Изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице – необходими документи


Паричното обезщетение за безработица (независимо от вида му), неполучено от починало лице, се изплаща въз основа на следните документи:
заявление по образец. Заявленито се подава от всеки от наследниците до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, заявлението се подава от законния им представител.
документ за самоличност – за справка;
оригинал на удостоверение за насленици. Представя се само от наследника, който първи подава заявление.
декларация за банковата сметка за изплащане на обезщетението и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.
След съпоставка на данните по всички представени от лицето документи и приемането им, длъжностното лице издава справка за приети, върнати и/или липсващи документи в два екземпляра. След подписване на двата екземпляра и от безработното лице, единият се връчва на лицето, а другият остава в досието му. В тази справка се вписват и входящият номер и датата, на която документите са подадени в ТП на НОИ.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай