Права на работещите с компютър в България. Интересно


В днешно време почти няма отрасъл или дейност, в които да не се използват компютри.
Всички ние сме изложени на целодневно облъчване от монитора и много малко от нас осъзнават вредата от това.
Освен проблеми със зрението, може да си докарате и проблеми с опорно-двигателния апарат, психичен стрес, главоболие, и много още неприятни последици.
Темата „Здравословни и безопасни условия на труд “ е широко коментирана, но сякаш остава недостатъчно позната и не винаги сме наясно с какви права имаме и как да си ги търсим .

Знаете ли, например, че работодателят следва да ви покрие разходът за очила, ако работите на компютър? Работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
1. преди започване на работа с видеодисплеи;
2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.
Ако ви е интересно, ето, и още по темата?

Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи/ както е записано в закона, но разбирайте,екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й монитор, компютър, екран, лаптоп и т.н./ в България, при работа с компютър са в разпоредбите на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Като лица работещи на компютър / „Лице, работещо с видеодисплей″/ е е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време, а „Работно място за работа с видеодисплей“ е съвкупност от: видеодисплей, който може да бъде снабден с клавиатура или входно устройство; и/или софтуер, определящ взаимодействието оператор – машина; аксесоари по избор; периферни устройства – модем, устройство за дискети, принтер, държател на документи, телефон; работен стол и работна маса или работна повърхност; заобикаляща работна среда.

Какви са правата Ви, когато при работа на компютър в България?

1. Работодателят следва да осигури обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., при постъпване на работа, съществени изменения на организацията на работното място, въвеждане на ново оборудване. Както и информация за предприетите мерки и да се консултира с работещите за това.

2.В наредбата са регламентирани задълженията на работодателя да извърши оценка на риска и да предприеме превантивни мерки за намаляване на основните рискове при работата с дисплеи, които освен опасност за увреждане на зрението са свързани и с възможни мускулно-ставни увреждания, дължащи се на неблагоприятна и принудителна поза и монотонни движения.Съобразно оценката на риска, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки за намаляване на рисковете, както и да предостави на служителите обучение и информация относно тези мерки и изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове.

Трябва, да се съобрази, разбира се и със Закон за здравословни и безопасни условия на труд, както и с Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Работодателят следва да осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: – преди започване на работа с видеодисплеи; – един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и – ежегодно за лицата, навършили 40 години; както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Работодателят има задължението и за своя сметка да осигури средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледа.

4. Работодателят организира трудовата дейност, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:
– регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
– извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи. В случай че в резултат на оценката на риска е идентифицирана необходимост от разработване на физиологични режими на труд и почивка, то същите се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите (чл. 7. от Наредба № 15)./ДК/

5.Законът е определил и съответните изисквания към оборудването и работната среда. Част от тях са, че знаците върху екрана трябва да са с подходящ размер, да са ясно оформени, да няма отражения или отразен блясък върху монитора, да бъде лесно подвижен спрямо нуждите на лицето, работещо с него. Клавиатурата да е така разположена, че да дава възможност лицето да заема удобна поза при работа, да дава възможност за опора на ръцете и китките, за да не се предизвиква умора при работа.Работният стол трябва да дава свобода на движенията на лицето, да може да се регулира на височина и наклон, за заемане на удобна работна поза.Като са дадени и изисквания относно осветление, влажност, отражение и блясък.

Да не забравяме и сами да се грижим за себе си – да се раздвижваме, да правим леки упражнения, да ядем подходяща храна.

Ако желаете, ни разкажете и вашия опит. Спазват ли се тези изисквания на вашето работно място?

Автор:
Светлана Димитрова,
rabotatami.com

снимка: Интернет

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай