Реклама

Ценова листа на рекламни позиции в rabotatami.com :

Всички цени са без добавено ДДС.

Позиция „Ляво“               160x600px Цена за 1000 импресии: 5,90лв.
Цена за една седмица: 57,90лв.
Цена за две седмици 104лв.
Цена за един месец 157,90лв.
Позиция „Дясно“ 280x280px Цена за 1000 импресии: 5,90лв.
Цена за една седмица: 57,90лв.
Цена за две седмици 104лв.
Цена за един месец 157,90лв.
Позиция „Дясно“ 280x600px Цена за 1000 импресии: 5,90лв.
Цена за една седмица: 57,90лв.
Цена за две седмици 104лв.
Цена за един месец 157,90лв.
Позиция „Pre-post“ 700x90px Цена за 1000 импресии: 5,90лв.
Цена за една седмица: 57,90лв.
Цена за две седмици 104лв.
Цена за един месец 157,90лв.
Позиция „After-post“ 700x300px Цена за 1000 импресии: 3,90лв.
Цена за една седмица: 47,90лв.
Цена за две седмици 84лв.
Цена за един месец 137,90лв.
Всички позиции Цена за 10 000 импресии: 40лв.
Цена за една седмица: 160лв.
Цена за две седмици 290лв.
Цена за един месец 450лв.
Двуседмична статистика (16/01/2016-30/01/2016) Impression
  • За пълна статистика се свържете с отдел „Реклама“
  • Rabotatami.com има над 30 000 уникални потребители всеки месец. (Реална и таргетирана аудитория)
  • При наемане на повече от една позиция  20% отстъпка
  • При наемане за повече от един месец 20% отстъпка
  • Над 500 000 импресии всеки месец

За контакти и информация:
reklama@rabotatami.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА – RABOTATAMI.COM
І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на реклами в изданията на „Ребоот“ ООД и са задължителни за Рекламодателите и Рекламните агенции (наричани по-долу и само Възложител/и), от една страна и обвързващи „Ребоот“ ООД, от друга страна. До колкото Общите условия не противоречат на приложимото право, те уреждат и отношенията между „Ребоот“ ООД от една страна и органите на държавната и местната власт, политическите партии по смисъла на Закон за политическите партии (в сила от 01.04.2005 г.), юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 01.01.2001 г.) и трети лица по повод излъчване на Информационни форми на Интернет страницата на „Ребоот“ ООД срещу възнаграждение.
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

• Под „Реклама“ се разбира всеки текстов или графичен материал, публикуван срещу заплащане в rabotatami.com, съдържащ информация относно Възложителя, търгуваните от него стоки, предоставените от него услуги или всякаква друга информация, която може да е предназначена за определен кръг потребители, с цел промоциране чрез предизвикване, формиране или поддържане на търговски или друг интерес, с оглед постигане на определени цели.
• „Рекламна форма“ означава начин и форма на представяне и разпространение на определено рекламно съдържание или послание.
• „Рекламни материали“ означава всички видове електронни носители на информация, посредством които Възложителя предоставя на „Ребоот“ ООД проект на подлежащата на публикуване по силата на този договор Реклама.
• „Медия план”е одобрена от страните форма, в която са съгласувани конкретните излъчвания и позиции на Рекламни и/или Информационни форми в rabotatami.com.
• „Договор за афилиейт” е писмен договор, по силата на който „Ребоот“ ООД по своя инициатива предоставя на Рекламодател рекламно пространство на Интернет страниците на „Ребоот“ ООД за излъчване на Рекламни форми за популяризиране на конкретни стоки, като възнаграждението на „Ребоот“ ООД се формира като определен процент от продажбата или поръчката на рекламираните стоки на Рекламодателя.
• Под „поръчка за реклама“ в смисъла на настоящите Общи условия се разбира договорът за публикуване на една или повече реклами в някое от изданията на договорните партньори на „Ребоот“ ООД

Отношенията между „Ребоот“ ООД и Рекламодателите/Рекламни агенции, желаещи да публикуват/ излъчват срещу заплащане реклами се уреждат въз основа на писмен договор между страните, който изрично регламентира прилагането на настоящите Общи условия или въз основа на писмена заявка/ поръчка, с потвърждаването на която се счита, че Възложителите удостоверяват съгласието си с Общите условия.
„Ребоот“ ООД има право да откаже сключване на договор или заявка за реклама по собствена преценка.

При противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в договора между страните или заявката, предимство имат договорът или заявката. В определени случаи (когато няма подписан договор между двете страни или в случай на единична публикация), по преценка на „Ребоот“ ООД, отношенията с Рекламодател/ Рекламна агенция се уреждат въз основа само на изготвен медиа план или оферта, съдържаща медиа план, изпратен от едната страна до другата страна по електронна поща или факс. Така изпратеният/та медиа план/ оферта има обвързваща сила за страните от момента на получаване на потвърждение/съгласие от другата страна за/с изпратения й медиа план или оферта. Съгласието може да бъде изпратено по електронна поща. С одобряването на офертата/медиа плана Възложителите се съгласяват настоящите Общи условия да се прилагат в отношенията с „Ребоот“ ООД по повод публикуването/излъчването на реклама на Възложителя.
ІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от „Ребоот“ ООД. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват в сайта на „Ребоот“ ООД – rabotatami.com в раздел „Общи условия“.
Рекламодателят/Рекламната агенция се уведомяват за настъпилите промени в Общите условия чрез публикуването им на сайта на „Ребоот“ ООД или със съобщение по електронна поща, като имат възможност да се запознаят с тях и в 14-дневен срок от публикуването им да заяви писмено, че не е съгласен с промените. Ако в рамките на този срок не постъпят писмени възражения счита се, че Рекламодателят/Рекламната агенция са приели измененията и те ги обвързват. Променените условия са обвързващи „Ребоот“ ООД от момента на публикуването, освен ако изрично не е указано друго.
1. „Ребоот“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Ребоот“ ООД, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.
2. По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ И РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМАТА.

1. Всяка рекламна форма, предадена на „“Ребоот“ ООД, трябва да бъде законна, благоприлична и вярна. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответствието на текста и изображението й с нормативните разпоредби на българското законодателство се носи от Рекламодателя/ Рекламната агенция.

2. Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.

3. Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, участваща в заявяването на рекламни форми, декларира и гарантира, че за всяка реклама, предадена за публикация и съдържаща името или картинното изображение на която и да било жива личност и/или която и да било част от жива личност и/или каре, по което някоя жива личност може да бъде идентифицирана, е придобил разрешение от тази личност да използва името или изображението по начина, по който това е направено в гореспоменатата реклама и в случай на претенции спрямо „Ребоот“ ООД вследствие на публикацията, Рекламодателят/Рекламната агенция ще обезщети „Ребоот“ ООД в рамките на закона за всички разходи, вреди и загуби, понесени от „Ребоот“ ООД в резултат на тази претенция.

4. Възложителят носи отговорност за достоверността и актуалността на информацията в предоставяната за публикуване/излъчване реклама, която не трябва да накърнява добрите нрави или доброто име на трети лица. Възложителят носи отговорност за съответствието на рекламата със законовите изисквания, както и за притежаването на авторско право и други защитени права по повод на рекламата.

5. В случай, че по какъвто и да е повод във връзка с публикуваната реклама бъде ангажирана отговорността на „Ребоот“ ООД, Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да обезщети изцяло „Ребоот“ ООД.

2.6. Задължение на Рекламодателя/Рекламната агенция е да провери точното съдържание на всяка рекламна форма/материал. При установяване на грешка в рекламната форма, Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да уведоми веднага служител от Рекламния отдел на „Ребоот“ ООД, както и да предостави рекламен материал с коректна информация.

2.7. „Ребоот“ ООД не носи отговорност за допусната грешка в предоставена от Възложителя рекламната форма.
ІV. ДОГОВОР ЗА АФИЛЕЙТ
(1)Със сключване на Договор за афилиейт, Рекламодателят се съгласява, че „Ребоот“ ООД има право:
1. едностранно да определя с Медия план излъчването на Рекламните форми и да променя позиционирането на излъчването им;
2. да изиска от Рекламодателя да промени криейтива на конкретни Рекламни форми;
3. да прекрати едностранно Договор за афилиейт със седемдневно писмено предизвестие. В този случай, „Ребоот“ ООД не дължи обезщетения на Рекламодателя.
(2) Със сключване на Договор за афилиейт, Рекламодателят се задължава:
1. да заплати възнаграждение на „Ребоот“ ООД, което се формира като определен процент от продажбата и/или поръчката на рекламираните стоки на Рекламодателя, реализирани от маркирани потребители чрез HTTP бисквитки за срока на тяхната активност. Конкретният размер на възнаграждението и условията за плащане му се уговарят със сключване на Договор за афилиейт;
2. да предостави готови за излъчване Рекламни форми след предварителното одобрен от „Ребоот“ ООД криейтив;
3. да осигури на „Ребоот“ ООД достъп до специализиран софтуер за проследяване на рекламната активност на потребителите;
4. да поддържа за своя сметка HTTP бисквитки (HTTP cookies), чрез които да маркира потребителската активност от rabotatami.com. Рекламодателят дължи възнаграждение на „Ребоот“ ООД за реализирана продажба и/или поръчка на маркиран потребител чрез HTTP бисквитките за срока на тяхната активност. Конкретният срок на активност на HTTP бисквитките се уговаря с подписване на Договор за афилиейт;
5. да предоставя ежемесечен отчет до 5-то число на следващия месец на „Ребоот“ ООД за реализираните от потребителите продажби/поръчки на рекламираните стоки на Рекламодателя.
(3) „Ребоот“ ООД не носи отговорност за доставката и качеството на рекламираните от Рекламодателя стоки.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ И МАТЕРИАЛИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ОТКАЗ НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАЯВЕНАТА И СЪГЛАСУВАНА СТОЙНОСТ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ, ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ СЪГЛАСУВАН МЕДИА ПЛАН.

1. Всички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка от техническо лице на „Ребоот“ ООД. „Ребоот“ ООД си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми, които не отговарят на Техническите изискванията на „“Ребоот“ ООД предвидени в рекламните тарифи на съответните издания на „Ребоот“ ООД докато рекламните форми бъдат приведени в съответствие с тях. „Ребоот“ ООД запазва правото си в зависимост от изискванията на клиента да договаря и други рекламни площи.

2. Стандартни, готови рекламни форми следва да се предоставят не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията. Всяко забавяне в предоставянето на рекламните форми по вина на Рекламодателя/Рекламната агенция е за негова сметка.

3.Нестандартни, готови рекламни форми се приемат не по-късно от 4(четири) работни дни преди старта на кампанията за тестване и одобрение. Всяко забавяне в предоставянето на рекламните форми по вина на Рекламодателя/Рекламната агенция е за негова сметка.

4.При отказ от страна на Рекламодателя/Рекламната агенция да предостави необходимите материали за проверка на рекламните форми предвид Техническите изисквания на „Ребоот“ ООД, същото си запазва правото да откаже излъчването, респективно публикуването на рекламните форми.

4. В случаите, в които Рекламодателя/Рекламната агенция не осигурят необходимите материали за проверка на рекламните форми от страна на „Ребоот“ ООД, „Ребоот“ ООД не се ангажира с предоставянето на статистика и не носи отговорност ако рекламните материали нанасят морални щети. Отговорността за съдържанието и визията е изцяло за Рекламодателя/Рекламната агенция. В този случай „Ребоот“ ООД си запазва правото да прекрати излъчването на рекламната форма.

4. В случай, че Рекламодателят/Рекламната агенция, поръчал онлайн рекламна кампания, не може да предостави уеб страница/интернет адрес, към който да води рекламната форма, „Ребоот“ ООД си запазва правото да откаже излъчването ѝ. Изключение правят случаите, в които съществува допълнително споразумение между Възложителя и „Ребоот“ ООД, последното да подготви промо страница в PDF или HTML формат, която се хоства на сървър на „Ребоот“ ООД. В случай, на допълнително искане от страна на Рекламодателя/Рекламната агенция за хостване на промоционални страници на сървър на „Ребоот“ ООД Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен/а да уведоми „Ребоот“ ООД 3 (три) дни преди началото на рекламната кампания, като за услугата не се заплаща допълнително ако страницата е с тежест до 1 МB.

5. Рекламодателят/Рекламната агенция следва да потвърди писмено по имейл, изготвен от „Ребоот“ ООД медиа план в срок от 24 часа след получаването му. В този срок, до получаване на потвърждение от Рекламодателя/Рекламната агенция, „Ребоот“ ООД си запазва правото да променя самостоятелно медиа плана в зависимост от наличните си ресурси, а след потвърждението на медиа плана, промени са възможни само след съгласуване с Рекламодателя/Рекламната агенция.

6. При отказ от рекламна кампания, намаляване или отмяна на излъчвания и други промени във вече съгласувания и потвърден медиа план, извършени преди старта на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойки, както следва:

6.1.1. В случай на отказ от рекламната кампания в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 15% от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 200 (двеста) лева.

6.1.2. В случай на отказ от рекламната кампания в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 10% от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.1.3. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка в случай, че отказът е направен в срок повече от 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.

6.2.1. В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 15% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.2.2. В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 10% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.2.3. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка ако намаляването на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания е направено в срок повече oт 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.

6.3.1. В случай на промяна в медиа плана (препланиране) на рекламната кампания в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.3.2. В случай на промяна в медиа плана (препланиране) на рекламната кампания в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 10% (десет на сто) от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.3.3. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка в случай, че искането за промяна в медиаплана (препланиране) е направено в срок повече от 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.

7. В случай на прекратяване на рекламна кампания (след старта й), намаляване или отмяна на излъчвания и други промени във вече съгласувания и потвърден медиа план, извършени след старта на заявената и потвърдена рекламна кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойки, както следва:

7.1. В случай на прекратяване на рекламна кампания след старта ѝ, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 15 % (петнадесет на сто) от брутната сума на остатъка от стойността на рекламната кампания от момента на прекратяването й.

7.2. В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 15 % (петнадесет на сто) от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.

7.3. В случай на промяна в медиа плана (препланиране) на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на „Ребоот“ ООД неустойка в размер на 10% (десет на сто) от брутната стойност на рекламната кампания. Размерът на неустойката може да бъде намален по преценка на „Ребоот“ ООД като се отчете естеството на поисканата промяна в медиа плана.

VІ. ВЪЗЛАГАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРОВЕРКА НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

1. Рекламодател или Рекламна агенция възлага на „Ребоот“ ООД публикуването/излъчването на рекламна форма посредством индивидуален писмен договор, въз основа на предварително одобрен от страните медиа план – схема за публикуване/излъчване на рекламни форми или по заявка/поръчка в случай на единична публикация. Във всеки медиа план се определят клиентът, периодът, последователността и други условия на рекламирането.

2. Медиа планове за онлайн кампании се приемат не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите. Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на „Ребоот“ ООД, в случай че са налице свободни ресурси.

3. „Ребоот“ ООД проверява и приема в срок заявките/ поръчките на Рекламодател/Рекламна агенция, като прави всички свои възражения по подаваните от последния/та медиа планове и рекламни материали в следващия работен ден след деня на предаването им. Ако в този срок не са направени възражения от „Ребоот“ ООД, счита се, че медиа плановете и рекламните материали са приети без възражения. „Ребоот“ ООД има право да не приема за публикуване реклами, съдържанието и/или оформлението на които според мнението на „Ребоот“ ООД не отговаря на концепцията на изданието, моралните и етичните норми, а така също противоречи на действащото законодателство на Република България, респективно на добрите нрави. За отказа си от публикуване поради изброените основания „Ребоот“ ООД уведомява своевременно Възложителя и посочва необходимостта от замяна с нови рекламни материали.

4. „Ребоот“ ООД си запазва правото за промени в позиционирането и размерите на рекламните форми в случай на технически и/или технологични проблеми, предварително съгласувано с Рекламодателя/Рекламната агенция.

5. В случай, че „Ребоот“ ООД няма възможност да реализира медиа план за онлайн кампания или части от него, поради заетост на позиции или други причини, същото съгласува с Рекламодателя/Рекламната агенция преместването им в друга позиция и/или сайт. Задължението на „Ребоот“ ООД се ограничава до реализиране на неизлъчените части от медиа плана по начин, съгласуван с Рекламодателя/Рекламната агенция, като „Ребоот“ ООД се задължава да излъчи общия брой закупени импресии за съответната кампания, без да гарантира равномерно разпределение по дни на рекламните излъчвания. „Ребоот“ ООД не дължи връщане на платени суми.

VІІ. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

1. Рекламните форми се публикуват/ излъчват по възлагане на Рекламодател/Рекламна агенция срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащата Рекламна тарифа на съответното издание на „Ребоот“ ООД и в сроковете, уговорени в договора.