Каква информация следва да Ви предостави работодателят в държава членка на ЕС при започване на работа


Бъдете информирани. Работодателят следва да ви осведоми най-малко за следното:

страни по трудовия договор;

място на работа – ако няма фиксирано място на работа, на различни места и да посочи къде е регистрирано вашето предприятие;

титла, степен, категория на работата или кратко описание/спецификация;

начална дата;

очаквана продължителност на трудовото правоотношение, ако става въпрос за временен договор;

размер на платения годишен отпуск;

продължителност на периодите на предизвестие при преждевременно прекратяване на договора от ваша страна или от страна на служителя;

първоначалната основна заплата, останалите компоненти от заплатата и честотата на заплащане;

продължителността на нормалния работен ден или работна седмица;

правилата на колективните трудови договори, регулиращи условията на работа на служителя, ако има такива.

Трябва да ви предоставят сведенията по-горе в писмен вид не по-късно от 2 месеца, след като започнете работа.
Можете да предоставите информацията под формата на:

писмен трудов договор;

писмен ангажимент;

един или няколко писмени документа, съдържащи горната информация.

За всяка промяна в трудовите договори осведомяване не по-късно от 1 месец след датата, на която промяната влиза в сила. Ако промяната се налага поради промяна на законите или административните разпоредби, не е необходим писмен документ за изменяне на първоначалния договор.
Средното работно време на седмица включително извънредния труд, не надхвърля 48 часа. Работници трябва да си почиват поне 11 последователни часа на ден. Освен това на всеки 7 дни трябва да има осигурена поне 24 часа непрекъсната почивка.
Нощният труд е смяна от поне 7 часа, минимум 3 от които трябва да са между полунощ и 5.00 ч. сутринта.
Нощните работници не могат да работят повече от средно 8 часа на 24 часов период. Ако работата включва специални рискове или тежко физическо или умствено напрежение, дневното ограничение не може да бъде надхвърляно.
Нощните работници имат право на безплатен здравен преглед, преди да започнат нощния труд, както и на безплатни редовни прегледи след това, при които трябва да се спазва лекарската тайна. Ако нощните служители страдат от здравни проблеми, свързани с факта, че работят през нощта, те трябва да бъдат преместени на дневна служба, когато това е възможно
Минималната възраст за заетост е 15 години (и дори по-висока в страните, в които задължителното образование продължава след 15-годишна възраст). Млади хора под 15-годишна възраст могат да бъдат наемани за културни, артистични, спортни или рекламни дейности с предварително разрешение на компетентния орган.

Деца поне на 14 години (но все още не на 15) могат също да работят като част от схема за работа/обучение или схема за трудов стаж. Деца на поне 14 години (в определени случаи – на 13) могат също да вършат лека работа. Правилата за работното време, нощния труд и всичко останало са много строги за младите хора.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай