Някои особени видове стачки.


1. Стачка от солидарност /чл.11, ал.4 ЗУКТС/. Различието от обикновената стачка в предприятие е че е:
– необходимо е наличие на провеждана стачка в друго предприятие или от същото предприятие, но от друго негово поделение;
– не е необходимо наличието на неразрешен колективен трудов спор;
2. Предупредителна стачка /чл.11, ал.5 ЗУКТС/. Различието от обикновената стачка в предприятие е че е:
– не се отправя Уведомително писмо до работодателя или негов представител (част І, т.2.);
– предупредителната стачка е с максимална продължителност до един час в един работен ден.
– тя може да бъде провеждана еднократно.

Стачката се прекратява:
при постигане на споразумение за решаване на колективен трудов спор;
постигане на споразумение за отнасяне на спора за решаване от НИПА чрез посредничество или арбитраж;
по решение на работниците и служителите.

Работниците и служителите имат право, като всички граждани на република България за защитя своите трудови и социални права чрез провеждане на събрания, митинги и манифестации

Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации, съгласно Конституцията на Република България. Редът за провеждане на събрания, митинги и манифестации е уреден в Закона за събранията, митингите и манифестациите .
Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани, от сдружения, от политически, синдикални и други обществени организации.
Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22 до 6 часа.
Събранието или митингът може да се провежда на открито или в закрито помещение. За събрания на закрито не се изисква разрешение. Изискванията на закона не се прилагат и за събранията по месторабота и събранията, предвидени с нормативен акт, както и за сватбени, семейни и другарски тържества, културни и спортни прояви, погребални ритуали, религиозни обреди и други подобни.
Събрание, митинг или манифестация не може да се провежда в обозначената зона около Народното събрание, както и в непосредствена близост до военни обекти.
За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват общинския съвет или кметството, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга. В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението може да се направи в срок от 24 часа.
Организаторите на събранието или митинга вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му. Председателят на изпълнителния комитет на общинския съвет, съответно кметът, съдействува за нормалното протичане на събранието или митинга, а по искане на организаторите – и за осигуряване на помещение. Важно е да се потърси съдействието на кмета и полицията за нормалното протичане на мероприятието, за да може и общинската администрация да носи отговорност, иначе отговорността осигуряване на реда при провеждане събранието /митинга/, е единствено за организаторите. Събранието или митингът се ръководи от председател. Участниците в събранието или митинга са длъжни да спазват указанията на председателя за запазване на реда. От събранието или митинга се отстраняват лицата, които с поведението си пречат за провеждането му, грубо нарушават обществения ред, за това може да се търси съдействието на органите на МВР.
Организаторите на манифестация уведомяват писмено общинския съвет или кметството за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко пет дни преди провеждането й, а в неотложни случаи – най-малко два дни. Председателят на изпълнителния комитет на общинския съвет, съответно кметът, както и организаторите вземат необходимите мерки за спазване на реда за провеждане на манифестацията и за безопасността на движението.
За провеждането на събрания, митинги, и манифестация организаторите са длъжни единствено да уведомят общинския съвет или кметството. Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, председателят на общинския съвет, съответно кметът, предлага промяната им, но не може да забранява провеждането им. Председателят на общинския съвет или кметът може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, само когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
Само в тези изрично изброени от закона случаи може да се забрани провеждането на събрание, митинг или манифестация. Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването. Организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната пред общинския съвет, който се произнася в срок от 24 часа. Когато изпълнителния комитет на общинския съвет не се произнесе в определения срок, събранието, митингът или манифестацията може да се проведат. Когато жалбата се остави без уважение, спорът се отнася пред съответния районен съд, който се произнася в петдневен срок. Решението на съда е окончателно.
Председателят на общинския съвет, съответно кметът, може да прекрати събрание, митинг или манифестация, които не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени със закона. При прекратяване на събранието, митинга или манифестацията участниците са длъжни да се разотидат незабавно.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай