Здравноосигурителни вноски на безработни лица – трябва да знаем


І. Здравните вноски за безработните лица винаги се внасят само за цял месец, което означава, че ако сте били безработен и започнете работа например на 20 май, то последният период, за който дължите осигурителни вноски е месец април. За периода от 01 до 19 май не се дължат здравни вноски в качеството си на безработен.
ІІ. Лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни), които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (например упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица), дължат месечно задължителна здравноосигурителна вноска в размер на 16,80 лева. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

ІІІ. Здравноосигурителните вноски се внасят:

по банков път – осигурителните вноски по ЗЗО се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В сайта на НАП са посочени сметките

с пощенски запис.Лицата, които плащат здравноосигурителна вноска за себе си, внасят дължимата сума по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния си адрес чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето. 

ІІІ. Всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – образец 7. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако сте в това качество от 1 март и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 април трябва да подадете Декларация образец 7. В този срок трябва да се плати и дължимата вноска, но след като вече е подадена Декларация бразец 7. Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. Всички, които не подадат декларацията, но са били задължени да го направятмогат да бъдат глобени от 500 до 1000 лева. Декларация образец 7 може да се изпрати и по пощата с обратна разписка.

ІV. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

!!! Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравния статус могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега. За да изчислят своите задължения за здравно осигуряване, клиентите на НАП трябва единствено да маркират месеците, в които са пропуснали да платят вноските си, както и основанието, на което се осигуряват – като еднолични търговци, упражняващ свободна професия, земеделски или тютюнопроизводител и т. н.

rabotatami.com,

Светлана Димитрова

Препоръчанo за Вас

Коментари

коментирай