Отпускане на пенсия за инвалидност – необходими документи, процедура


Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност. Пенсиите за инвалидност са за общо заболяване и за трудова злополука или професионална болест.
І.Необходими документи за отпускане на пенсията:
– Подава се молба заявление по образец УП-1 до териториалното поделение на Националния осигурителен институт;
– Прилагат се документи за осигурителен (трудов) стаж – трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или удостоверение за трудов стаж УП-3 до датата на инвалидизирането;
– Прилагат се документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за последните три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането – УП-2.За времето от 01.01.2000 се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителни вноски.
– Експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на националната експертна лекарска комисия (НЕЛК);
ІІ. В двумесечен срок за пенсионера се изготвя препис от пенсионното разпореждане за отпуснатата пенсия за осигурителен стаж и възраст, където се посочват видът и основанието за отпускане на пенсията, началната дата, от която започва изплащането й.
ІІІ. Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи се правят от страна на заинтересованите лица и органи както следва:

срещу решенията на лекуващия лекар – пред лекарската консултативна комисия;

срещу решенията на лекарската консултативна комисия – в 14 дневен срок от получаването им пред териториалната експертна лекарска комисия;

срещу решенията на пред териториалната експертна лекарска комисия – в 14 дневен срок от получаването им пред Националната експертна лекарска комисия;

срещу решенията на НЕЛК – пред Софийски градски съд по Закона за административното производство.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай