Подаване на болнични листове по електронен път – трябва да знаем, нова уредба


От 01.01.2015 година започва подаването на болничните листове по електронен път. Хартиените болнични, издадени след 31 декември 2014 г. върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност“, са невалидни.
За издаването на болнични листове след 01.01.2015 год. трябва да се използва програмен продукт, който отговаря на функционалните изисквания, които са публикувани на интернет страницата на НОИ. Софтуерът се разпространява безплатно от НОИ и може да бъде намерен в рубрика Е-услуги – еБолнични листове. Чрез него се извършва въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове, както и на данните от решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове. Въведените данни се изпращат в НОИ и постъпват в Електронния регистър на болничните листове едновременно с издаването им или чрез експорт на файлове, които се подават отново чрез продукта или през уеб-приложението в сайта на НОИ. С изменените образци от началото на 2015 г. в ТП на НОИ ще се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение (Приложение №15) и другите необходими документи за болнични листове, издадени след 31. декември 2014 г., дори и временната неработоспособност да е започнала преди 1. януари 2015 г. Независимо от датата, от която се иска изплащане на обезщетенията, осигурителите трябва да представят с новите образци и всички заявления-декларации за изплащане на парични обезщетения.
За фирмите е предвидено лекарите да попълват формуляр, подобен на извинителна бележка. При желание той ще може да бъде даван на хартия на болния, който да го предаде на работодателя, ще има възможност този документ да бъде изпратен и по електронен път на работодателите.
За издаване на хартия новият образец на болничен лист – може да бъде разпечатен от интернет сайта на НОИ. След това той се попълва в 2 екземпляра – единият се предоставя на пациента за информиране на работодателя, а вторият се представя от лекаря с опис и придружително писмо в териториалното поделение на НОИ в 14-дневен срок от издаването на болничния лист.
В случаите, когато нямат интернет връзка или сертификат за електронен подпис, но имат инсталиран софтуер, лекарите могат да попълнят електронния болничен лист в програмния продукт, да го копират на електронен носител и също в 14-дневен срок да го представят в НОИ.
Паричните обезщетения и помощи се изплащат на хората по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни банкови сметки в срок от 15 работни дни след представянето на необходимите документи за болничните листове (декларация приложение нр. 15) в НОИ от осигурителя и на данните от издадените болнични листове от лекарите. Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в срок от 15 работни дни от представяне на документите и постъпване на данните за първия месец от периода. За останалите календарни месеци изплащането е до пет работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до пет работни дни след изтичане на срока на обезщетението. Услугата е достъпна на интернет страницата на НОИ nssi.bg в рубриката „Е-услуги“/“Справки“/“Справки по ЕГН и ПИК“/ – раздел „Справки от електронния регистър на болничните листове“. rabotatami.com,

Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай