Професионално ориентиране в Бюрото по труда


Дирекциите „Бюро по труда“ предлагат следните услуги по професионално ориентиране:
Професионално консултиране – индивидуално или групово.
Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по отношение на:

избора на професия (специалност)

степента на квалификация – начална професионална квалификация или преквалификация

пътищата за придобиване на желаната квалификация.

Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите.

Професионално информиране на всички желаещи по отношение на:

същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване

състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост

личностните изисквания за професионална пригодност

възможностите за професионално обучение, следване, повишаване на квалификационното ниво

обучаващите институции – Центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация и т.п. (учебни програми, материално-техническата база и др.), формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите, документите, които се издават при завършване

възможностите за професионална реализация на пазара на труда.

Информирането може да бъде индивидуално или групово (на лица с общи интереси). Услугите по професионално ориентиране се предлагат в дирекциите „Бюро по труда“ и/или в Информационно-консултантските звена към тях.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай