Германско трудово право


Германското трудово право подобно на българското разпознава като основно трудовото правоотношение без определен срок, което по правило продължава до настъпването на определено прекратително условие. Срочни трудови договори се допускат само при изрично позоваване на допустима законова причина (напр. до завръщане на заместван работник, до изпробване качествата на работника или служителя, до изчерпване на предвиденото финансиране и други). При тези правоотношения срокът не е определен, но е определяем – в зависимост от предвидените за конкретната причина обстоятелства и момента на тяхното настъпване, а самият договор е задължително писмен. Възможни са срочни трудови договори и без да е назована причина, но те немогат да надхвърлят 2 години, който срок може да се удължава до 3 пъти. Специфична хипотеза насрочен трудов договор по немското право се наблюдава при нововъзникнали работодатели – в първите 4 години от своето съществуване те могат да сключват такива договори. Специфична хипотеза се наблюдава и по отношение на работници и служители, навършили 52-годишна възраст, които са били безработни за не по-малко от 4 месеца – за тях е допустимо сключването на срочен трудов договор с продължителност до 5 години. Втори срочен трудов договор за същия работник или служител при същия работодател – без значение от евентуалната причина – не може да бъде сключван. Възможно е обаче в колективен трудов договор да бъде договорена и друга максимална продължителност или брой
удължавания срока на срочния трудов договор.
Максималната продължителност на работното време по германското трудово право не трябва да надхвърля 8 часа на ден, което може да се удължава до 10 часа, ако за 6 календарни месеца или за 24 седмици средното работно време не надвишава 8 часа дневно. За непълнолетни работници и служители работната седмица не трябва да надхвърля 40 часа, а работният ден – 8 часа. Нощният труд не трябва да надхвърля 8 часа, което може да се удължава до 10 часа, ако за 1 календарен месец или за 4 седмици средното работно време не надвишава 8 часа на нощ. Извънредният труд (извън посочените ограничения) се сумира и трябва да бъде компенсирано с допълнително заплащане или почивка. За разлика от българското, германското трудово законодателство предвижда по-строг контрол за допустимостта на сумирано изчисляване на работното време и съответни добавки за удължено работно време в определени браншове (напр. „Строителството“ или „Почистване“). Физиологичните почивки в рамките на работния ден не се считат за работно време и не се заплащат. Междудневната почивка не може да бъде по-кратка от 11 часа, а междуседмичната – по-кратка от 48 часа.

Минималната продължителност на платения годишен отпуск в Германия е 24 работни дни при шестдневна работна седмица. Конкретизацията на трудовите задължения се осъществява подобно на българското трудово право – чрез длъжностна характеристика, която определя конкретните трудови функции за изпълнение,качествата и задълженията на съответния работник или служител. Длъжностната характеристика се връчва на работника или служителя задължително преди постъпването му на работа. В Германия също съществуват законово регулирани професии, където повишеният риск и специфики налагат нормативно определяне на трудовите функции (в областта на медицината, архитектурата, военното дело, правосъдието и други).
За разлика от България, в Германия предизвестието при прекратяване на трудовия договор е различно за работниците и служителите, респективно – за работодателя, и се поставя в зависимост от вида на трудовия договор и продължителността на придобития трудов стаж. Така например, дължимото от работника или служителя предизвестие обикновено е в размер на 4 седмици към 15-то число или къмкрая на месеца. Същевременно работодателят дължи предизвестие от 4 седмици към края на календарния месец при придобит трудов стаж 2 години или предизвестие от 8 седмици при придобит трудов стаж 5 години. Законодателят е отчел степента на приспособяване на работника или служителя.към работата и създаването на зависимост от това дали той ще продължи да се препитава от конкретно работно място, поради което с увеличаването на трудовия стаж се увеличава и срокът на предизвестие от страна на работодателя. Конкретните срокове за предизвестието са посочени в §622на BGB. Тези срокове могат да бъдат продължавани и за двете страни чрез колективен трудов договор или чрез индивидуалния трудов договор. В пробния период (ако има такъв) предизвестието за прекратяване на трудовия договор е две седмици и за двете страни. Този срок може да бъде променян с колективния трудов договор.
При освобождаване на работника или служителя работодателят му дължи предизвестие. Това предизвестие трябва да е писмено и трябва да назовава конкретната причина за освобождаването.
Работодателят дължи заплащане на трудово възнаграждение до датата на освобождаването, издаване на трудова характеристика и оформяне и издаване на останалите документи при прекратяване на трудовото правоотношение, уведомяване на действащите в Германия осигурителни каси (действащи подобно на българските НОИ и НЗОК) и уведомяване на самия работник или служител, че той трябва да се регистрира като безработен към съответното териториално поделение на германската Агенция по труда. Неизползвана полагаема отпуска трябва да бъде разрешена или заплатена. Важно е да се има предвид, че срокът за съдебно оспорване на заповедта за уволнение е едва 3 седмици.
Германското трудово право позволява съвместяване на няколко трудови позиции. Класическото трудово правоотношение се състои от един трудов договор при пълен работен ден, но е възможно действието на един основен и още един допълнителен трудов договор (тук също трябва да бъде съобразено, че законът не разрешава полагане на труд повече от 8 часа в един работен ден). В някои случаи е необходимо разрешение на основния работодател. Тук трябва да се има предвид, че при втора заетост могат да възникнат несъразмерни данъчни и осигурителни тежести. Възможна е и такава хипотеза, при която действат два минимални съгласно германското трудово право договора, възнагражденията, от които общо не надвишават €450 – такива договори се ползват от облекчен данъчен и осигурителен режим.
В случай на трудова злополука или професионална болест работодателят е длъжен да уведоми действащото в неговото предприятие Професионално сдружение и съответната Здравната каса.
Злополуката трябва да се документира от лекар на съответното Професионално сдружение.Работникът или служителят трябва да уведоми лекаря и Професионалното сдружение за трудовата злополука и за начина на нейното настъпване. В случай, че работникът или служителят излезе в болничен отпуск, без трудовата злополука да е документирана, работодателят продължава да дължи трудово възнаграждение на пострадалия за срок до 6 седмици. След този срок и в случай, че злополуката все още не е призната като такава, работникът или служителят получава от Здравната каса обезщетение за временна неработоспособност в размер 70% от получаваното средно месечно брутно възнаграждение, но не повече от 90% от средното нетно възнаграждение. В случай, че злополуката е призната като трудова, пострадалият има право от деня на констатацията на нетрудоспособността на обезщетение за временната му неработоспособност от съответното Професионално сдружение в размер на 80% от средния му доход от последните 360 дни преди трудовата злополука за срок до 78 седмици. Важно е да се знае, че германското право прехвърля цялата финансова отговорност при настъпването на трудови злополуки и професионални заболявания върху съответните Професионални сдружения, които изплащат еднократно обезщетение.
Професионалните заболявания се третират като трудови злополуки. Такива професионални заболявания, които продължават дълго, могат да доведат до пенсиониране поради трайно намалена работоспособност, което попада в компетенциите на Германската пенсионна каса. Също като в България, работодателят е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд и в тази връзка е отговорен пред съответните контролни органи за осигуряването на това задължение.

Контролът за спазване на трудовото законодателство в Германия се осъществява от значително по-сложен контролно-административен апарат, отколкото този в България. Разнообразни контролни правомощия имат следните институции: Инспекция за закрила на труда (здравословни и безопасни условия на труд); Митническa службa / Финансов контрол (полагане на труд без необходимата документация и осигуряване); Здравнoосигуителни и пенсионноосигурителни каси (контрол за спазване на осигурителното законодателство) и други служби. За улеснение на работниците и служителите всички споменати институции действат мрежово, при което постъпването на сигнал в която и да било от тях следва да се отнесе до съответната компетентна институция, ако сигналът е насочен неправилно.
Контролът за спазване на трудовото законодателство в Германия се осъществява на няколко нива,наподобяващи ситуацията в България. На първо място – всеки работник или служител може да откаже да изпълнява незаконни заповеди на своя работодател, а така също – да откаже да полага труд при неосигурени подходящи условия на труд, без това да го лишава от дължимото му трудово възнаграждение. Колективно работниците и служителите могат да отправят искания към работодателя и след провеждане на процедура за колективно трудово договаряне, да откриват колективен трудов спор, който в най-непримиримите случаи може да доведе до обявяването на стачка. В случай на стачка германските синдикати са способни до голяма степен да поемат разходите за изплащане на възнаграждения, заместващи неполучаваните трудови възнаграждения. Във връзка с това характерна форма за защита на трудовото законодателство е осъществяването на превантивен и последващ натиск от страна на синдикатите спрямо работодатели, които отказват да признаят гарантирани от закона права или придобивки, договорени в колективен трудов договор. Общ съдебен контрол се
осъществява от гражданските съдилища, по общия ред. Германската Комисия за защита от дискриминация осъществява контрол за спазване на антидискриминационното законодателство, в т.ч.– за защита от дискриминация и тормоз на работното място.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай