Имуществената отговорност на работодателя за вреди от трудова злополука


1.Съгласно чл. 200, ал.1 от КТ, за вреди от трудова злополука, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.
Съгласно чл. 200, ал.2 от КТ, работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каква и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.
2.Работодателят отговаря както за имуществени, така и за неимуществени вреди.
Имуществените вреди са както направените разходи поради злополуката – за лечение, усилена храна, рехабилитация в специални заведения и пр., така и пропуснатата полза от неполучаване на трудово възнаграждение или получаването му в по-нисък размер.
Неимуществените вреди се изразяват в болките и страданията на лицето от претърпяната злополука, а при смъртна трудова злополука – в болките и страданията на близките на пострадалия.
3. Размерът на обезщетението за имуществени вреди се определя от действително направените разходи или от размера на пропуснатата полза.
Съгласно чл. 52 от ЗЗД, обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.
За целта съдът следва да вземе предвид всички обстоятелства – тежестта на злополуката, силата и продължителността на болките и страданията, трудностите, които са създадени за пострадалия в неговия бит, за неговото самообслужване и за контактите му с други лица, изгледите за по-нататъшното развитие на последиците от злополуката, и пр.
Отношенията между пострадалия работник или служител, съответно между близките на пострадалия от смъртна трудова злополука и работодателя могат да се уредят чрез преговори между тях, а ако такива не се осъществят или не се постигне споразумение – по съдебен ред.
Исковете за тези обезщетения могат да се предявят пред съда в срок от три години от датата на злополуката.
По тези дела не се дължат държавни такси и разноски по производството. Дължи се само възнаграждение на адвокат, ако такъв бъде ангажиран. Работещи в страна от Европейския съюз –пребиваване, обезщетения
Ако работите в друга страна от ЕС, вие и вашето семейство автоматично имате право да живеете там.
Всички приложими условия зависят от това дали имате трудов договор с работодател или сте самостоятелно заето лице.
Ако имате трудов договор, имате право да живеете в друга страна от ЕС дори ако не работите на пълно работно време или на постоянен договор.
Ако сте самостоятелно заето лице, имате право да живеете в друга страна от ЕС, ако извършвате стабилна и непрекъсната икономическа дейност там.
Административните формалности за законно пребиваване в чужбина се различават в зависимост от продължителността на вашия престой.
Равно третиране и обезщетения
Като гражданин на ЕС, работещ в друга страна от ЕС, вие и вашето семейство имате право на равно третиране с гражданите на съответната страна. Това означава, че имате право на същите обезщетения като работещите граждани на тази страна от деня, в който започнете работа там.
Следователно имате право да получавате обезщетения, отпускани на гражданите на страната понеже работят там (като наети или самостоятелно заети лица). Това може да включва преимущества, които не са пряко свързани с работата (намаления за пътуване с влак, допълнителни пенсии, стипендии за обучение или обезщетения за безработица за вашите деца, докато търсят своята първа работа).
Възможно е да имате право и на непарични обезщетения (напр. право на преводач при съдебни дела).
Ако живеете в страната, ще имате право да получавате обезщетенията, предоставяни на работещите и техните семейства понеже живеят там.
Ако живеете в страна, различна от страната, в която работите (трансгранични работници), ще получите право да пребивавате там дори ако не сте гражданин на тази страна: ако работите в съседна страна, ще се счита, че разполагате с достатъчно средства за вашата издръжка.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай