Работа в Кипър – трябва да знаем. Съвети,право, полезна информация


Притесненията на много български домакинства за бъдещето ги принуждават да използват и най-малката възможност да се хванат на каквато и да била работа, най-вече в съседни държави. Не са малко онези, които са намерили препитание в Гърция и в Кипър, въпреки финансовите затруднения на тези страни и увеличаването на безработицата.

1.Приблизително около 20 хиляди са българите, които живеят и работят в Кипър постоянно. Останалите – почти още толкова – попадат в категорията на сезонните работници. Повече от половината гурбетчии са недоволни от възнаграждението си и негодуват, че за същата работа кипърците вземат по-високи надници. Въпреки факта, че българските работници стимулират кипърската икономика, много често те са поставени в неравностойни условия на труд и заплащане.Въпреки по-ниското заплащане те нямат намерение да се връщат в България, тъй като не виждат друга алтернатива. Всеки втори гурбетчия е намерил работа, само защото се е съгласил да се труди за по-малко пари в сравнение с исканата от кипърците сума. Основните проблеми на българите в Кипър са нередовното плащане на заплатите и нерегламентирания извънреден труд.

2.Най – големите градове след Никозия са Лимасол, Ларнака и Пафос. В тези градове предимно се търсят чуждестранни работници в различни сектори . Камериерки, хладилни техници, готвачи, помощник-готвачи, кухненски помощници, работници на автомивка, гледачи на възрастни хора, сътрудници в агенции за недвижими имоти – такава работа най-общо може да се намери в Кипър за хората без особена квалификация. И разбира се – сезонна заетост в земеделието. В Кипър заплатите са малко по високи, а и работодателите са по – гъвкави и заминаването е значително по – бързо в сравнение с Гърция.

3.Съветваме ви преди да тръгнете да работите там, е да имате познания по гръцки или английски език. Подгответе се сами, на курс, а и в интернет има доста материали.
4.Всички български граждани, снабдени с валиден паспорт или лична карта могат да влизат, да преминават транзитно и да пребивават в Р Кипър безвизово за срок до 90 дни без да се регистрират при пристигане.
Българските граждани, които възнамеряват да пребивават в страната повече от 90 дни и/или да започнат работа, са длъжни да: подадат молба за регистрация /Alien Registration Certificate/ в рамките на осем (8) дни от пристигането си в съответните регионални звена на Имиграционната служба; кандидатстват за разрешение за пребиваване /Residence Permit/, като заявлението трябва да бъде подадено преди изтичането на 3-месечния период от подаването на молбата за гражданска регистрация; посоченото разрешение за пребиваване се издава в срок от шест месеца, считано от датата на кандидатстване и подаване на необходимите документи от заявителя (необходими документи – валиден паспорт или лична карта, 2 снимки, такса);
За повече информация: тел. +357 22804400; migration@crmd.moi.gov.cy

5.В Кипър можете свободно да работите, без да е необходимо разрешение за работа. Можете да се регистрирате в бюрото по труда, където да получите подходяща информация и насоки. Ако за първи път се регистрирате, трябва да представите валидна лична карта или паспорт, както и копие на диплома или сертификат за професионално образование, преведени на гръцки или английски език. Друг начин за търсене на работа е чрез интернет базирана система за свободни работни места към Обществената служба по заетост: www.mlsi.gov.cy/dl; www.pescps.dl.mlsi.gov.cy
Вестниците се считат за важен източник, когато някой търси работа в Кипър. Можете да намерите връзка за интернет страниците на всички основни вестници в Кипър на правителствения интернет-портал: www.cyprus.gov.cy .
Напоследък все по-полярно е и търсенето на работа чрез социалните мрежи – Facebook, LinkedIn. Винаги проучвайте внимателно посредниците, които ви предлагат работа, и искайте задължително трудов договор. Работодателят е длъжен в срок от един месец от започване на работа да информира писмено работника за условията на назначаване и работа. В случай на неизпълнение на това задължение, може да се сигнализира Отдела по трудовоправни отношения, на телефон +357 22451500, или по електронна поща на: info@dlr.mlsi.gov.cy.
Във Кипър функционират също частни агенции за търсене на работа. Наблюдава се обаче, че частните фирми таксуват чуждестранните работници за услугите, които предлагат за намиране на работа. Понякога сумата може да бъде в размер на няколко месечни заплати. Добре е да знаете, че и в кипърското, и в европейското законодателство се забранява събиране на такси от работници за намиране на работа. Всички разходи, които могат да бъдат резултат от посредничество за намиране на работа, се поемат напълно от работодателя. Също трябва да е ясно, че работниците от Общността имат право да сменят работодателя когато и колкото често искат. Някои работодатели или дори частни агенции за намиране на работа, за да предотвратят упражняването на правото на свободен избор на работодател, задържат под различни предтексти официалните документи на работниците като паспорта, например.

6.Социално-осигурителната схема в Кипър се финансира чрез вноски, които се разпределят между работника, работодателя и държавата. Социалното осигуряване предвижда редица обезщетения и плащания – в случай на женитба, раждане, смърт, погребение, майчинство, болест, безработица, инвалидност, при временна нетрудоспособност, при професионална злополука, пенсионно осигуряване. За повече информация – Отдела за социално осигуряване – www.mlsi.gov.cy/sid
Според Закона за Данъчното облагане на физически лица, Вие ще сте данъчно облаган в Кипър, ако пребивавате в страната за период по-дълъг от 183 дни годишно. Данъците се удържат месечно от заплатата.

Обезщетение за безработица се изплаща на заети лица на възраст между 16 и 63 години при принудителна безработица. Лицата, които на 63-годишна възраст не удовлетворяват осигурителните условия за пенсия за старост, имат право да получават обезщетение до необходимата дата, но при никакви обстоятелства след достигане на 65-годишна възраст. Самостоятелно заетите лица нямат право на обезщетение за безработица. За да придобие отново право на обезщетение (след изчерпване на правото), съответното лице трябва да е плащало осигурителни вноски върху доход, не по-малък от 26-кратния седмичен размер на основния осигурителен доход (0,50 осигурителни точки) след датата на изчерпване. Трябва също така да е изтекъл срок от 26 работни седмици от датата на изчерпване.
Здравни обезщетения се изплащат на кипърски и граждани на ЕС/ЕИП и швейцарски граждани, които са трайно пребиваващи в Кипър. Степента на покритие е пряко свързана с дохода на необвързани лица или семейства и включва услуги, предоставяни в държавни медицински институции. Лицата, регистрирани в Националната здравна система, може да се ползват от намалени такси или да се премахнат такси за тях, на базата на информация, отбелязана на техния медицински картон. Принципно, пациентите трябва да посещават държавен общопрактикуващ лекар, който да ги насочва към специалист или болница, в зависимост от здравословното им състояние.
Условията и принципите на труд на работниците, са регламентирани от: Закона за трудово право, Колективните спогодби между работниците и работодателите.

7.В Кипър няма определена минимална заплата на национално ниво. Размерът на заплатите е по принцип регулиран от колективно договаряне. Размерът на заплатите е по принцип регулиран от колективно договаряне. Въпреки това в някои сектори на икономиката, синдикатите не са представени в достатъчна степен, липсва и преговаряне, така че чрез ежегодно постановление на Министерския съвет се определя минималната работна заплата за някои професии.

8.Ако имате съответно образование е добре да погледнете тези сайтове – Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
– Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Кипър можете да намерите на : www.mlsi.gov.cy/dl . Справки: qualifications@dl.mlsi.gov.cy
– Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Полезни сайтове:
http://www.mfa.bg/index.php?page=15&staticpage=findanembassy&posolstvo=78 (адреси на дипломатическите представителства на България)
www.cyprusjobs.com (сайт за работа)
www.mlsi.gov.cy (Министерство на труда и социалното осигуряване)
www.pescps.dl.mlsi.gov.cy (Национална база данни с работни места)
www.mfa.gov.cy (Министерство на външните работи)
www.moec.gov.cy (Министерство на образованието и културата)
www.moh.gov.cy (Министерство на здравеопазването)
www.moi.gov.cy/pio (Държавен пресцентър)
www.ccci.org.cy (Търговска и индустриална камара)
www.visitcyprus.org.cy (Кипърска туристическа организация)

rabotatami.com,

Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай