Трудова злополука – как следва да постъпите след това


Осигуряването за трудова злополука и професионална болест е абсолютно задължително за всички.
Осигуровката дава право на:
1. парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест;
2. належащ медицински преглед, изследване и лечение, санаторно-курортно лечение;
3. парични помощи за рехабилитация и профилактика, както и за помощно-технически средства, свързани с увреждането;
4. пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
5. трудоустрояване при временно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука или професионална болест.
Съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ в размер на две минимални заплати (както и на наследствена пенсия), когато починал в семейството е бил осигурен и смъртта е свързана причинно с трудова злополука или с професионална болест.
Когато се случи трудова злополука задължително започва и установяване, разследване и регистрирането й !!!
Ако сте пострадал/а/ имате законното право:
– да присъствате при разследването на обстоятелствата и причините, да поставите подписа си в протокола за заключенията на комисията;
– да получите екземпляр от този протокол;
– да дадете свои писмени възражения (в тридневен срок!), които задължително се прилагат към протокола за разследването, когато имате несъгласия с посоченото в протокола и заключенията в него. (Ако не можете да се възползвате от това право – предоставете го на свой пълномощник!);
Aко нямате физическата възможност да присъстваш при разследването на злополуката – упълномощете свой представител (пълномощник). Той може да бъде:
– член на семейството, сродник;
– работник или служител от същата (вашата) професия, който е представител на синдикалната организация, в която членуваш;
– представител на работниците и служителите в комитета (групата) по условия на труд във вашето предприятие (фирмата).
– сам да декларирате (лично) или чрез наследниците си (с утвърден от Националния осигурителен институт образец-декларация) злополуката в районното управление “Социално осигуряване”. Срокът е 1 година! (Това е ваше право, ако работодателят откаже да го направи, макар по закон той да е задължен да декларира всяка трудова злополука);
– да обжалвате в 14-дневен срок разпореждането на служебното лице в районното управление “Социално осигуряване”, с което злополуката не се признава за трудова. Ако такова е решението и на началника на районното управление “Социално осигуряване” – можете да го обжалвате в административния съд (срокът също е 14 дни!).

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай