Защита на трудови права

Осигуряването за трудова злополука и професионална болест е абсолютно задължително за всички. Осигуровката дава право на: 1. парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест; 2. належащ медицински
Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определен от него наставник с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност.Той може да се сключва
Трудовите договори със срок за изпитване не са срочни трудови договори. Трудовите договори със срок за изпитване предшестват сключването на окончателните трудови договори. Предназначението им е страната, в чиято полза
Според ал. 1 на чл. 309 от КТ, когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно
Пазарът на труда, а и перспективите пред този пазар предполагат, че самоосигуряващите се лица ще бъдат масово явление в близко бъдеще. Регистрацията на лице, упражняващо свободна професия, е сравнително лесна
І.Най – важното нещо, което ви съветваме и няма да се уморим да правим, е да съхранявате всички документи, които получавате от работодателите си. Събирайте на едно място и подредени
Не са редки случаите, когато работодателите имат нужда да назначат служители само за определено време. Причините може да са от най-различно естество: сезонна работа, работа по конкретен договор за изпълнение
Социалната пенсия за старост е особен вид пенсия, която не е свързана с трудовата дейност – не е необходимо участието в системата на общественото осигуряване . Тя се изплаща не
Правото на сдружаване на държавните служители е уредено в Закона за държавния служител (ЗДСл). То заема съществено място в раздела за правата на държавните служители. Членуването в политически партии е
1.Работно време. Това е времето, през което работникът или служителят изпълнява трудовите си задължения, произтичащи от индивидуалното му трудово правоотношение. Едно от основните задължения на работника е да се явява