЗД) , но сте задължен да се осигурявате здравно.

Лицата, които получават пенсия и същевременно упражняват дейност като самоосигуряващи се, за да се откажат от осигуряване за ДОО, трябва да подадат декларация за започване или възобновяване на осигуряването, в която да посочат нежеланието си да се осигуряват.

 

Как работодателят може да прекрати трудов договор с работещ пенсионер?

Разбира се по-всички допустими от закона основания, като например – по взаимно съгласие, с предизвестие или без от вас или работодателя, с изтичане на срока или завършване на възложената работа и т.н.

!!! Законодателят е предвидил в този случай и едно специално основание, с което може да прекрати с предизвестие/ не по-малко от 30 дни, но не повече от три месеца/ трудовия ви договор, когато сте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и ви е отпусната такава и трудовото  правоотношение  е възникнало след като сте придобил и упражнил правото си на пенсия. Като това важи само за този вид пенсия и не е нужно разрешение от Инспекцията по труда.

 

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Правилник за вътрешния трудов ред и каква е неговата връзка със задълженията на работниците или служителите?

Преди да ви представя по-подробно, но разбира се накратко, започвам с това, когато започвате нова работа, задължително се запознайте, а и работодателят е длъжен да ви представи и запознае с Правилникът за вътрешния трудов ред, както и с всички други вътрешни правила и правилници относно дейността на предприятието или организацията, в която ще започнете работа. Неспазването на тези правила, ще даде на работодателят ви право да потърси дисциплинарна отговорност.

Правилникът за вътрешния трудов ред (ПВТР) е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Правното основание за издаване на ПВТР се съдържа в текста на чл. 181 КТ.   За да го издаде, работодателят трябва да проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите.

Правилникът за вътрешния трудов ред не следва да противоречи на Кодекса на труда и на нормативните актове, издадени за неговото прилагане, както и на специалните закони, с които се установяват специфични права и задължения на предприятията и на работниците с оглед естеството на отделните професии и дейности.

Правилникът за вътрешния трудов ред е облекчение за работодателите, тъй като им позволява с един документ да изпълнят задълженията си да осигурят на работниците и служителите си указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права. Той трябва да съдържа  конкретните особености на дейността, която предприятието осъществява – въпросите на вътрешната организация на работата като структура, щат и разпределение на персонала, организация на работната заплата, условия и ред за ползване на социалните обекти, здравно обслужване, изисквания, условия и ред за създаване и опазване на поверителна информация и лични данни, организация на квалификацията и обучението на персонала, атестиране и оценяване и т.н. Тези, както и други подобни въпроси могат да се уредят както с правилник за вътрешния трудов ред, така и с отделни вътрешни правила и/или правилници.

Правата и задълженията стават задължителни за изпълнение от работниците илислужителите, които са се запознали с тях.  Осигурява се на работодателя възможност да организира вътрешната трудова дейност и взаимоотношенията в предприятието съобразно закона и при допускане на нарушения да налага на виновните работници или служители предвидената в Кодекса на дисциплинарна отговорност.

Действието и приложението на ПВТР , може да бъде обвързано с изтичането на определен в него срок. Промяна в клаузите на правилника се извършва посредством неговото изменение и допълнение.То се осъществява при спазване на реда и процедурата по приемането на правилника, при условие че той изрично предвижда подобна възможност.

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие

Всеки трудов договор може да бъде прекратен с предизвестие. Това ваше право е уредено в чл.326 от Кодекса на труда. Формата за действителност трябва да бъде писмена, като не е нужно да се мотивирате и трябва да бъде изцяло по ваша воля. Предизвестието се отправя към работодателя.

Ако в трудовия договор, който сте подписали има записана клауза, че при ваше желание за прекратяване на договора дължите предизвестие и вие не спазите това предизвестие, то вие дължите на работодателя обезщетение в размер на брутното ви трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.

Предизвестието може да бъде връчено лично или изпратено по пощата с обратна разписка. То поражда правни последици от деня, следващ получаването му от работодателя. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

Отправянето на предизвестие не прекратява трудовото правоотношение. Работникът или служителят продължава да изпълнява уговорените задължения и ако не се съобразява с изискванията, може да бъде наказан дисциплинарно.
Работодателят е задължен да издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, както и да впише това в трудовата книжка.

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател.

Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на предизвестието от работодателя. Дори, ако сте в отпуск или болничен – срокът продължава да тече.
Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му

Може ли да се ползва платен или неплатен отпуск или болничен по време на срока за предизвестие?
С изтичането на срока на предизвестието трудовият договор се прекратява, с което отпада правото на всички видове отпуски, включително на отпуск поради временна неработоспособност. Поради това срокът на предизвестието не се удължава с разрешения от здравните органи отпуск по болест.

По време на срока на предизвестие може да се ползва платен или неплатен отпуск с разрешение на работодателя.
След връчване на предизвестието, няма пречка да се ползва отпуск за временна неработоспособност, като разрешението се издава от здравните органи.Предизвестието не се удължава със срока на временната неработоспособност.

След като изтече срокът на предизвестието, трудовият договор се прекратява.

Как ще се изчисли размерът на обезщетението?

Според чл. 228. (1) Кодекс на труда – Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца,в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.(Чл. 19. , ал.1 отНСОРЗ)

Моментът на възникване на основанието за съответното обезщетение е датата на напускане на лицето, т.е датата, считано от която лицето не е на работа.

!!! Работодателят не може да удържи обезщетението за неспазено предизвестие от последното възнаграждение.
Ако работникът не пожелае доброволно да го внесе, работодателят може да търси получаването му само по съдебен ред.

Ако работникът или служителят при прекратяване на трудовият договор има неизползван платен годишен отпуск правото на който не е погасено по давност, то следва работодателят да начисли и изплати обезщетение за този неизползван размер отпуск, съгласно чл. 224 ал.1 от КТ.

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на възложената работа

Честно в практиката на различни предприятия или учреждения , работодателят може да  прекрати  трудовото правоотношение с работник или служител поради липса на качества за изпълнение на служебните задължения.

И много често има и създадена една  недобросъвестна практика при работодателите в България да се „саморазправят„  с неудобните им работници и служители, като ги уволнят поради липса на качества за ефективно изпълнение на работа.  И в големия процент, при завеждане на дело за отмяна на уволнението, то се печели от работника или служителя, защото самата процедура, която изисква законодателят не е спазена.

 

Този път ще разгледаме самата процедура – какви са законовите изисквания, за да бъде спазена от работодателя и какви са евентуалните възможности, от които може да се ползва работникът, за да бъде отменено неговото уволнение?

Кодексът на труда дава право на работодателя да прекрати трудовия договор с работник или служител с предизвестие, когато той не притежава нужните качества за да се справя ефективно с възложените му задачи, съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 в сроковете по чл. 326, ал. 2 от КТ .

1.  Какво е ефективно изпълнение и неефективно изпълнение, според установената съдебна практика…

Ефективно изпълнение  е  изпълнение на необходимото количество съобразено с изискваното качество както и спазване на сроковете за изпълнение, по установената от работодателя технология.Ефективността на труда е степента на постигане на възложените цели при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от трудовата дейност. Работодателят следва да се съобрази с ефективността на други работници и служители на същата или подобна позиция.

Неефективното изпълнение на задълженията трябва да се дължи на липса на качества у работника или служителя. Това са  качества свързани с упражняваната от работника професия – професионални знания, умения и навици, които са нужни при изпълнение на работата.

Те се преценяват съгласно приетите изисквания за изпълнение на длъжността, които са определени в длъжностната характеристика. Липсата на качества трябва да бъде установена. Тя трябва да е обективен факт, а не резултат от субективното отношение на работодателя към работника или служителя.

Работодателят може да вземе предвид и личните качества на работника или служителя, и как тяхната липса се отразява на извършваната от него работа. Лични качества са наличието на мотивация за работа, комуникативни умения, организационни способности, нравствени качества, природна интелигентност и интелектуален потенциал .

2. Причинна връзка…

Задължително трябва да има причинна връзка между липсата на качества и ефективното справяне с работата. Това означава, че точно липсващите у работника качества са нужни за да се справя той ефективно с възложените му задачи.

3.  Грешка е, че смесват нарушаване на трудовата дисциплина с невъзможността на работника да дава ефективен труд.

Като всички основания за уволнение по чл. 328 КТ, и разглежданото тук е безвиновно.Често допускана грешка в практиката е смесването на разглежданото основание с правилата на дисциплинарната отговорност.Както се посочва например в Решение № 101 от 25.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 4035/2008 г., IV г. о., „Когато [неизпълнението на трудовите задължения] се дължи на липса на качества на работника или служителя, то е едно трайно състояние и е обективно. Липсва виновно поведение у работника или служителя, поради което и той не носи дисциплинарна отговорност, но трудовото правоотношение може да бъде прекратено едностранно от работодателя по реда на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Когато неизпълнението на трудовите задължения не се дължи на обективните възможности на работника и служителя, а на умишленото му или небрежно поведение, то е налице нарушение на трудовата дисциплина. Подобно неизпълнение на трудовите задължения се санкционира по правилата за търсене на дисциплинарна отговорност.”

Заповед за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, в чиито мотиви са включени дисциплинарни простъпки на работника или служителя ( закъснения за работа, неизпълнение на законни нареждания на работодателя и др.) ще е незаконосъобразна и е много вероятно съдът да я отмени.

4. Какви са изискванията, за да бъде процедурата за уволнение поради липса на качества законна?

4.1. За да спази  процедурата работодателят трябва да отправи предизвестие, в писмена форма, до работника или служителя, в което да е посочил основанието за прекратяване и срока на предизвестието. Срокът на предизвестие разбира се трябва да отговаря на уговорения такъв в индивидуалния или колективен трудов договор.

Предизвестието трябва да бъде връчено на работника или служителя срещу подпис, а неговия срок започва да тече от деня следващ този на получаването му.

4.2. Следваща стъпка е издаването на заповед за прекратяване на трудовия договор. За да бъде законосъобразна, тя трябва да бъде мотивирана и да съдържа конкретни данни, които са подтикнали работодателя да пристъпи към уволнение на това основание. В нея трябва да се посочат конкретните качества на работника или служителя, липсата на които води до неефективно справяне с поставените задачи. Простото изброяване на посочени качества, чиято липса води до неефективно изпълнение на възложената работа, без фактическото им обвързване с конкретика по отношение на извършваната работа в заповедта за уволнение, води до неопределеност и е достатъчно основание да се приеме уволнението за незаконно.

Установяването на липса на качества да бъде направено в писмен вид. Това могат да бъдат поредица от докладни на прекия ръководител, сигнали от колеги или други работници или служители за несправяне с работата поради липса на дадени качества.Може да бъде изготвена и  комплексна оценка за работата , или да се ползва годишната атестация на работника или служителя, ако в предприятието е въведено ежегодно атестиране и оценяване . Друг вариант е да бъде назначена специална комисия, която да установи с писмен протокол липсата на качества за ефективно справяне с работата.

5. Когато се стигне до съд…

Много често такива уволнения биват атакувани в съда и признавани за незаконни с основание, че работодателят не може или не е представил доказателствен материал, че работника или служителя наистина не се е справял ефективно с работата си точно поради липсата на определени качества.

5.1. Какво следва да направи работникът или служителят?

За   да оборите уволнението, трябва да сезирате съда в двумесечен срок от датата на уволнение. Искът може да е само за обявяване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна, или и за възстановяване на работа и присъждане на обезщетение за времето на незаконно уволнение (чл. 344, ал. 1 КТ).

5.2. Какво следва да постъпи работодателят?

Пред съда работодателят трябва да докаже, че не са налице нужните качества, способности и умения работникът да се справя с възложените му задачи. Той може да направи това както с писмени документи, така и със свидетелски показания. Той трябва да аргументира и становището си, че установената от него невъзможност за ефективна работа по трудовото правоотношение е трайна и необратима тенденция в поведението на работника и служителя.

В някои случаи съда изобщо не разглежда спора по същество, тъй като работодателят не е мотивирал заповедта за прекратяване, както  и когато разрешение от инспекцията по труда не е искано или не е дадено преди връчването на заповедта, в случай на реализиране на закрилата при уволнение, а и когато не е подписана.

Може да прегледате и практиката на съдилищата и на ВКС , както направихме и ние, за да ви представим тази статия, а и да получите повече информация!  Потърсете и съвет от юрист или адвокат, ако решите да предприемете някакви действия, за да бъде съобразено с вашия казус!

Светлана Димитрова,

rabotatami.com