Кой може да упражнява свободна професия?Самоосигуряващи се лица – регистрация


Пазарът на труда, а и перспективите пред този пазар предполагат, че самоосигуряващите се лица ще бъдат масово явление в близко бъдеще. Регистрацията на лице, упражняващо свободна професия, е сравнително лесна и евтина. В сравнение с работа по трудов / граждански договор има повече задължения . Кои са лицата, имащи право да упражняват свободна провесия?

По смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), „Лица, упражняващи свободна професия” са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци (ЕТ);
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Свободната професия всъщност не е толкова „свободна“ от административни задължения. Тя изисква задължителна регистрация (подава се заявление) в регистъра БУЛСТАТ, който е към Агенцията по вписванията. За регистрацията трябва да приложиш документ за придобита квалификация. За т.н. регулирани професии има изисквания за упражняване на дейност (например членство в браншови организации, стаж и др.).

Как човек може да се регистрира като самоосигуряващ се и да практикува свободна професия?
До 7 дни след започване на дейността е необходимо да се подаде Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в ТД на НАП по постоянен адрес на лицето. Прекъсване/възобновяване на дейност се заявява с подаване на същата Декларация.
Лицата, упражняващи свободни професии, доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки (очаква се отпадането им през 2015 г.). Осигурителните книжки се получават и заверяват в териториалните поделения на Националния осигурителен институт.
Избор на месечната осигурителна сума не може да бъде по-малка от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и не по-голям от максималния доход. Всяка година самоосигуряващо се лице може да променя дохода.

Избралите да се осигуряват само за пенсия, внасят ежемесечно осигурителни вноски в размера, определен за фонд “Пенсии” както и за Здравно осигуряване. Когато упражняващите свободна професия са избрали да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, освен вноски за фонд “Пенсии” внасят и осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство”.
Дължимите осигуровки се внасят по сметка на бюджета до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Декларират се в същия срок с подаване на Декларация обр. 1 в НАП, която може да се подаде на място или по електронен път. Изравняване на авансово внесените осигурителни вноски с реалния облагаем доход от тази и други дейности, се извършва на годишна база с подаване на Годишна декларация за доходите на физически лица по чл.50 в срок до 30 април на следващата година. В същия срок се подава и Декларация обр. 6 за самоосигуряващи се лица за дължимите осигурителни вноски.

Ако дейността подлежи на различно данъчно облагане е възможно да попада в разпоредбите на патентен данък. В този случай преди започване на дейността трябва да се подаде Декларация за патент. Ако дейността не е патентна, ще се дължат данъци по ЗДДФЛ. В този случай на тримесечие (до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври) трябва да подаде Декларация по чл. 55 (образец 4001) и да внесе авансов данък в размер на 10% върху реално придобития доход след приспадане на 25% нормативно признати разходи и дължимите осигуровки.
Лица, упражняващи свободна професия подлежат на регистрация по Закона за ДДС, ако са доставчик на услуги към данъчно-задължени лица от ЕС. В тези случаи регистрацията е по чл. 97а или задължителна по общия ред на ЗДДС.
Регистрираните като упражняващи свободнa професия лица не са длъжни да имат касов апарат и да издават касови бележки, но трябва да издават фактури за извършената работа.
Ако самоосигуряващите се лица работят и по трудово правоотношение, осигурителните вноски за тях се дължат върху сбора от доходите им в следния ред:

доход по трудово правоотношение;

избраният доход като самоосигуряващо се лице. В този случай месечният осигурителен доход не бива да надвишава определения максимален месечен осигурителен доход .

При изплащане на доходи за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващите се лица, възложителите не внасят осигурителни вноски и не удържат такива от възнаграждението на самоосигуряващия се. Тези доходи самоосигуряващите се включват при определянето на окончателния размер на осигурителния си доход, независимо от дейността, за която са регистрирани.

Упражняващите свободна професия не са търговци по смисъла на ТЗ.
Ако извършват дейност в конкретен обект, в общия случай е необходимо разрешително за обекта, в случай че подлежи на такава регистрация.
На лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, при изплащане на възнаграждения за работа по договори с възложител (комисионни договори, договори за изработка, за поръчка и др.) не се внасят осигурителни вноски от възложителя на работата и не се удържат лични вноски от лицата.

За повече информация относно осигуряването. Вижте и: noi.bg

rabotatami.com,

Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай