Прекратяване и спиране изплащането на всички видове обезщетения за безработица


Обстоятелства, които водят до спиране и прекратяване изплащането на паричното обезщетение за безработица.
В законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица, е предвиден и ред за спиране и прекратяване изплащането на вече отпуснато обезщетение.
І. Спира се изплащането само на паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО / Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването/, при настъпване на следните обстоятелства:
получаване на обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане за периоди след прекратяване на осигуряването – за периода, за който се изплаща обезщетението;
изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование – за периода, за който се изплаща обезщетението. В цитираните разпоредби е определена максималната продължителност на периода, за който се изплаща този вид обезщетение. С акт на министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение и за по-дълъг период.
представяне на доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.
ІІ. Прекратяване, спиране, възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица на плащане на всички видове обезщетения за безработица.
1. Прекратява се изплащането на всички видове парични обезщетения за безработица при настъпване на определени обстоятелства, някои от които са различни за различните видове обезщетения.
а/ обстоятелства, при които се прекратява изплащането на всички видове парични обезщетения за безработица:
започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО – от датата на започване на дейността;
прекратяване на регистрацията като безработно лице в Агенцията по заетостта – от датата на прекратяване на регистрацията;
смърт на безработното лице – от датата на смъртта.
б/ паричното обезщетение за безработица, отпуснато на основание чл. 54а от КСО, се прекратява и при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава – от датата на придобиване на правото;
в/ паричното обезщетение за безработица на безработните съпруги/съпрузи на преместените военнослужещи, отпуснато на основание чл. 230 от ЗОВСРБ, се прекратява и при:
прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия – от датата на прекратяване на договора;
прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга й – от датата на настъпване на обстоятелството, съгласно влязло в сила съдебно решение;
промяна на адресната регистрация по настоящ или постоянен адрес на съпругата/съпруга на военнослужещия в населено място, различно от населеното място, в което е преместен военнослужещият – от датата на новата адресна регистрация.
г/ паричното обезщетение за безработица на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии, отпуснато на основание чл. 231 от ЗОВСРБ, се прекратява и при:
прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия – от датата на прекратяване на договора;
прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга й – от датата на настъпване на обстоятелството, съгласно влязло в сила съдебно решение;
завръщане на военнослужещия от международна операция или мисия – от датата на завръщането.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай