До кога можем да потърсим неполучените си пенсии. Как могат да бъдат получени от друго лице


Може ли пенсията ми в България да се получава от син, дъщеря или друг близък или роднина?

1. Да, ако сте пенсионер, може да упълномощите, когото желаете да получава вашата пенсия. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа, а ако не сте в България следва да бъде заверено от българските дипломатически и консулските представителства.
Оригиналът задължително трябва да се предоставя винаги при получаването на суми от пенсионното възнаграждение, заедно с лична карта на упълномощения.

А ако имате законен представител, настойник, попечител или определени лица по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, пенсията се изплаща съответно на законния представител, на настойника, на попечителя или на лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Те ще удостоверяват това свое качество пред съответната пощенска станция с документ за самоличност и удостоверение за раждане на дете, с влязло в сила съдебно решение или с удостоверение, издадено от общината (кметството).

2. В моментите, когато в рамките на един или няколко месеца пенсията няма как да бъде взета персонално, тя може да се преведе на упълномощено лице и без нотариално заверено пълномощно, чрез така нареченото „изрично” пълномощно, като може да се извърши плащане до максимум 3 пъти в една календарна година и единствено от пощенската станция, в чиито изплащателни документи е включен пенсионерът..

Следва да се впише какви пенсионни суми да се преведат на упълномощеното лице.Всеки път обаче следва да се предоставя ново пълномощно, а в него да декларира, че пенсионерът не е се е възползвал от това си право повече от 3 пъти годишно. Тъй като пълномощното се издава за всеки отделен случай се задържа в пощата.

Как следва да се постъпи при неполучени пенсионни възнаграждения, имат ли право и наследниците да се възползват от тази възможност?

Да, имате право да ги изискате от съответното териториално подразделение на осигурителния институт. Вземането на пенсионно възнаграждение се погасява след изтичането на 3-годишен давностен срок.Той е считан от 1-ви януари на годината, следваща този, за която се отнася. Този срок се прилага както по отношение на титуляра на пенсионното възнаграждение, така и за наследниците му.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай