Защита на трудови права

Загубата на съпруг, дете или родител е тежко събитие. Освен че ви отнема човека, с когото цял живот сте споделяли хубаво и лошо, смъртта му често предизвиква и финансови сътресения.
І. Правната уредбата на Колективния трудов договор се съдържа в разпоредбите на гл. IV на Кодекса на труда (КТ), както и в редица други разпоредби в Кодекса, в които се
1.Съгласно чл. 200, ал.1 от КТ, за вреди от трудова злополука, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или
І. Гражданският договор представлява вид съглашение между две страни, наричащи се възложител и изпълнител. При този тип отношения възложителя предоставя на изпълнителя, осъществяването на поръчка, услуга или задача. Това е
Земеделските стопани често работят в сивия сектор, не подписват никакви договори със служителите си, от което страда осигурителната система и самият служител. Разбира се, държавните институции контролират недобросъвестни работодатели, които наемат
Предстои ли ви пенсиониране? Задавате ли си въпроса от къде да започнете, какви документи, които са нужни, за да представите пред НОИ за пенсия трудова дейност ? На първо място, желаещите, да
І.Договор за придобиване на квалификация – чл.229 КТ. Негов предмет са правата и задълженията на страните във връзка с придобиване на квалификация по определена професия или специалност от лице, което
При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на дискриминационни признаци, народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и
Колко пъти се възползвахте от правото си да посетите лекар и зъболекар за профилактични прегледи ? Знаете ли какви безплатни медицински услуги и лекарства може да ползвате и какво да