Освобождаване на работничка или служителка за медицински прегледи при бременност


Отпуск за кърмене и хранене на малко дете
І. Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 2 КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177 КТ. За да ползва това право, работничката/служителката следва да е уведомила работодателя за факта на бременността (чл. 313а КТ). Основанието за ползването му е – медицински преглед, който трябва да бъде извършен в работно време на работничката/служителката. Това следва да бъде удостоверено от съответните изпълнители на медицинска помощ. Прегледът може да бъде редовен, профилактичен, контролен и т.н. Отпускът е субективно право на работничката/служителката и работодателят е длъжен да я освободи от работа за провеждането на медицинския преглед. В ал. 2 на чл. 157 КТ не е определена изрично продължителността на отпуска за явяване на медицински преглед. При това положение следва да се прилагат общите правила относно продължителността на отпуска изобщо за явяване на медицински преглед, установени в Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Продължителността на отпуска ще се определя от времето за провеждане на прегледа, и за отиване и връщане до лечебното заведение. То се отразява в издавания в такива случаи болничен лист.
ІІ. В чл. 166, ал. 1 е предвиден отпуск за кърмене и хранене на малко дете. Съгласно посочената разпоредба, работничката или служителката, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж. За работничка или служителка, която работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, този отпуск е 1 час дневно. След навършване на 8-месечна възраст на детето, този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на работничката или служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето. Когато работничката или служителката има близнаци или недоносено дете, размерът на отпуска по предходната алинея е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и по 2 часа – след навършване на 8-месечна възраст на детето, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми. В тези случаи, ако работничката или служителката работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е 2 часа, а след 8-месечна възраст на детето – по 1 час на ден. Отпускът по тази алинея се ползва на два пъти, а със съгласието на работничката или служителката – наведнъж (ал. 2). Отпуск при условията и в размерите, посочени в този член, се дава и на осиновителката, и на майката на заварено дете (ал. 3). Отпускът по предходните алинеи се заплаща от работодателя (ал. 4).

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай