Работещ пенсионер в България – права, осигуровки, самоосигуряващ се пенсионер. Може ли пенсията ви да се увеличи?


Вече сте в пенсионна възраст, но решавате, че още  сте способен и желаете да продължите да работите.  Защо не?  И все повече хора  в България ще го правят, въпреки увеличаващата се пенсионна възраст, по едни или други причини, като например малък размер на пенсията или допълнителна подкрепа за семейството, недостиг на работна ръка в определени сфери – като учители, охранители, лекари,чиновници. Водещи в България сектори са охранителният и бюджетният, като там най-много получават заплата и пенсия.

Ако харесате работата, която сте вършили преди пенсиониране, помислите и говорете с вашия работодател за работа на непълно работно време.Тъй като работодателите мразят да губят ценни служители, стария ви шеф може  да ви наема отново, дори и ако имате нужда от по-малко интензивно или по-гъвкав график. Това ще ви позволи да подновите контакт със старите си колеги и да продължите работа, която винаги ви е радвала.

Независимо каква пенсия получавате –  за възраст и стаж,  социална пенсия,наследствена, инвалидна пенсия поради общо заболяване, пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест или такава, която ще получавате при загуба на работоспособност при изпълнение на военна служба или граждански дълг, може при ваше желание и при подходящи за вас трудови условия да продължите да работите.

Вашите трудови права, като работещ  пенсионер ще бъдат същите като на всички работници и служители, упражняващи вашата професия. Ще имате право на почивки, отпуски, болнични, еднакви условия с всички останали работещи в съответното предприятие или организация.

Няма пречка, след като подадете документите си за пенсиониране, заедно с доказателството, че е прекратено трудовото правоотношение, да бъдете назначен от работодателя си отново. Новият трудов договор може да бъде както срочен, така и безсрочен. Това зависи от волята на двете страни, като законът не поставя ограничения относно продължителността му.

Отново внимавайте при сключване на трудовия договор, всичко да бъде изрядно. Не приемайте устни уговорки с работодатели, защото рисковете при тази група от работещи са големи.  Освен по трудов договор,         може да работите и по граждански договор.

Осигуряването ви като работещ пенсионер?

!!! Пенсията не се включва в осигурителния ви доход.

Работещият пенсионер е длъжен да декларира пред работодателя си основния размер на пенсията /пенсиите, които получава, добавките към тях , както и всяка промяна в размера им./

Законодателят  не разграничава работещите пенсионери от  останалите работещи по трудов договор. Независимо, че като пенсионер сте  здравноосигурен за сметка на държавния бюджет, подлежите на задължително здравно осигуряване.

Подлежите и на задължително обществено осигуряване за всички осигурени рискове. Доходът, върху който се осигурявате, не може да бъде по – малък от минималния осигурителен доход за съответната дейност и повече от максималния осигурителен доход.

Ако пенсионер желае да се осигурява за пенсия при работата си по граждански договор, той трябва да заяви своето желание пред работодателя. Лице, което получава пенсия и работи по граждански договор, не дължи здравноосигурителни вноски при едновременно изпълнение на следните предпоставки: – полученото възнаграждение за работа без трудово правоотношение, след намаляването му с разходите за дейността по чл.29 от ЗДДФЛ, да е по-малко от една минимална работна заплата и – да не е осигурено здравно на друго основание по чл.40, ал.1 или 2 от ЗЗО, напр. като самоосигуряващо се лице, като работещ по трудов договор, по договор за управление и контрол и други.
Ако пенсионер полага труд по граждански договор и получава възнаграждение за месеца, по-голямо или равно на една минимална работна заплата за страната след намаляването му с разходите за дейността по чл.29 от ЗДДФЛ, здравноосигурителни вноски се дължат, независимо че лицето е осигурено като пенсионер за сметка на бюджета.
Може ли пенсията ви да  се увеличи?

Ако сте придобил допълнителен осигурителен стаж след пенсионирането и представите осигурителен доход – пенсията ви ще бъде преизчислена, ако това е по-благоприятно за вас. Преизчислението на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление  пред НОИ не повече от веднъж в една календарна година. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението.

Ако получавате пенсия за инвалидност, какви е бъдат условията?

Имате право на трудоустрояване, ако не може да изпълнявате възложената ви работа и това е установено от ТЕЛК . Така работите, но при по–леки условия или пък може бъдете  преместен на по-подходяща за здравословното ви състояние работа. Както и на данъчни облекчения от доходите от трудови правоотношения, наеми, доходи от прехвърляне на права /чл.18 ЗДДФЛ/.

Ако сте самоосигуряващ се пенсионер?

Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО, самоосигуряващи се лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Това са: лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лица, упражняващи трудова дейност като ЕТ, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества (дружества по ЗЗД) , но сте задължен да се осигурявате здравно.

Лицата, които получават пенсия и същевременно упражняват дейност като самоосигуряващи се, за да се откажат от осигуряване за ДОО, трябва да подадат декларация за започване или възобновяване на осигуряването, в която да посочат нежеланието си да се осигуряват.

 

Как работодателят може да прекрати трудов договор с работещ пенсионер?

Разбира се по-всички допустими от закона основания, като например – по взаимно съгласие, с предизвестие или без от вас или работодателя, с изтичане на срока или завършване на възложената работа и т.н.

!!! Законодателят е предвидил в този случай и едно специално основание, с което може да прекрати с предизвестие/ не по-малко от 30 дни, но не повече от три месеца/ трудовия ви договор, когато сте придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и ви е отпусната такава и трудовото  правоотношение  е възникнало след като сте придобил и упражнил правото си на пенсия. Като това важи само за този вид пенсия и не е нужно разрешение от Инспекцията по труда.

 

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай