Издаване на документи за пенсиониране от работодателя (осигурител) – в какъв срок, искане за издаване, промени. Какви права имаме при отказ?


Според НОИ – през 2017 г., осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в 14-дневен срок от искането на осигуреното лице или негов представител.

С приетата промяна в чл. 5, ал. 7 от КСО, от 01.01.2018 г. задълженията на осигурителя са, както следва:

Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок от искането да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:
1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
2. длъжностните лица, на които са възложени ръководството по:

изплащането на обезщетенията и помощите при временна нетрудоспособност и трудоустрояване;
изплащането на обезщетения за безработица;
пенсионното осигуряване.

Какви са документите за пенсиониране, които издава осигурителят и какво следва да направите, за да ви бъдат издадени?

УП-2 и УП-3 са удостоверение за осигурителен доход и заявление за осигурителен (трудов) стаж. Искането за издаване на тези документи се прави писмено, под формата на заявление, от осигуреното лице пред работодателя. Удостоверение за осигурителен доход (УП-2) се изисква за изчисляване на индивидуалния коефициент на лицето, което се пенсионира.Работодателят е длъжен да посочи за определен период от време брутното трудово възнаграждение или дохода, върху който са внесени и/или дължими осигурителните вноски за осигуреното лице. Удостоверението за осигурителен (трудов) стаж (УП-3) удостоверява продължителността на осигурителния стаж. При условие, че в трудовата книжка има печат „трудовия стаж е равен на осигурителния” няма необходимост от издаване на образец УП-3, тъй като при изчисляването му от компетентните органи не би имало затруднения.
Ако сте полагали труд при втори работодател, при непълно работно време или извънреден труд, да се снабдите с такова удостоверение.
Ако дружеството е ликвидирано, то процедурата по ликвидацията е включвала предаване на целият архив с досиетата в Архивното стопанство при НОИ. Тогава би следвало те да могат да Ви съдействат с необходимите документи.

Какво следва в случай на отказ от работодателя да издаде необходимите документи?

В случай на отказ от осигурителя да ви издаде необходимите документи – се обърнете към контролните органи на териториалното поделение на НОИ по настоящ или постоянен адрес за извършване на проверка, както и сезирайте и трудовите инспектори – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, които санкционират нарушения по Кодекса на труда. Може да сезирате за отказ за издаване или забавяне на издаването на необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение.
НОИ и ГИТ могат да пишат предписания, да глобяват, но не и да принудят работодателя да издаде документи. Тогава следва да подадете жалба в съда и да търсите обезщетение за всички вреди, включително и неимуществените. Според чл. 226, ал. 1 на КТ работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради отказ да се издадат документите и за вписване на неверни данни в тях.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай