Защо е важно съхранението на вашите „трудови документи„? Възможност за защита. Трудова книжка и досие – накратко


І.Най – важното нещо, което ви съветваме и няма да се уморим да правим, е да съхранявате всички документи, които получавате от работодателите си. Събирайте на едно място и подредени в хронологичен ред всички екземпляри и копия от документи, свързани с трудовото правоотношение(трудови договори, длъжностни характеристики и др.). По този начин бързо и лесно ще можете да правите справки за факти от трудовия ви живот; при възникване на спор ще можете с документи да доказваш твърденията си пред работодателя, пред контролните органи и пред съда.
По – долу Ви представяме, какви документи ще ви се издават, какви ще е необходимо да представите на работодателя и той на Вас. ІІ. Как се издава трудова книжка?
Трудовата книжка е един от най-важните документи за работещия човек. Тя е официален документ, който удостоверява вписаните в него обстоятелства, свързани с трудовата дейност
на работника или служителя. От нея е видно какъв е размерът на трудовия стаж, на какви длъжности сте работил, при кои работодатели.
Първият ви работодател ще ви издаде трудова книжка и след като извърши вписване на обстоятелството, че сте започнал работа, трябва да ви я върне, за да я съхранявате. Когато се налага вписване на други факти, включително и на прекратяване на трудовото правоотношение, вие сте длъжен да му я дадете отново, след което той е длъжен да ви я върне. При всяка следваща работа трябва да представяш на работодателя си същата трудова книжка.
Когато сключвате за първи път трудов договор, трябва да уведомите работодателя си, че нямате трудова книжка и да му дадете писмена декларация, че действително постъпвате за
първи път на работа. Работодателят ви е длъжен в срок от 5 дни да ви снабди с трудова книжка. Възможно е работодателят ти да ви помоли сам да закупите трудова книжка. Тази практика не е правилна, но тя се среща често, особено в малките фирми. За ваше улеснение е добре да знаете, че в специализираните книжарници продават трудови книжки, които са отпечатани по точно определен образец .
Законът е посочил, че трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови
обстоятелства в нея. Но е допустимо тя да се съхранява и при работодателя, ако и двамата с него сте съгласни на това. За да потвърдите твоето съгласие, работодателят трябва да ви даде
да подпишете декларация, с която да заявиш, че не възразявате трудовата ви книжка да се съхранява от работодателя.

В трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя:
1. име, дата и място на раждане;
2. адрес;
3. номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;
4. образование, професия, специалност;
5. заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба);
6. уговореното трудово възнаграждение;
7. дата на постъпване на работа;
8. дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс);
9. продължителност на времето, което се признава за трудов
стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
10. изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото
правоотношение;
11. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс.
12. при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да ти я върне незабавно.
Задължение на работодателя е точно и своевременно да вписва в трудовата книжка данните и настъпилите промени в тях, а ваше задължение е да му я даваш винаги, когато ти я поиска.
Ако трудовата ви книжка бъде изгубена, нова се издава от Инспекцията по труда.
ІІІ. Поддържането на трудовото досие, изготвянето на някои от документите и съхранението им е задължение и отговорност на работодателя. Това негово задължение произтича пряко или косвено от различни правни норми.
Информацията, която се съдържа в личното трудово досие на работника или служителя, е конфиденциална и не може да бъде разгласявана без неговото изрично писмено съгласие. До нея имат достъп определени служители на фирмата от отдел Човешки ресурси и Счетоводство.
Съхранението на личните трудови досиета на напусналите работници или служители се организира от работодателя в съответствие с нормативната уредба, а именно чл.42, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството – 50 години.
Документи, които трябва да предостави служителя:

Личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

Разрешение от Инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16- до 18 години.

Чл. 2 от същата наредба предвижда, че работодателят може да изисква и други документи, различни от горе посочените, когато това е предвидено или произтича от закон или нормативен акт. Такива документи могат да бъдат:

шофьорска книжка,

електронна карта на водача (когато се назначават шофьори),

удостоверение за професионална компетентност (за ръководители на отдели по транспорта)

и др.

Документи, които трябва да изготви работодателя:

Трудовия договор,

Длъжностната характеристика,

Уведомлението по чл. 62 от КТ

Справката за регистрирания трудов договор в ТД на НАП.

В трудовото досие се съхраняват още – допълнителни споразумения към трудовия договор, заповеди за едностранно изменение на трудовия договор, за промяна на мястото на работа при производствена необходимост, за командироване на работника или служителя, молби и заповеди за ползване на различни видове платени и неплатени отпуски както и документи удостоверяващи основанието за ползването им, писмени съгласия от работника или служителя за полагане на извънреден и нощен труд, за работа при условията на удължено работно време (когато такова се изисква съгласно КТ), документи, представени от лицето за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит, декларация-съгласие за изплащане на възнаграждението по банкова сметка на работника, други декларации – съгласие за опериране с лични данни, за запознаване със съдържанието на вътрешни документи на работодателя касаещи пряко извършваната работа, протоколи – за приемане и предаване на различни документи и/или технически средства необходими за извършването на работата, заповед за прекратяване на трудовия договор, атестационни карти, копия на документи удостоверяващи осигурителен стаж и трудов стаж, осигурителен доход, служебни бележки удостоверяващи изплатени облагаеми доходи и всякакви други документи, свързани с извършването на труда по трудовото правоотношение.

rabotatami.com,

Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай