Пряка и непряка дискриминация на работното място


При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на дискриминационни признаци, народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.
Предвидено е в Закона за защита от дискриминация, поставяне под закрила срещу дискриминация на всички работници и служители. Защитата е въведена за случаите на прояви на дискриминация, извършени както от работода- теля, така и от други работници и служители.
Закрилата е срещу пряката и срещу непряката дискриминация:
– пряка дискриминация са случаите, при които едно лице се поставя в по-неблагоприятно положение (третиране) спрямо друго лице въз основа на дискриминационните признаци, посочени по-горе;
– непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на дискриминационните признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, с изключение на случаите, когато тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а, с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими;
– при обявяване на свободно работно място работодателят няма право да поставя изисквания, свързани с дискриминационните признаци. Преди сключване на трудовия договор работодателят няма право да иска информация за дискриминационните признаци, освен в случаите, по които законът го допуска;
– работодателят няма право да откаже да наема на работа или да наеме при по-неблагоприятни условия спрямо друго лице на основата на дискриминационните признаци;
– работодателят трябва да осигури еднакви условия на труд без оглед на дискриминационните признаци;
– работодателят трябва да предостави на работниците и служителите равни възможности, без оглед на дискриминационните признаци, за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността им;
– работодателят е длъжен в сътрудничество със синдикатите да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.
!!! В случай, че спрямо теб е имало проява на дискриминация, ти можеш да се обърнеш към съда или към Комисията за защита срещу дискриминация и да потърсиш защита на правата си. Това може да бъде направено и от синдикалните организации и техните поделения, както и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
Ако си претърпял вреди от нарушаването на правата ти, във връзка с равенство в третирането, можеш да предявиш и иск пред съда за обезщетение срещу работодателя, лицата и/или органите, причинили вредите.
За производствата пред съд ти не плащаш държавни такси, а разноските са за сметка на бюджета на съда.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай