Майчинство 2017 година – всичко, което трябва да знаем


Срещата с майчинството е най-вълнуващото събитие в живота на жената .

В България всяка жена, която е осигурявана най-малко 12 месеца за фонд „Общо заболяване и майчинство“ има право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете.

Майката се ползва със закрила на държавата, като работещите жени  имат право на отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни. 45 дни от него се ползват задължително преди предполагаемата дата на раждането на детето. Ако то се роди преди изтичането на тези 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до тях се ползва след раждането. Този отпуск може да се ползва от съпруга  след изтичането на 6 месеца от раждането, като майката трябва  да се върне на работното си място, а ако съм в брак или живеете заедно, той има право на 15-дневен отпуск от датата на изписването на детето.

В КСО са отбелязани следните видове обезщетения, които имат връзка  с майчинството:

-обезщетения при бременност и раждане (които се изплащат за срок от 410 календарни дни)
– обезщетения при раждане на дете, които се изплащат за срок от 15 календарни дни на бащите (ако отговарят на съответните условия)
– обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни (които се изплащат на осигурените бащи и на осигурените осиновители)
– обезщетение за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст. Обезщетението за отглеждане на малко дете се изплаща всеки месец след 410-те календарни дни, до навършването му на 2-годишна възраст.  За посочения период майката трябва да заяви пред работодателя че желае да ползва отпуск за отглеждане на малко дете. Работодателят няма право да откаже ползването на този отпуск, и следва да издаде заповед за ползването й. Работодателят представя в НОИ копие от заповедта за отпуск, копие от акта за раждане да детето, и попълнено заявление декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.
– обезщетение при раждане на дете в случаите на тежко заболяване на майката на детето или при смърт на майката и/или на бащата на детето
– обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, които се изплащат на осиновителката/осиновителя, който сам е осиновил дете, за срок от 365 календарни дни от датата на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст
– обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, което се изплаща на осигурения осиновител, когато с осиновителката са съпрузи.
– След навършване на 2-годишна възраст на детето, майката няма право на обезщетения платен отпуск. Има право на неплатен отпуск в размер на 6-месеца.

 

Какъв е размерът на обезщетението за майчинство:

Обезщетението за бременност и раждане се изплаща ежемесечно в продължение на 410 дни, като от тях 45 дни преди определения термин. Размерът на обезщетението е в размер на 90% от осигурителния доход за 12 месеца (като не е необходимо тези 12 месеца да са без прекъсване или при един и същ работодател или да са последните 12 месеца преди отпуска, достатъчно е лицето да има общ осигурителен стаж от 12 месеца за този риск), както и да е разрешен от работодателя съответният вид отпуск. Процентът се определя на база на осигурителния доход за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната. Когато лицето е осигурено на повече от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

За периода от 45 дни преди раждане, жената трябва да представи пред работодателя си болничен лист издаден от наблюдаващия лекар. Към болничният лист трябва да бъде приложена декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение (Приложение 15 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване), както и декларация за банковата сметка, по която да бъде превеждана сумата на обезщетението. Обезщетенията се изплащат на база на документите, подадени в НОИ (като в наредбата са определени конкретните образци за различните случаи, както и редът и сроковете за подаването им). Принципно обезщетенията се изплащат в срок до 10 работни дни от представянето в НОИ на съответните документи само по банков път.

Първите 135 дни от 410-дневния отпуск са разделени в три периода със следните продължителности, за които се изисква медицинско свидетелство за временна неработоспособност от лекаря: 45 дни преди раждането; 42 дни непосредствено след раждането и 48 дни след изписване от болницата. Ако една работеща жена не роди в рамките на първите 45 дни, срокът се удължава с ново медицинско свидетелство до деня на раждането, но не може да надвишава 93 дни. Ако раждането настъпи преди изтичане на 45 дни, към останалите дни се добавят 48 дни.

Остатъкът от 275 дни (след изтичане на 135 дни) може да се използва при подаване на писмено заявление от майката към работодателя, като се прилага акта за раждане на детето.

Ако детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката не е възстановена след 42-ия ден този отпуск се продължава по преценка на здравните органи. Отпускът по майчинство се прекратява от следващия ден.

 

След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Майката, която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение за отглеждане на малко дете, получава парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за отглеждане на малко дете, ако: не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване. Самоосигуряващите се лица също имат право на обезщетение в същия размер, ако започнат да упражняват трудова дейност, за която се осигуряват за общо заболяване и майчинство.

И още:

Майката може да работи след 135-ия ден на майчинството –  може да сключи допълнителен трудов или граждански договор, без това да се отразява на обезщетението за майчинство, което се изплаща по основното трудово правоотношение.

Ако след навършване на 6-месечна възраст на детето, майчинството се прехвърли на бащата примерно – той има право на обезщетение за остатъка до 410 календарни дни.

Може Вземете от НОИ Вашия Персонален Идентификационен Код (ПИК), с който да проверявате по електронен път в техния сайт какви суми и за какви периоди ви се изплащат. Този код ви дава възможност и да следите  на коя дата и под кой входящ номер работодателят ви е внесъл документите и така във всеки момент да сте наясно към кого трябва да се обърнете при евентуално забавяне на превод.

България предлага най-щедрите условия за майчинство в света, става ясно от изследване сред 41 държави на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Страната ни предлага най-дългия платен отпуск в сравнение с всички страни от ОИСР (37), както и членките на ЕС – Румъния, Латвия, Литва и др., които не са в организацията. Въпреки че е най-бедната в ЕС, с 410 дни (58.6 седмици) платено майчинство България е на първо място, а след нас се нарежда Гърция с 43 седмици.

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Снимка: Интернет

Източници използвани в статията: КСО, КТ, noi.bg, Приложение 15 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай