Нощен труд – при какви условия, кой има право да работи, заплащане


Работното време е един от измерителите на всеки вид труд и представлява период от време, през който се реализира трудова дейност. Всеки работодател има изключителното право да определя организацията на работното време в предприятието (организацията, фирмата, учреждението), като ползва различните форми на организация, разпределение и отчитане на работното време.
Според чл. 140 от КТ нощен е трудът, който се полага от 22.00 часа до 06.00 часа, а за непълнолетни работници и служители – от 20.00 до 06.00 часа.
Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа, като полаганият извън тези граници нощен труд е извънреден.
Още при сключването на трудовия договор в него следва да се предвиди, че трудът ще се полага през нощта, поради което нормалната продължителност на работното време ще е 7 часа и ще се дължи допълнително трудово възнаграждение за положения нощен труд.
Работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.
Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя.През това време работодателят е длъжен да осигурява на работниците храна, напитки и други облекчаващи условия.
Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да й предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. /Чл. 140а/

Нощният труд е забранен за:
– работници и служители, които не са навършили 18 –годишна възраст. Лицата на възраст до 16 г. могат да полагат труд с изричното съгласие на своите родители и настойници.Наемането на непълнолетни на работа без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. ;
– бременни работнички и служителки или в напреднал етапна лечение ин-витро -тази забрана е абсолютна и при никакви обстоятелства не е допустимо да се полага нощен труд ;
– майки с деца до 6-годишна възраст, като и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, след изрично писмено съгласие е допустимо;
– трудоустроени работници и служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи ;
– работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.
!!! Ако вече сте дал такова съгласие, имате право да го оттеглите писмено до три дни преди датата, от която не желаете вече да полагате нощен труд. Възможно е този срок да не бъде спазен, ако основателни причини го налагат – например, влошено здравословно състояние.

Нощният труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, установени от Министерския съвет.Увеличеното заплащане на нощния труд е регламентирано и се изчислява по реда на чл. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/.
Всеки работодател е длъжен да спазва правилата за увеличено заплащане на нощния труд и за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд, независимо от неговата продължителност и разпределение в посочената времева граница от 22.00 до 06.00 часа (20.00 до 06.00 часа). За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд, независимо от:
– вида на трудовия договор (само дневни, нощни или смесена работа);
– начина на отчитане на работното време (подневно или сумирано);
– системата на заплащане на труда или вида на работните смени (смесени с дневна и нощна продължителност или само нощна).

Подневно изчисляване на работното време:

При подневно отчитане на работното време и при работа на смени, чиято нощна продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното, трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време.

Ако работодателят е установил сумирано изчисляване на работното време:

Сумираното изчисляване представлява форма на изчисляване на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време, се спазва средно за определен по-продължителен /от деня и седмицата/ период от време. Периодът на отчитане се установява от работодателя, като той може да бъде седмичен, месечен или друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.
При сумирано изчисляване на работното време работодателите разработват графици за работното време.

Изчисляването на работното време става в края на периода на отчитане, като се сравняват действително отработените часове (след превръщането на нощните часове в дневни )* и установената нормална продължителност на работното време за същия период.При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.

– При нормална 8-часова продължителност на работното време, коефициентът е 8:7, т.е. – 1,143, а при 7-часова продължителност коефициентът е 7:7, т.е.- 1.

– При сумирано изчисляване на работното време трудовото възнаграждение, заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между часовете, получени след превръщането на нощните часове в дневни, и действително отработените часове през месеца или установения друг период.

Светлана Димитрова,
rabotatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай