Социална пенсия за старост – кога? Ред за отпускане, размер, обжалване при отказ


Социалната пенсия за старост е особен вид пенсия, която не е свързана с трудовата дейност – не е необходимо участието в системата на общественото осигуряване . Тя се изплаща не от осигурителните фондове, а чрез средства от държавния бюджет. Социалната пенсия за старост е вид социално подпомагане, което се определя като пенсия и има за цел да обезпечи елементарните жизнени потребности (храна, ток, вода и т.н.).

Голяма част от българите работят в сивия сектор – нямат сключени трудови договори, не се осигуряват, нямат изискуем стаж за пенсиониране, а често и не си дават сметка по една или друга причина, че настъпва възраст, в която няма да бъдат работоспособни, като досега, и няма да имат доходи – тогава държавата трябва да дойде на помощ и да подпомогне нуждаещите се.

Кога и защо ще имате право на социална пенсия за старост?
Това ще се случи, когато нямате право на друг вид пенсия, навършили сте възраст от седемдесет години и годишният доход на член от семейството ви / съпруг или съпруга, децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак или навършили 18-годишна възраст, ако имат призната от териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), съответно националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) 50 и над 50% неработоспособност, не са встъпили в брак и нямат други доходи/, е по-малък от гарантирания минимален доход за страната през последните 12-месеца.

Как се определя гарантиран минимален доход на член от семейството?
Гарантираният минимален доход на член от семейството се определя ежегодно. Изчислява се в зависимост от кой момент се подаде заявлението за отпускане на пенсия, ако е до шест месеца от навършването на седемдесет години, се вземат предвид последните дванадесет месеца преди навършването им, а ако е след изтичане на шестия месец, доходът на член от семейството се определя към датата на подаване на заявлението.
Законодателят , при определяне на годишния доход на член от семейството, е предвидил, кои други доходи не са определящи : 1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане;
3. семейните помощи за деца по чл. 2, т. 1 и 2 от Закона за семейните помощи за деца и месечните добавки по чл. 42 и 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Какъв е размерът на социалната пенсия за старост?
Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт за всяка година.

Към кого трябва да се обърнете, какъв е редът и какви документи следва да представите, за да получите социална пенсия за старост?
Следва да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Там трябва да подадете заявление за отпускане на социална пенсия за старост по образец.
Наличието на необходимите условия за получаване на такава пенсия се удостоверяват с: 1. лична карта, акт за раждане – за да докажете навършването на седемдесет годишна възраст; 2. декларация за имотно състояние по образец – за материалните затруднения.
Подадено от заинтересованото лице заявление се разглежда от съответното длъжностно лице по пенсионно осигуряване. То изготвя разпореждане, с което се отпуска или отказва пенсия. В разпореждането се постановява размерът на пенсията и началната дата, от която следва да се изплаща.
Какво да направите, ако има постановен отказ за отпускане на социална пенсия?
Ако има постановен отказ , то може да обжалвате пред съответен ръководител на ТП на НОИ, който се произнася в едномесечен срок от получаване на жалбата. При нов отказ на съответния директор – решението се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административен съд, чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок, изпраща преписката с жалбата на съда.

Може да се обърнете и към НОИ за съдействие и консултация относно необходимите документи, права и ред.

Знайте правата си с нас!

Светлана Димитрова,

rabotatami.com

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай