Психологическо подпомагане и мотивиране за активно поведение на пазара на труда от Бюро по труда


Дейността по психологическо подпомагане, която се предоставя в Дирекции бюра по труда на регистрираните в тях търсещи работа лица включва следните психологически услуги
– психологическо изследване;
– индивидуално и групово психологическо консултиране за мотивиране.
Тези услуги представляват стъпки от Плана за действие на търсещите работа лица.
Психологът участва в консултантския екип/екипи като организира и осъществява консултантска и диагностична дейност.

Организация на дейността по психологическо подпомагане

Консултиране на клиенти, насочени от консултантския екип/екипи към дейността по психологическо подпомагане:

разработване на график за индивидуални, групови психологически консултации и мотивационно обучение с определени дати и часове. Този график се съгласува с другите специалисти от консултантския екип/екипи;

запознаване с наличната информация за клиента от Регистрационния картон и Плана за действие преди провеждане на индивидуална психологическа консултация.

Консултиране на клиенти, самостоятелно потърсили услугата психологическо подпомагане:
Провежда се в интервала между планираните в графика консултации, ако съществува такава възможност или се определя час и дата за консултация.

* В зависимост от конкретния проблем на клиента, психологът предоставя една или няколко психологически услуги.
** Информацията за търсещите работа лица, ползвали психологически услуги, има конфиденциален характер.

Видове психологически услуги, предоставяни на търсещите работа лица

Индивидуално психологическо консултиране:

използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението у клиента и за преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултацията;

изслушване на клиента;

специфициране на проблема: работа върху личностни бариери за преодоляване и определяне на критерии за постигане на удовлетворителен резултат;

подпомагане на клиента при вземане на решение;

приключване на консултацията и договаряне за евентуална следваща консултация.

Индивидуално психологическо консултиране при следващи консултации:

оценяване на постигнатите резултати от набелязаните действия по време на предишната консултация: до каква степен са осъществени, възникват ли трудности в процеса на тяхното осъществяване и от какъв характер са те, формулиране на нови цели за преодоляването им;

приемане на решения за нови действия, водещи до постигане на резултати и разрешаване на проблема;

приключване на консултацията.

Психологическо изследване за:

диагностика на индивидуалните психологически характеристики на клиента;

специализиран подбор по заявка на работодател за обявени свободни работни места;

подбор за включване в ПМЗ или квалификационен курс;
* В зависимост от поставените цели на изследването се прилагат комплексни методи – интервю, събеседване, наблюдение, тестови методики и др.

Групово психологическо консултиране с цел:

формиране на социални умения при търсене на трудова заетост;

справяне със стреса и повишаване на самооценката на търсещите работа лица;

изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели;

подготовка на документи за кандидатстване;

подпомагане на трудовата реализация и адаптация към пазара на труда;

определяне на индивидуална консултация с клиент при необходимост.

Консултиране съвместно със специалисти от консултантския екип/екипи:

провеждане на съвместни консултации се практикува за клиенти от рисковите групи на пазара на труда;

при необходимост се включват и лица от близкото социално обкръжение на търсещото работа лице.

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай