Глоба на работник. Никога. Защо и каква е отговорността ви?


Голяма част от работниците в България са били потърпевши от своеволията на работодателите си , включително във връзка с удръжки от трудовото възнаграждение – за закъснение за работа, за говорене по телефона, за пушене на нерегламентирани за това места и други, като законодателят не е предвидил като вид финансова санкция спрямо работника.

Запомнете и дебело подчертавам:

На­ка­за­ние „гло­ба“ не е пред­ви­де­но в Ко­дек­са на тру­да, по­ра­ди ко­е­то ра­бо­то­да­те­лят ня­ма пра­во да на­ла­га та­ко­ва на­ка­за­ние. При на­ру­ше­ния на тру­до­ва­та дис­цип­ли­на той мо­же да на­ла­га един­с­т­ве­но дис­цип­ли­нар­ни­те на­ка­за­ния, из­чер­па­тел­но из­б­ро­е­ни в чл. 188 от КТ, а те са три – за­бе­леж­ка, пре­дуп­реж­де­ние за увол­не­ние и дис­цип­ли­нар­но увол­не­ние.

Преди да бъде законово наложено дисциплинарно наказание, работодателят трябва да извърши задължителни процедури, които да му помогнат да разбере какво точно се е случило и да прецени степента и тежестта на наказанието, което следва да наложи.Преди налагане на наказанието работодателят е длъжен да изслуша или да приеме писмените обяснения на служителя и да оцени посочените от него доказателства.

Кога могат да се правят удръжки от възнаграждението?

Кодексът на труда (КТ) изрично посочва случаите, при които работодателят може да прави удръжки от възнаграждението на служителя без съгласието на последния.
Удръжки могат да се правят за:

1. получени аванси;

2. надвзети суми вследствие на технически грешки

3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение

4. осигурителни вноски, които са за сметка на служителя, осигурен за всички осигурителни случаи

5. запори, наложени по съответния ред

6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 КТ (при осъществяване на ограничена имуществена отговорност на служителя).

Хипотезата на т. 6 препраща към налагане на ограничена имуществена отговорност на служителя, но за да може работодателят да направи удръжки в тази хипотеза, трябва да спази изискванията за това.

Кога може да се наложи ограничена имуществена отговорност?

Отговаряте по правилата на ограничената имуществена отговорност при едновременното наличие на следните елементи:
– Не изпълнявате задължението да пазите грижливо имуществото, което е поверено от работодателя или с което сте в досег при изпълнение на възложената работа.
– Нанесъл сте вреда на работодателя , която трябва да е във връзка с работата,в общия случай да е нанесена през работното време. Вредата може да се прояви по два начина:
– намаляване или повреждане на имуществото на работодателя .
– пораждане на задължения за вашия работодател .
вина – под формата на небрежност (съзнавана, несъзнавана, груба).
Действията ви не са били пряко насочени към това да нанесете вреда на работодателя си, а се дължи на немарливост, невнимание, недоглеждане.
Ако е налице умисъл , отговаряте по правилата на пълната имуществена отговорност.За същото деяние можете да носи и административно-наказателна или наказателна отговорност. Когато вредата е причинена умишлено или е в резултат на престъпление отговорността се определя от гражданския закон (пълна имуществена отговорност).
Не отговаряте за вреда, която е резултат от нормален производствено-стопански риск.

При ограничената имуществена отговорност обезщетението, дължимо от работника или служителя, е ограничено до определен в КТ размер. Работникът или служителят отговаря само за претърпяната от работодателя загуба, но не и за пропуснатата полза.

Критерий за размера на отговорността са функциите, които изпълнява съответното лице – работник или служител при или по повод изпълнение на трудови задължения, ръководител при или по повод упражняване на ръководните му функции, лицата, осъществяващи отчетническа дейност.В определени случаи е възможно повече от един работник да отговаря за определена вреда – ако нямате писмен договор за бригадна отговорност с работодателя, всеки отговаря съобразно с участието си в причиняването на вредата, а когато не може да се установи кой в каква степен е виновен, се отговаря пропорционално на уговореното трудово възнаграждение за всеки. Когато имате сключен договор за бригадна отговорност с работодателя – такъв договор работодателят може да сключи само ако извършвате отчетническа дейност отговорността е съразмерна на получената брутна заплата за периода от време, за които е установена липсата.

Ограничената имуществена отговорност се налага със заповед на работодателя, определяща основанието и размера на отговорността на служителя, която да не бъде оспорена писмено от последния в едномесечен срок от получаването й.Сроковете за издаване на заповедта – за работници или служители, както и за трети лица, получили нещо без правно основание, срокът е едномесечен от откриване на вредата, но не по-късно от 1 година от причиняването й, за ръководител или при извършване на отчетническа дейност, срокът е тримесечен от откриване на вредата, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване.

В случай че бъде оспорена, работодателят има право да предяви иск срещу служителя пред компетентния съд, като съдебната процедура в този случай върви по общия исков ред съгласно Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

В случай, че правата ви са нарушени, може да се обърнете към Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670.

Светлана Димитрова,
raboatatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай