Подаване на документи за спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица


!!! Безработните лица са длъжни да декларират всяко обстоятелство, което води до спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване или изменяне на паричното обезщетение за безработица в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.
Декларирането се извършва с подаване от безработното лице на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица по образец, приложение № 5 към чл. 7, ал. 1 от НОИПОБ. Декларацията се подава в ТП на НОИ, което е отпуснало и изплаща обезщетението или в най-близкото постоянно работно място на НОИ за обслужване на безработни лица, откъдето се изпраща по служебен път в компетентното ТП на НОИ.
Декларациите за промяна в обстоятелствата се подават от безработните лица и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.
При подаване на всяка декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица, на лицето се издава справка за приети, върнати и/или липсващи документи.
Паричните обезщетения за безработица се спират и/или прекратяват и в случаите, когато лицето не е подало декларация за промяна в обстоятелствата, но от информационната система на НОИ е установено настъпване на обстоятелство, което води до спиране или прекратяване изплащането на паричното обезщетение за безработица.
!!! Лице, което не е декларирало в 7-дневен срок за настъпили обстоятелства, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане и размера му, и продължава да го получава, подлежи на административнонаказателна отговорност и връща неправомерно получената сума с лихвата по чл. 113 от КСО.
За възобновяване изплащането на спрените и/или прекратени обезщетения лицето също е длъжно да подаде декларация в 7-дневен срок от отпадане на обстоятелството, довело до спиране и/или прекратяване. За неспазването на този срок лицето също носи административнонаказателна отговорност.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай