Работа в Гърция – трябва да знаем. Съвети, право, полезна информация


От 1 януари 2009 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор на територията на Република Гърция.
Все по-трудно се намира работа и в Гърция, но около 200 хил. сънародници се трудят в южната ни съседка-болшинството от жените са заети в сферата на търговията, услугите, хотелиерството, а също така работят и като домашни помощници. Мъжете пък се трудят най-често в строителството, туризма и селското стопанство.
Най-много 40 хил. са съсредоточени в Северна Гърция,а една трета се трудят в Солун. Сънародници има и в региона на Атика, югозападното крайбрежие на Пелопонес, о. Крит и о. Родос.
Българите най-често пристигат да работят по препоръка на познати, които вече са се устроили, чрез агенции, обяви в интернет или решавайки на място да потърсят работа чрез така наречените „ графии„.Преди да тръгнете – проучете агенциите и местата, на които отивате да работите внимателно, защото процентът на измамени българи е доста висок.
Гръцкият език се учи бързо, но е добре, преди да тръгнете от България, да се подготвите сами или на курс, защото ако решите да посещавате такъв в Гърция, ще Ви излезне доста скъпо.
Заплатите се различават в зависимост от конкретното договаряне с гръцкия работодател, като и града, в който се трудят българите.

Основните проблеми на работещите българи в Гърция са свързани с намалено възнаграждение за труд, удължено работно време и ненавременно плащане.
Българите, които живеят в Гърция имат правото, което имат и гърците, да кандидатстват наравно с тях за свободни работни места. От службата за намиране на работа са длъжни да обслужват българите наравно с гърците, както и с всички останали европейски граждани. Забранено е расистко поведение спрямо българите, които работят в Гърция, заради тяхната националност.
Българите, които работят в Гърция могат да упражняват правото си да бъдат членове на синдикати, да бъдат избирани в администрацията или на управителни места в синдиката, както и да участват в избори.
Ако желаете да останете в Гърция за повече от 3 месеца, Вие ще трябва да се регистрирате в полицейското управление по местоживеене – за целта трябва да сте нает на работа или докажете притежаване на адекватни средства за издръжка и завръщане в държавата по произход. /В полицията се представя документ за самоличност, доказателство за заетост, за наличие на средства и здравна осугуровка – Европейска здравна карта. 3 броя снимки./ Разрешението за пребиваване се издава за срок от 5 години и може да бъде подновявано. Всеки жител получава личен регистрационен номер /AFM/ за нуждите на данъчните власти и друг регистрационен номер /AMKA/ във връзка със социалното осигуряване.
За повече информация – Център за услуги на гражданите: www.kep.gov.gr
Въпроси, касаещи чуждестранни граждани – www.ydt.gr
Всяко лице в Гърция е отговорно за плащането на данък върху доходите си като служител или самостоятелно заето лице. Чуждестранно пребиваващите граждани, които са наети на работа в Гърция заплащат данък само върху доходите, придобити в Гърция. Всеки месец Вашият работодател трябва да приспадне от заплатата Ви размера на данъка и националните здравни осигуровки. Като самостоятелно заето лице трябва да внесете авансово на три вноски този данък. При внесена по-голяма сума ще Ви бъде възстановена разликата след подаване на годишна данъчна декларация.

Отговорната институция за социално осигуряване на наетите лица /работници и служители/ е Социалният осигурителен институт – IKA-ЕТАМ: http://www.ika.gr. Тя е отговорна за всички сфери на социална сигурност освен осигуряване за безработица и семейни помощи, които се администрират от OAED. Осигуряването чрез IKA е задължително и започва от първия ден на работа. Самонаетите лица се осигуряват чрез Осигурителната организация на самонаетите професионалисти /О.А.Е.Е/, а земеделските производители – чрез Земеделската осигурителна организация /OGA/. На всяко осигурено лице се издава извлечение от индивидуалната осигурителна сметка, от която е видна цялостната схема на осигуряване на съответното лице. Извлечението се изпраща на всеки 4 месеца до работодателя, който е длъжен да го представи на работника. На всяко осигурено лице се издава и здравна книжка, която се подновява всяка година. Също така има малък брой професионални схеми. Ако сте обхванати от някоя от тези схеми, се свържете с IKA-ETAM за повече информация.Ако живеете в Гърция и не сте сигурни относно своите права и задължения във връзка със социалната сигурност, се свържете с местния офис на IKA-ETAM.
Повечето институции за социална сигурност са под шапката и надзора на Министерството на труда и социалната сигурност. Малък брой институции за социална сигурност са на подчинение и се контролират от други министерства [например Осигурителния фонд за морски служители (NAT), който развива дейност под шапката на Министерството на икономиката, конкурентоспособността и флота, и Върховната сметна палата (GLK), която осигурява държавни служители и функционира под шапката на Министерството на финансите].

OAED (Службата по трудова заетост) е специализирана институция, отговаряща за риска от безработица; тя отговаря също за семейни обезщетения. Независимо от това IKA-ETAM събира осигурителните вноски за OAED. Обществената служба за заетост – OAED /www.oaed.gr/ играе активна роля на пазара на труда. Гражданите на Европейския съюз имат свободен достъп до услугите, които предоставя ОАЕD. Безработните могат да намерят работа и с помощта на частни трудови посредници, които са получили съответното разрешително от Министерството на труда и социалната сигурност. Те посредничат при намиране на работа за определени професии, в частност за артисти, контрольори, менажери, за заемащи длъжности в правосъдието, счетоводители и данъчни експерти, чистачи, строителни работници, техници и др. Вестниците също са важен източник, особено за офис служители и за работа на средно ниво. Обявите за ръководни длъжности и длъжности за специалисти обикновено се публикуват и на гръцки, и на английски език.
Също така Вие можете да попитате приятели и познати дали познават работодател, който търси персонал. Напоследък се използват много уебсайтове, рекламиращи оферти за работни места в Гърция, както и социалните мрежи (Facebook,LinkedIn,Twitter). Могат да се използват и уебсайтовете на конкретни компании, където се публикуват обяви за свободни работни места.

Ако работите в Гърция, имате право на същите обезщетения за социална сигурност като гръцки работник (гражданин) и при същите условия. Членовете на вашето семейство, които живеят в Гърция, могат също да заявят обезщетения при същите условия като членовете на семейството на гръцки работник.
Здравни грижи могат да бъдат получени чрез държавни болници и регистрирани частни клиники и болници на института за социална сигурност IKA-ETAM. В градските зони осигурените лица избират семеен лекар от списък. В селските райони няма свободен избор; осигурените лица се обръщат към местния лекар на Института за социална сигурност. Те могат да посещават специалисти в регионална институция на Института за социална сигурност в определен час, в съответствие със списък на чакащите. При спешни случаи те могат да ползват също частен специалист.
Добре е да вземете с Вас легализирани удостоверения за придобита квалификация. Това може да Ви помогне да си намерите работа в Гърция или да продължите образованието си. Съветваме Ви да се обърнете към гръцкото посолство в София.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център /DOATAP/ в Гърция можете да намерите на: http://www.doatap.gr/.
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Полезни страници:
http://www.kep.gov.gr/ – информация за престой на гражданите на Европейския съюз. Информация за имигранти и чужденци.
3 http://www.kepea.gr-Център за информация на Общата конфедерация на работниците от Гърция. Този център има за цел да бъде полезен на имигрантите, работещи в Гърция.
Министерство на труда и социалната сигурност
Генерален секретариат за социална сигурност, Дирекция „Международни отношения“,Ул. Stadiou, № 29, 10110 Athens, Тел.: +30 210 336 8000
www.ggka.gr

Министерство на труда и социалната сигурност
Дирекция „Международни отношения“Отдел ЕС,Ул. Pireos, № 40, 10182 Athens C.P.
Тел.: +30 210 529 5101
www.ypakp.gr

Организация за осигуряване в селското стопанство (OGA) -www.oga.gr
Социално-осигурителна организация за самостоятелно заетите лица (OAEΕ)
www.oaee.gr
Осигурителен фонд за лицата, упражняващи свободни професии (ETAA)
www.etaa.gr, Отдел за инженери – TSMEDE
Ул. Kolokotroni № 4 10561 Athens, тел.: +30 210 3740000, www.tsmede.gr
Отдел за медицински служители – TSAY, Ул. Aharnon № 27, 10439 Athens, тел.: +30 210 8816911-17, www.tsay.gr
Отдел за адвокати – TAN
Ул. Socratous № 53, 10431 Athens, тел.: + 30 210 5296165-171, www.tnomik.gr
Служба по трудова заетост (OAED) – www.oaed.gr
Дипломатически представителства на Република България в Република Гърция- http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=46

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай